Jagttider

Der findes cirka 50 pattedyrarter og cirka 300 fuglearter i Danmark, hvoraf hovedparten ikke må jages.

Der gælder en række generelle regler om jagtudøvelse og beskyttelse og fredning af æg, yngel og ynglesteder, der har til formål at sikre dyrs og fugles levevilkår: 

 • Pattedyr og fugle uden jagttid er fredede hele året
 • Pattedyr og fugle med jagttid er fredede uden for jagttiden
 • Medmindre andet er besluttet, omfatter fredning af en vildtart også artens yngel, reder og æg
 • Jagt må som hovedregel kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang
 • Ænder og gæs må dog jages fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, og der findes lokale undtagelser for kronvildt.
 • Fuglereder må ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes, og æg må ikke forsætligt ødelægges eller beskadiges
 • Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar - 31. juli
 • Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar - 31. august
 • Ørne, sort stork og rød glentes redetræer må ikke fældes
 • Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november - 31. august
 • Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden 1. april - 31. august
 • Grundejere må ikke overdrage retten til at jage ande- og vadefugle - bortset fra skovsnepper og opdrættede gråænder - til andre for en periode, der er mindre end et år

Video: Find de lokale jagttider på Danmarkskortet

For de fugle- og dyrearter, der må jages, er der fastsat jagttid nogle måneder hvert år, hvor jagten ikke går ud over yngelpleje eller forstyrrer dyrenes parring. I de perioder, hvor der ikke er fastsat jagttid, er dyrene fredede. 

De gældende jagttider er fastsat i jagttidsbekendtgørelsen.

De gældende jagttider er gengivet i nedenstående jagttabeller og kortbilag. Der tages forbehold for trykfejl i tabeller og kortbilag.


 Jagttider 2022/23 (undtagen dåvildt og kronvildt):

Jagttabel: Jagttider 2022/23

Særligt om gåsejagt i august


Jagttider for kronvildt 2022/23:

Jagttabel kronvildt

Kort med regionale jagttider for kronvildt 


Jagttider for dåvildt 2022/23:

Jagttabel dåvildt

Kort med regionale jagttider for dåvildt

 

Skumrings- og dæmringsjagt

I Midt- og Vestjylland er det i visse områder tilladt at jage kronvildt før solopgang 

På Djursland er det tilladt at jage kronvildt både før og efter solnedgang

Se de præcise områder og de regionale jagttider på Miljøstyrelsens kort

Fredninger fra 2022/23

Vær opmærksom på, at husmår er blevet fredet fra og med jagtsæsonen 2022/23. 

Vær yderligere opmærksom på, at jagttiden for ringdue først starter den 11. november og ikke som tidligere den 10. november. 

Dertil er det ikke længere tilladt af jage edderfugl i de EF-fuglebeskyttelsesområder hvor arten er på udpegningsgrundlaget. 

Se kortene i Habitat-bekendtgørelsens bilag

Indberet vildtudbyttet

Hvert år skal alle danske jægere (og gæstejægere fra udlandet) indberette deres vildtudbytte - hvad og hvor meget de har skudt. Hvis vildtudbyttestatistikken viser nedgang i en bestand, så kan jagttiden justeres eller helt bortfalde, indtil der igen er skabt en levedygtig bestand.

Indberet udbyttet her