Danmarks Biodiversitet

Undervisningsmaterialer om biodiversitet til brug i folkeskolens ældste klasser, gymnasier m.v.

175 borgere deltog i januar 2012 i et stort borgertopmøde om Danmarks natur og biodiversitet. Her diskuterede et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, hvordan de ville prioritere i dilemmaerne mellem mennesker og dyr og endte med at stemme om det.  Læs mere om topmødet  

Materialet fra borgertopmødet kan bruges i undervisningen:

Danmarks Biodiversitet - et 34 siders hæfte 

Spørgsmål fra borgertopmødet

Svar fra borgertopmødet

 

Svar på spørgsmålene fra borgermødet

Du kan også se og svare på spørgsmålene fra borgermødet herunder.

Noter dine svar ned - så kan du løbende sammenligne dine svar med, hvordan folk på borgermødet svarede på de samme spørgsmål, eller I kan til sidst sammenligne, hvordan alle i klassen svarede på spørgsmålene i forhold til, hvordan folk på borgermødet svarede.

Spørgsmål 1

Skal Danmark være et foregangsland på biodiversitetsområdet dvs. være et land, der er kendetegnet ved at gøre en særlig stor indsats sammenlignet med andre europæiske lande, også selv om det vil koste ekstra, - fx 500kr. årligt i gennemsnit per dansker.

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ved ikke

Spørgsmål 2

Der er langt større biodiversitet i mange tropiske lande med fx regnskov, end der er i Danmark. Samtidig er omkostningerne ved at beskytte områder i troperne ofte mindre, end de er i Danmark. Bør vi derfor nedprioritere beskyttelsen af biodiversitet i Danmark og til gengæld bruge flere penge på beskyttelse i troperne?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ved ikke

Spørgsmål 3

Hvad er vigtigst for dig at prioritere, når man udlægger nye naturområder i Danmark?

 1. At sikre drikke- og grundvandsresurser mod forurening
 2. At naturen kommer tæt på boligområder af hensyn til friluftsliv og rekreation
 3. At biodiversitet, i form af plante- og dyrearter og deres levesteder, styrkes mest muligt
 4. Ved ikke

Spørgsmål 4

Hvis det i en konkret situation er nødvendigt at vælge - hvad er så det vigtigste for dig at beskytte: En truet art som du måske aldrig får at se (fx en sjælden sommerfugl eller museart), eller tilstedeværelse af mange forskellige almindelige arter i det område hvor du bor eller færdes (fx almindelige fuglearter)?

 1. Truede arter
 2. Almindelige arter
 3. Ved ikke

Spørgsmål 5

I forbindelse med anlæg af motorvejen mellem Svendborg og Odense har man etableret to faunapassager; én over den nye motorvej til gavn for mange forskellige arter og én over den gamle landevej, specielt af hensyn til hasselmusen, som er truet i Danmmark. den sidste faunapassage har kostet ca. 5 mio. kr. svarende til 0,4% af motorvejens samlede anlægsbudget. Synes du, at en sådan meromkostning for at beskytte en enkelt art er rimelig?

 1. Ja, og meromkostningen må gerne værre større
 2. Ja, niveauet er rimeligt
 3. Nej, det er for dyrt
 4. Ved ikke

Spørgsmål 6

Det er ofte dyrt at sikre biodiversiteten og fx etablere nye naturområder. Synes du, det er i orden, hvis staten får dækket nogle af omkostningerne gennem privat sponsorering med synlig reklame eller med brugerbetaling i form af fx adgangsbillet, parkeringsafgifter, ride- eller mountainbikebillet? (Her må du gerne svare på flere af de nedenstående muligheder)

 1. Ja, privat sponsorering
 2. Ja, brugerbetaling
 3. Nej
 4. Ved ikke

Spørgsmål 7

Synes du, vi skal udvide naturarealet i Danmark på bekostning af landbrugsarealet?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ved ikke

Spørgsmål 8

I Danmark findes en stor andel af vores vilde dyr og planter i små lysåbne naturområder som enge, heder og overdrev. Disse ligger typisk spredt på og mellem dyrkede markflader og gror ofte til og skal plejes for ikke at forsvinde. Skal landmændenes plejeindsats i disse områder øges ved at staten tilbyder yderligere kompensation for at landmændene på frivillig basis plejer disse områder?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ved ikke

Spørgsmål 9

Synes du, at det er rimeligt, at staten eller kommuner med kompensation gennemtvinger, at private lodsejere skal lade områder med særlig stor biodiversitet stå urør hen, hvis de ikke allerede er beskyttet, eller det ikke er muligt at enes om en frivillig aftale.

