Havterne

Havterne
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Havternen ( Sterna paradisaea ) ses ofte langs den danske kyst og fra båd i de lavvandede havområder. Den yngler i kolonier på holme og øer uden rovdyr og lever ved at styrtdykke efter småfisk på lavt vand. Den er en elegant flyver, og den foretager nok det mest ekstreme træk i fuglenes verden; fra de nordligste kolonier i Nordgrønland trækker den via Atlanterhavet og Afrikas kyst til Antarktis og retur langs Syd- og Nordamerikas kyster til ynglestedet. Dens danske ynglelokaliteter er truede af menneskelig forstyrrelse og rovdyr, men en del af de større kolonier er reservater med adgangsforbud i yngletiden..

Oplev den i naturen

Havternen er en trækfugl, der ankommer til Danmark sidst i april og flyver tilbage til vinterkvartererne ved Antarktis omkring starten af august. Om sommerne kan du opleve havternen ved kysterne i alle landsdele, med undtagelse af Bornholm.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Havterne
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af havterne (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)
  • "Fuglenes Danmark" af M.B. Grell. Gads Forlag 1998.
  • "Fuglene i Danmark" af H. Meltofte & J. Fjeldså. Gyldendal 2002.
  • "Dansk Trækfugleatlas" af J. Bønløkke m.fl., Rhodos 2006.