Knopsvane

Knopsvane
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Knopsvanen ( Cygnus olor ) er dansk nationalfugl og dansk ansvarsart med en stor del af den nordvesteuropæiske bestand ynglende og overvintrende i Danmark. Den er meget synlig på kysten og i næringsrige søer. Den er indikator på god miljøtilstand, idet den er afhængig af tilstedeværelse af undervandsvegetation, som er dens føde. Bestanden svinger meget, afhængigt af vinterens hårdhed, men med de generelt mildere vintre har bestanden fået en bedre overlevelse. Den er ofte malet og beskrevet i kunst og litteratur, f.eks. H.C. Andersens ’Den grimme ælling’.

Oplev den i naturen

I Danmark forekommer knopsvanen i alle dele af landet, men noget spredt især i den vestlige og nordlige del af Jylland. Du oplever bedst knopsvanen om vinteren, hvor overvintrende knopsvaner fra Danmark, Polen, Sverige og det østlige Tyskland opholder sig i tusindtallige flokke ved de lavvandede kyster og i fjorde, især i det sydøstlige Danmark

Fakta og materialer