Forvaltning af hjortevildt

Bestanden af kronvildt i Danmark er vokset betydeligt de seneste mange år, og der er nu faste bestande i områder, hvor man ikke så kronvildt tidligere. De danske jægere nedlægger omkring 9.000 krondyr årligt.

Samtidig med, at bestanden er blevet større, er interessen for dyrene vokset. Interessen for kronvildt er i dag ikke forbeholdt nogle få jægere, men findes vidt udbredt i befolkningen som helhed. Der er derfor meget fokus på, hvordan kronvildtet forvaltes, og på at ikke mindst etikken i forbindelse med kronvildtjagt er i orden.

På denne baggrund vedtog Vildtforvaltningsrådet "De Etiske Regler for Kronvildtjagt" i 2004. Og det blev samtidig besluttet at nedsætte regionale kronvildtarbejdsgrupper i de landsdele, hvor kronvildtet findes. Gruppernes væsentligste opgaver er at markedsføre De Etiske Regler for Kronvildtjagt og at arbejde for, at reglerne bliver efterlevet.

Læs mere om etisk jagt

Læs mere om bæredygtig jagt på kronvildt og dåvildt i folderne:

Kronvildt i Danmark

Dåvildt i Danmark

I 2007 blev det efter anbefaling fra Vildtforvaltningsrådet besluttet at udvide opgaven for de regionale kronvildtgruppe til også at omfatte dåvildt. Derfor kaldes grupperne nu hjortevildtgrupper.

Læs mere om hjortevildtgrupperne på Naturstyrelsens hjemmeside:

Lokal forvaltning

Til at understøtte arbejdet i de regionale hjortevildtgrupper har Vildtforvaltningsrådet nedsat en særlig gruppe, der arbejder med hjortevildt.

Læs mere om Vildtforvaltningsrådets hjortevildtgruppe

Lovgivning

Hjortevildt forvaltes lovmæssigt i Jagt- og vildtforvaltningsloven igennem fastsættelse af jagttider, visse steder lokale jagttider, og regler om jagttidspunkter (solopgang til solnedgang). Se jagttider på hjemmesiden.

Områdemæssigt gælder de generelle regler efter § 18 (små arealer), ligesom kronvildtjagt enkelte steder er underlagt arealfredning (reservater m.v.).

Metodemæssigt forvaltes kronvildtjagt ud fra jagtlovens generelle bestemmelser om jagtmetoder samt de særlige regler for jagtmåder, jagtredskaber, skydevåben og ammunition. Kronvildt er omfattet af regler om eftersøgning af nødstedt vildt. Jagtlovens regler (§ 5) om, at visse vildtarter i særlige områder kun må jages efter tilladelse fra ministeren, finder ikke anvendelse.

Rapporter

Dådyr - notat
Notat om dåvildtets biologi og adfærd med særlig fokus på interaktion med kronvildt. 16. mart 2007

Dåvildt - specialerapport
Cand. Scient. Specialerapport i Biologi af Jacob Preil Andersen. 24. august 2005

Kronvildt og markskader
Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe. 8. februar 1999

GPS-udstyr på drivhunde 
DMU notat, 1. februar 2008 
Carsten Riis Olesen & Lars Haugaard

Hvor nedlægges krondyr - og hvorfor?
Rapport om betydningen af landskab, urbanisering og tidligere udbredelse for det lokale jagtudbytte af krondyr i Jylland i jagtsæsonen 2001/02.