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ved ikke

Spørgsmål 10

Når myndighederne vurderer, hvordan og hvor meget et vandløb skal vedligeholdes, skal de både tage hensyn til biodiversiteten og til landmændene, der har en interesse i at afvande deres landbrugsarealer. Hvad synes du, man bør gøre i fremtiden?

 1. Man bør vægte hensyn til landbrugets afvanding og biodiversitet lige tungt
 2. Man bør vægte hensynet til landbrugets afvanding tungest
 3. Man bør vægte hensynet til biodiversitet tungest
 4. Ved ikke

Spørgsmål 11

Kvælstof spredes på markerne som gødning og er nødvendigt for afgrødernes vækst. Denne udledning af kvælstof fra landbruget er forsat en af de største trusler mod biodiversiteten på land og i vores kystnære områder, selvom udledningen er faldet markant gennem de senere år. Hvordan skal hensynet vægtes ved fremtidige bestemmelser om kvælstof, hvis valget står mellem hensynet til landbruget og hensynet til biodiversiteten?

 1. Der skal primært tages hensyn til landbruget
 2. Det skal primært tages hensyn til biodiversiteten
 3. Hensynet skal vægtes lige
 4. Ved ikke

Spørgsmål 12

Skal biodiversiteten i statsskovene prioriteres højere end i dag ved at gøre skovdriften mindre intensiv

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ved ikke

Spørgsmål 13

Skal biodiversiteten i de private skove prioriteres højere end i dag, ved at tilbyde skovejerne kompensation for på frivillig basis at gøre skovdriften mindre intensiv?

 1. Ja
 2. Nej, det nuværende driftsniveau er fint
 3. Nej tværtimod bør driften intensiveres
 4. Ved ikke

Spørgsmål 14

Synes du, at det er rimeligt, at staten eller kommuner mod kompensation gennemtvinger, at private skovejere skal lade områder med særlig stor biodiversitet stå urørt hen, hvis de ikke allerede er beskyttet, eller det ikke er muligt at enes om en frivillig aftale?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ved ikke

Spørgsmål 15

Det er et politisk ønske at vi skal have mere skov i Danmark. Hvad synes du, er vigtigst at tage hensyn til, når der plantes ny skov?

 1. Grundvandsbeskyttelse og andre miljøhensyn
 2. Friluftsliv og naturoplevelser
 3. Biodiversitet
 4. Tømmer og anden træproduktion
 5. Alt er lige vigtigt
 6. Ved ikke

Spørgsmål 16

Skal man udsætte vildsvin i nogle af de danske skove?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ved ikke

Spørgsmål 17

Skal man udsætte europæiske bisonokser i nogle af de danske skove?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ved ikke

Spørgsmål 18

Skal man udsætte ulv i nogle af de danske skove?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ved ikke

Spørgsmål 19

Der er udpeget en række områder (ca. 18%) i de danske farvande, hvor naturen skal beskyttes (de såkaldte Natura 2000). Skal man forbyde trawlefiskeri (men ikke skånsomt fiskeri) overalt i disse områder, så biodiversiteten over tid kan genetablere sig?

 1. Ja
 2. Nej, kun hvor biodiversiteten fortsat er høj
 3. Trawlefiskeri tillades overalt i områderne
 4. Ved ikke

Spørgsmål 20

Naturgenopretning i havet er ofte kostbar, på grund af de vanskelige arbejdsvilkår. Samtidig er naturen i havet ikke noget man umiddelbart vil kunne se og opleve på samme måde som på land. Til gengæld vil effekten af fx kunstigt genoprettede stenrev være markant for biodiversiteten. Skal vi prioritere, at truet natur i havet genoprettes på lige fod med naturen på land?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ved ikke

Spørgsmål 21

Er der rimeligt at man af hensyn til biodiversiteten undlader at regulere åer i beboede områder, selvom villahaver og kældre i området derved oversvømmes periodevis?

 1. Nej
 2. Ja
 3. Ved ikke

Spørgsmål 22

Hvordan skal de bynære naturområder se ud i fremtiden? Skal de grønne områder tæt på byen gøres mere vilde af hensyn til biodiversiteten, således at fx væltede træer får lov at ligge, græsset ikke slås så tit og området bliver mere vådt og sumpet?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ved ikke

Spørgsmål 23

Er det i orden at forbyde sprøjtegifte mod ukrudt, insekter og svampe i villahaver og sommerhuse af hensyn til biodiversiteten

 1. Ja
 2. Nej
 3. Ved ikke

Spørgsmål 24

Synes du, at din kommune bør prioritere etablering af bynærnatur (et vandhul, lidt skov, en natursti el. lign.) højere end bevillinger til institutioner (børnehaver, skoler, plejehjem o.lign.)

 1. Nej
 2. Ja
 3. Ved ikke