Skarv

Skarv
Foto: Axel Mortensen

Udvalgets begrundelse

Skarven ( Phalacrocorax carbo sinensis ) er en dansk ansvarsart, idet en meget stor del af Mellemskarv-bestanden yngler i danske kolonier. Den yngler i høje træer i kystskove eller skove ved søer, eller på jorden på ubeboede holme. Den vides at have ynglet i landet i årtusinder. Det er en kontroversiel art, som er ildeset, idet den kan gøre indhug i lokale fiskebestande og ødelægge yngletræerne. Skarven er en succeshistorie for dansk naturbeskyttelse; den var nær udryddet, men har spredt sig efter at den blev beskyttet i yngletiden.

Oplev den i naturen

Skarven ses mange steder langs de danske kyster og ved de større søer. Skarven yngler i kolonier med helt op til flere tusinde reder. Du oplever bedst skarven i sensommeren, når skarvbestanden er størst, og fugle fra Sverige, Baltikum, Polen og Tyskland opholder sig i Danmark. De største kolonier findes ved Toft Sø i Lille Vildmose i Nordjylland, ved Brændegårds Sø på Sydfyn og i Stavns Fjord på Samsø.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Skarv
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Danmarks Miljøundersøgelser: Fakta om skarv
  • Download foto af skarv (Foto: Axel Mortensen, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Fuglenes Danmark" af M.B. Grell. Gads Forlag 1998.
  • "Fuglene i Danmark" af H. Meltofte & J. Fjeldså. Gyldendal 2002.
  • "Dansk Trækfugleatlas" af J. Bønløkke m.fl., Rhodos 2006.