Lavvandede kystområder

Lavvandede kystområder
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

De kystnære havområder består næsten overalt af løse sedimenter med grus og sand. Sammen med det næringsrige havvand skaber det grundlag for en artsrig natur. Set i et europæisk perspektiv er Danmark særlig rig på den type natur, der er knyttet til disse lavvandede blødbundskyster.

Oplev den i naturen

Lavvandet kystnatur kan opleves i sin mest storslåede og særprægede form i Vadehavet. Men set med internationale øjne er også de indre, danske farvande meget lavvandede og næsten overalt findes både store og små områder med lavt vand. Limfjorden, Mariager Fjord, Stavns Fjord på Samsø og Roskilde Fjord er blot eksempler.

Fakta og materialer