Stær

Stær
Foto: Axel Mortensen

Udvalgets begrundelse

Stæren ( Sturnus vulgaris ) er en meget synlig og hørbar art, der kan opleves over hele landet, både som ynglefugl og på træk. Den yngler i løse kolonier i gamle træer eller fuglekasse. Den er en repræsentant for skovfugle, som kræver ældre træer, gerne spættehuller, til redeplacering. Den er i tilbagegang p.g.a. intensiveringen af landbrugsdriften, idet den primært søger føde på engarealer. Retablering af enge og forøgelse af græsningsarealet kan evt. vende tilbagegangen. Stæren optræder i tusindtallige flokke, ja, i nogle tilfælde i flokke på op til en halv million, som samles til overnatning i rørskove, hvor stærene kan danne amøbeagtige formationer kaldet ”sort sol”. Den er lovprist i tekst og sang.

Oplev den i naturen

Stæren er en meget almindelig ynglefugl og trækgæst i hele landet. Flest stære er der i Vest- og Sønderjylland, ved Limfjorden op på Bornholm, som rummer de fleste kvægbrug, samt i Københavnsområdet pga. de mange parker og græsplæner.
Du oplever bedst stæren under ”sort sol”, som sker efter yngletiden i sensommeren og i træktiden, både forår og efterår. Her samles stære i kæmpeflokke i det sydlige Jylland til kollektiv overnatning i Tøndermarsken og ved de vestjyske fjorde og Limfjorden. Stærene i Tøndermarsken kommer fra alle landene omkring Østersøen og Norge

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Stær
  • Dansk Ornitologisk Forening: Stær
  • Sort Sol
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af stær (Foto: Axel Mortensen, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Fuglenes Danmark" af M.B. Grell. Gads Forlag 1998.
  • "Fuglene i Danmark" af H. Meltofte & J. Fjeldså. Gyldendal 2002.
  • "Dansk Trækfugleatlas" af J. Bønløkke m.fl., Rhodos 2006.