Vibe

Vibe
Foto: Axel Mortensen

Udvalgets begrundelse

Viben ( Vanellus vanellus ) er en synlig og markant engfugl, som kendes af enhver. Den er en forårsbebuder, som forekommer talrigt som ynglefugl og rastende under trækket gennem Danmark forår og efterår. Viben er desværre er i kraftig tilbagegang p.g.a. afvanding og opdyrkning af våde enge, som er dens foretrukne ynglested; ved naturgenopretning og ekstensivering af landbrugsdrift kan vi aktivt medvirke til at gøre vilkårene bedre for arten. Viben er ofte beskrevet i lyrik og prosa, ligesom den ofte har været motiv i dansk landskabsmaleri.

Oplev den i naturen

Du kan opleve viben i det åbne landskab og over enge, marker samt strandenge ved kysterne. Her er den særlig iøjnefaldende når den udfører sin specielle, akrobatiske sangflugt og dyk mod jorden.

Fakta og materialer

  • Dofbasen: Vibe
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af vibe (Foto: Axel Mortensen, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Fuglenes Danmark" af M.B. Grell. Gads Forlag 1998.
  • "Fuglene i Danmark" af H. Meltofte & J. Fjeldså. Gyldendal 2002.
  • "Dansk Trækfugleatlas" af J. Bønløkke m.fl., Rhodos 2006.