Projektansøgningsrunde for tilskud fra jagttegnsmidlerne

Baggrund

I henhold til bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning § 12, kan der af jagttegnsmidlerne ydes tilskud til projekter på jagt- og vildtområdet. Miljøstyrelsen gennemfører derfor en projektansøgningsrunde for tilskud fra jagttegnsmidlerne i september 2017, med en foreløbig økonomisk ramme på 3,0 mio. kr.

Hvad kan der søges tilskud til?

Projekter der omhandler nedenstående 5 temaer, vil i udgangspunktet blive prioriteret højest ved et valg mellem indkomne ansøgninger. De nævnte temaer er udvalgt efter aktualitet i forhold til igangværende initiativer, samt behovet for ny eller yderligere viden på de fremhævede områder.

 • Forstyrrelsesproblematik: Projekter der tilvejebringer øget viden om påvirkning af pattedyr og fugle, inkl. ikke jagtbare arter, gennem forstyrrelser, herunder forstyrrelser foranlediget af forskellige rekreative aktiviteter.
 • Færre anskydninger: Konkrete initiativer, der kan skabe viden om anskydninger eller forbedre mulighederne for at undgå anskydninger, herunder via forbedring af skydefærdigheder
 • Vildtsundhed: Projekter, der tilvejebringer øget viden om vildtets sundhed, herunder med særligt fokus på udbredt sygdom i bestande.
 • Kronvildtforvaltning: Projekter, der indsamler viden om kronvildt, som supplement til Miljøstyrelsens dataindsamlinger foranlediget af ny forvaltning af kronvildt.
 • Vildtskader: Projekter der kan skabe øget viden, evt. via konkrete forsøg, om samspillet mellem afværgeforanstaltninger og vildtskader, evt. kombineret med reguleringstiltag, samt viden om konsekvenser af vildtskader.

Udvælgelse og bedømmelse af ansøgningerne

Miljøstyrelsens udvælgelse og bedømmelse af de indkomne ansøgninger, vil blive foretaget på den følgende måde:

Primært udvælgelseskriterie

Miljøstyrelsen har som nævnt udpeget fem prioriterede temaer

 • Forstyrrelsesproblematik
 • Færre anskydninger
 • Vildtsundhed
 • Kronvildtforvaltning
 • Vildtskader 

Projekter inden for ovennævnte temaområder vil blive udvalgt forud for andre projekter. De fem temaområder vurderes indbyrdes lige højt. 

Efterfølgende udvælgelse af ansøgninger

Ved den efterfølgende udvælgelse af projekter, tillægges det vægt

 • at tilskuddet fra jagttegnsmidlerne suppleres af anden finansieringskilde end tilskuddet fra MST,
 • at projektet udføres i samarbejde med andre deltagere, og
 • at projektresultaterne har bred anvendelighed i praktisk jagtforvaltning eller vildtforvaltning

Derudover vurderes kvaliteten af projektets metodik og resultatdokumentation.

Ved ansøgning om projekttilskud fra den udbudte projektpulje, skal Miljøstyrelsens ansøgningsskema anvendes. Hent ansøgningsskemaet her (word) (pdf). Husk at de obligatoriske felter i skemaet SKAL udfyldes. En forudsætning for den videre behandling af ansøgningen er, at ansøgningsskemaet er udfyldt fyldestgørende og korrekt.

Ansøgningsfrist

Fristen for indsendelse af ansøgning om projekttilskud er fredag den 29. september 2017. Tilskudsansøgningen skal indsendes pr. mail til , med emnetekst 'Ansøgning om projekttilskud fra jagttegnsmidlerne 2017'.

Miljøstyrelsen har i ansøgningsrunden modtaget et uventet stort antal tilskudsansøgninger. De mange ansøgninger betyder, at ansøgere først kan forvente svar på tilskudsansøgningen senest fredag den 3. november 2017.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Viktor Pedersen (tlf. 93 58 79 61 / mail ), eller Jens Skovager Østergaard (tlf. 40 85 63 70 / mail ).