Edderfugl

Edderfugl
Foto: Axel Mortensen

Udvalgets begrundelse

Edderfuglen ( Somateria mollissima ) ses overalt langs de danske kyster. Den yngler talrigt i kolonier på ubeboede holme, men også på f.eks. Christiansø. Ederfugle-hunner kan gå sammen om at opfostre flere kuld af ællinger. Hundredetusinder af edderfugle overvintrer i danske farvande om vinteren, ofte koncentreret i kæmpe flokke over banker, hvor de dykker efter muslinger på bunden. Den er dansk ansvarsart. Om sommeren samles store flokke af edderfugle også i bestemte havområder, hvor de fælder svingfjer. Edderfuglen er et yndet jagtobjekt for danske strand- og havjægere. Østersøens bestand er desværre i tilbagegang, blandt andet p.g.a. en række sygdomsudbrud i kolonierne.

Oplev den i naturen

Edderfuglen yngler ved kysterne i Danmark men trækfugle øst- og nordfraovervintrer også i store tal i Vadehavet og de indre danske farvande. De ankommer i oktober-november og trækker nordpå igen i det tidlige forår. Store træk oplever du bedst ved Gedser Odde og Sydlangeland, og om vinteren ses Edderfuglen ved Vadehavet eller de indre farvande (omkring Læsø, Storebælt, Lillebælt og det Sydfynske Øhav). Edderfuglen yngler gerne i kolonier, især på holme og småøer og den vigtigste ynglelokalitet er Saltholm i Øresund, som kan huse op til en fjerdedel af hele den danske ynglebestand.

Fakta og materialer

  • Artsleksikon: Ederfugl
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af edderfugl (Foto: Axel Mortensen, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Fuglenes Danmark" af M.B. Grell. Gads Forlag 1998.
  • "Fuglene i Danmark" af H. Meltofte & J. Fjeldså. Gyldendal 2002.
  • "Dansk Trækfugleatlas" af J. Bønløkke m.fl., Rhodos 2006.