Aborre

Aborre
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Aborre ( Perca fluviatilis ) er en af vore mest udbredte ferskvandsfisk. Den lever desuden i brakvand og findes derfor i hele Østersøområdet op til Øresund og Bælthavet, hvor saltindholdet er på maksimalt 8-10 promille. Den gyder i april måned, æggene lægges i nogle meget karakteristiske bånd, som man kan se hænge på sten, vegetation, trærødder mm. Som yngel danner den stimer og lever af dyreplankton og bundlevende invertebrater. Som voksen er den delvis rovfisk og jager ofte i små grupper. I klart vand er den mest aktiv om dagen, hvorimod den i uklart vand søger føde hele døgnet. I næringsrige søer konkurrerer den med skaller om føden.

Oplev den i naturen

Aborren lever fortrinsvis i ferskvand og findes i de fleste større søer. Du oplever bedst aborren i et af Danmarks mange akvarier.

Fakta og materialer

  • Atlas om ferskvandsfisk
  • På Naturstyrelsens arealer er der søer og vandløb hvor du kan fiske gratis eller mod betaling .
  • Download foto af aborre (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)