Forvaltning af hjortevildt

Bestanden af kronvildt er vokset over en årrække, fordi der skydes flere handyr end hundyr. I 2020 nedlagde danske jægere tilsammen ca. 10.000 krondyr. Foto: Colourbox

Bestanden af kronvildt i Danmark er vokset betydeligt de seneste mange år, og der er nu faste bestande i områder, hvor man ikke så kronvildt tidligere. Der nedlægges nu hvert år ca. 10.000 krondyr. 

Samtidig med, at bestanden er blevet større, er interessen for dyrene vokset, også uden for jægerkredse. Der er derfor meget fokus på, hvordan kronvildtet forvaltes og på etikken i forbindelse med kronvildtjagt. 

Miljøministeren har i 2021 på indstilling af et enigt Vildtforvaltningsråd besluttet en række målsætninger for forvaltning af hjortevildtet i Danmark.

Målsætningerne i hovedpunkter:

  • Forholdet mellem handyr og hundyr skal lokalt være 1:1 så vidt det er muligt
  • Bestandene skal på lokalt niveau bestå af individer på alle alderstrin
  • Befolkningen skal sikres bedre muligheder for at opleve vildtet
  • Bestandene skal spredes til egne, hvor de er ønskede af de respektive regionale grupper
  • Bedre geografisk spredning
  • Færre skader på markafgrøder og i skov
  • Jagten skal udøves i overensstemmelse med Vildtforvaltningsrådets regler for etisk jagt
  • Forvaltningen skal være bæredygtig 

Vildtforvaltningsrådet har indstillet til miljøministeren, at der indføres arealkrav for jagt på kron- og dåhjort større end spidshjort, og at der etableres forsøg med hjortevildtforvaltningsområder.

Læs mere:

Det faglige notat bag Vildtforvaltningsrådets indstilling

Vildtforvaltningsrådet har nedsat en national hjortevildtgruppe som på et fagligt grundlag, skal medvirke til at sikre en bæredygtig forvaltning af då- og kronvildt i Danmark samt agere rådgivende for Vildtforvaltningsrådet i alle spørgsmål relateret til det forekommende hjortevildt i Danmark. Miljøstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for den nationale hjortevildtgruppe. 

Læs mere om den nationale hjortevildt gruppe her

Vildtforvaltningsrådet har desuden nedsat 12 regionale hjortevildtgrupper, som skal bidrage til at sikre en bæredygtig forvaltning af då- og kronvildt i Danmark

Naturstyrelsen står for den lokale forvaltning af de regionale hjortevildtgrupper: Lokal forvaltning

 

I 2004 blev medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet enige om at opstille et sæt etiske regler for jagt på kronvildt, og samtidig blev der nedsat regionale kronvildtarbejdsgrupper i de landsdele, hvor der er kronvildt.

En af gruppernes opgaver er at markedsføre "De Etiske Regler for Kronvildtjagt". Senere er gruppernes opgave blevet udvidet til også at omfatte dåvildt.

Vildtforvaltningsrådets etiske regler for kronvildtjagt

Vildtforvaltningsrådet etiske relger for dåvildtjagt

Lovgivning

Principperne for jagt på hjortevildt i Danmark er fastlagt Jagt- og vildtforvaltningsloven 

Oversigt med links til lovgivning om jagt mv.

Folder om kronvildt

Hent folder og læs mere her: 
Kronvildt i Danmark

Folder om dåvildt

Hent folder og læs mere her: 
Dåvildt i Danmark

Forskning

Forskning i hjortevildt: 
Rapporter bestilt af Miljøstyrelsen