Forvaltning af hjortevildt

Bestanden af kronvildt er vokset over en årrække, fordi der skydes flere handyr end hundyr. I 2020 nedlagde danske jægere tilsammen ca. 10.000 krondyr. Foto: Colourbox

Bestanden af både kron- og dåvildt i Danmark er vokset betydeligt de seneste mange år. Der nedlægges hvert år knap 10.000 krondyr og lidt flere dådyr.

Når det gælder kronvildt, er der nu faste bestande i områder, hvor man ikke har set det tidligere. Samtidig med, at bestandene er blevet større, er interessen for dyrene vokset. Der er nu også uden for jægerkredse en sigende interesse for, hvordan kronvildtet forvaltes og for etikken i forbindelse med kronvildtjagt. 

Miljøministeren har i 2021 på indstilling af et enigt Vildtforvaltningsråd besluttet en række målsætninger for forvaltning af hjortevildtet i Danmark.

Målsætningerne i hovedpunkter:

 • Forholdet mellem handyr og hundyr skal lokalt være 1:1 så vidt det er muligt
 • Bestandene skal på lokalt niveau bestå af individer på alle alderstrin
 • Befolkningen skal sikres bedre muligheder for at opleve vildtet
 • Bestandene skal spredes til egne, hvor de er ønskede af de respektive regionale grupper
 • Bedre geografisk spredning
 • Færre skader på markafgrøder og i skov
 • Jagten skal udøves i overensstemmelse med Vildtforvaltningsrådets regler for etisk jagt
 • Forvaltningen skal være bæredygtig 

Vildtforvaltningsrådet har indstillet til miljøministeren, at der indføres arealkrav for jagt på kron- og dåhjort større end spidshjort, og at der etableres forsøg med hjortevildtforvaltningsområder.

Læs mere:

Det faglige notat bag Vildtforvaltningsrådets indstilling

Vildtforvaltningsrådet har nedsat en national hjortevildtgruppe som på et fagligt grundlag, skal medvirke til at sikre en bæredygtig forvaltning af då- og kronvildt i Danmark samt agere rådgivende for Vildtforvaltningsrådet i alle spørgsmål relateret til det forekommende hjortevildt i Danmark. Miljøstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for den nationale hjortevildtgruppe. 

Medlemmer af Den Nationale Hjortevildtgruppe:

 • Svend Bichel  (formand)
 • Torben Schultz, Danmarks Jægerforbund
 • Christian Sehestedt Juul, Landbrug og Fødevarer
 • Anders Hillerup, Dansk Skovforening
 • Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening, på vegne af Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse
 • Anders Larsen, Miljøstyrelsen (sekretær)

 Kommissorium: Nationale hjortevildtgruppe

Vildtforvaltningsrådet har ud over den nationale hjortevildtgruppe nedsat 12 regionale hjortevildtgrupper, som skal bidrage til at sikre en bæredygtig forvaltning af då- og kronvildt i Danmark

Kommissorium: Regionale hjortevildtgrupper 

Retningslinjer for arbejdet i de regionale hjortevildtgrupper

Naturstyrelsen står for den lokale forvaltning af de regionale hjortevildtgrupper: Lokal forvaltning

I 2004 blev medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet enige om at opstille et sæt etiske regler for jagt på kronvildt, og samtidig blev der nedsat regionale kronvildtarbejdsgrupper i de landsdele, hvor der er kronvildt.

En af gruppernes opgaver er at markedsføre "De Etiske Regler for Kronvildtjagt". Senere er gruppernes opgave blevet udvidet til også at omfatte dåvildt.

Vildtforvaltningsrådets etiske regler for kronvildtjagt

Vildtforvaltningsrådet etiske relger for dåvildtjagt

 Vildtudbyttet i dåvildt frem til 2020:

Naturstyrelsen: Læs mere om dåvildt

 

Vildtudbyttet i kronvildt frem til 2020:

Naturstyrelsen: Læs publikation om Kronvildt