Projektansøgningsrunde for tilskud fra jagttegnsmidlerne

Hvad kan der søges tilskud til?

Miljøstyrelsen gennemfører en projektansøgningsrunde for tilskud fra jagttegnsmidlerne i september 2018, med en foreløbig økonomisk ramme på 4,0 mio. kr.  

Projekter der omhandler et eller flere af nedennævnte temaer vil i udgangspunktet blive prioriteret højest ved et valg mellem indkomne ansøgninger. De nævnte temaer er udvalgt efter aktualitet i forhold til igangværende initiativer, samt behovet for ny eller yderligere viden på de pågældende områder.

 • Forstyrrelsesproblematik: Projekter, der tilvejebringer øget viden om påvirkning af pattedyr og fugle, inkl. ikke-jagtbare arter, gennem forstyrrelser. Herunder forstyrrelser foranlediget af forskellige rekreative aktiviteter.

 • Færre anskydninger: Projekter, der forbedrer mulighederne for at undgå anskydninger, herunder gennem forbedring af skydefærdigheder. Herunder mulighed for anvendelse af alternativer til de traditionelle skydebaner, eksempelvis digitale skydebaner og indendørs skydearenaer.

 • Vildtsundhed: Øget viden om vildtets sundhed med fokus på aktuelle problemstillinger og emner.

 • Rødlistede pattedyr og fugle: Projekter rettede mod forvaltning af rødlistede pattedyr og fugle. Herunder konkrete forvaltningsmæssige indsatser samt tilvejebringelse af faglig viden, som forudsætning for en styrket forvaltning.

 • Forvaltning af kronvildt og dåvildt: Udvikling af metoder til bestandsanalyser af hjortevildt, som supplement til de igangværende dataindsamlinger foranlediget af ny forvaltning af kronvildt og fremtidig forvaltning af dåvildt.

 • Vildtskader: Øget viden om forbedring af kendte samt udvikling af nye foranstaltninger for at afværge / nedsætte omfanget af vildtskader. Gerne i form af konkrete forsøg Evt. undersøgelse af kombineret anvendelse af reguleringstiltag og afværgeforanstaltninger. Anvendelse og udvikling af nye fældetyper til rovdyrregulering og regelændringer i medfør heraf. Undersøgelser af omfanget og effekten af den hidtidige reguleringsindsats i forhold til rovdyr.  

 • Konfliktarter: Øget viden om arter, der er eller opleves som værende konfliktfyldte, i forhold til mennesker og menneskelige aktiviteter.

Find de prioterierede emneområder og øvrige udvælgelseskriterier her:
Udvælgelseskriterier for projektansøgningsrunde jagttegnsmidler

Bedømmelse af ansøgningerne

Følgende forhold vil bl.a. indgå i bedømmelsen af ansøgningerne:

 • Medfinansiering af projektet ud over projekttilskuddet fra MST.
 • Borgerinddragelse og tværgående samarbejde.
 • Projektets aktualitet og bredde.
 • Projektresultaternes direkte anvendelighed i praktisk jagt- og vildtforvaltning.
 • Projektplanens kvalitet og projektets metodik.
 • Bred formidling af projektresultater i relevante fora og medier.

Ansøgning

Ved ansøgning om projekttilskud fra den udbudte projektpulje, skal dette ansøgningsskema anvendes. Husk at de obligatoriske felter i skemaet SKAL udfyldes.

Ansøgningsfrist

Fristen for indsendelse af ansøgning om projekttilskud er tirsdag 30. oktober 2018. Tilskudsansøgningen skal indsendes pr. mail til , med emnetekst 'Ansøgning om projekttilskud fra jagttegnsmidlerne 2018.

Det er hensigten at ansøgere får svar på tilskudsansøgninger i perioden onsdag 21. november - onsdag den 28. november 2018.

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Viktor Pedersen (tlf. 9358 7961 / mail ) eller Anders Jensen (tlf. 2222 1663 / mail ).