Gedde

Gedde
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Gedden ( Esox lucius ) er Danmarks største ferskvandsfisk. Hunnen kan blive omkring 150 cm lang og kan veje op til 30 kg. Hannerne bliver sjældent større end 70-80 cm. Den findes i de fleste danske søer og optræder i de fleste større vandløbssystemer, hvor den især holder til i de mere langsomt flydende partier. Den lever både i ferskvand og i brakvand og findes således langs alle Østersøens kyster. Den vokser hurtigt, op til 40 cm på det første leveår, og bliver kønsmoden ved 2-5 års alder. I marts-april gyder den på lavt vand. Geddeyngel på 2,5- 5,0 cm er tidligere blevet udsat ud i danske søer, dels som bestandsophjælpning med et kommercielt sigte og dels i forbindelse med biomanipulationsprojekter. Gedden klarer sig fint i både klarvandede og uklare søer. Dog kan mangel på undervandsvegetation påvirke overlevelsen hos ynglen negativt.

Oplev den i naturen

Gedden lever fortrinsvis i ferskvand og findes i de fleste større søer. Du oplever bedst gedden i et af Danmarks mange akvarier.

Fakta og materialer