Tilskud til jagt- og vildtprojekter

Miljøstyrelsen udbød i 2021 en projektpulje til forskning, udvikling og innovation inden for jagt- og vildtforvaltning.

Puljen udbydes ikke i 2022

I 2021 blev 13 af 38 ansøgninger til puljen imødekommet med støtte på til sammen 7,5 millioner kroner. 

Læs mere om de støttede projekter, 2021

Ansøgningskategorierne var i 2021 følgende:

Klimaændringer forventes at påvirke levesteder og levevilkår for mange pattedyr og fugle. Nye og indvandrende sygdomme (emerging diseases) blandt danske pattedyr og fugle må forudses. Ligeledes viser analyser af forventede vandstandsstigninger, at 45% af strandengene vil undergå permanente oversvømmelser inden for de kommende 100 år. Der er behov for en kortlægning af hvordan og hvor meget de forventede klimaforandringer vil kunne påvirke pattedyr og fugles levesteder og deres sundhed.

Metodevurdering og -udvikling af effektive afværgeforanstaltninger og skadesopgørelser: Der er behov for udvikling af systemer og metoder til artsgenkendelse i forbindelse med bl.a. fældefangst, som skal sikre en mere målrettet og skånsom indsats i forhold til problemarter og invasive pattedyr og fugle.

herunder agerlandets truede vildtarter og tiltag til forbedring af disse

Der er behov for udredning og identifikation af forhold, hvor landbrugets driftsformer eller det øvrige samfund forringer levevilkårene for truede fugle og pattedyr og deres sundhedstilstand, herunder markvildtet. Derudover ønskes der formidlet viden om risiko for direkte og indirekte betinget dødelighed hos de truede arter, eksempelvis ved en vurdering af pesticidbelastningen påvirkning af sundhed og dødelighed for vildtarterne i agerlandet. Anvisning af praktiske muligheder for at genskabe naturlige og bedre levevilkår for markvildtet i landbrugslandet.

Udvikling eller videreudvikling af metoder til bestandsovervågning af fugle og pattedyr - eksempelvis brug af droner og/eller citizen science

I en række vildtforvaltningssammenhænge er datagrundlaget for danske pattedyr ganske spinkelt. Der er derfor behov for udvikling af metoder til overvågning af pattedyrbestande via borgerinddragelse, eksempelvis registrering af observationsdata for forskellige pattedyr fra danske naturbrugere, eksempelvis mobil indberetning (registreringsapp) og strukturering af data, indsamling af data fra eksisterende vildtkameraer etc.

Bestanden af ederfugl er i de senere år gået dramatisk tilbage, lige som bestandene af de små mårdyr er i hurtig tilbagegang hvilket har betydet at flere mårdyr-arter i dag er ’rødliste’-arter. Der er behov for mere viden om baggrunden for tilbagegangen i bestandene, og mere viden om den aktuelle sundhedstilstand hos arterne.

Hvis projektet ikke falder ind under en af de ovenstående kategorier, kan man indsende projektansøgningen under kategorien ’Andet’.

Ansøgningsfrist

Puljen er ikke åben for ansøgninger 

Bedømmelse af projekterne

Følgende forhold vil bl.a. indgå i bedømmelsen af ansøg-ningerne:

  • Medfinansiering af projektet ud over projekttilskuddet fra MST
  • Borgerinddragelse og tværgående samarbejde
  • Projektets aktualitet og bredde
  • Projektresultaternes direkte anvendelighed i praktisk jagt- og vildtforvaltning
  • Projektplanens kvalitet og projektets metodik
  • Bred formidling af projektresultater i relevante fora og medier

Spørgsmål til puljen?

Kontakt: Obfuscated Email