Jagt i vildtreservater på fiskeriterritoriet

Alle jægere, der bor i Danmark, må som udgangspunkt drive ikke-erhvervsmæssig jagt på fiskeriterritoriet. I vildtreservater og visse andre steder kan der dog være begrænsninger.

Begrænsninger af jagt og færdsel på fiskeriterritoriet

 1. Bekendtgørelsesfredninger og vildtreservater
  Først og fremmest er der begrænsende regler i de såkaldte bekendtgørelsesfredninger og i vildtreservater. Disse områder er fristeder, hvor pattedyr og fugle skal have ro til at yngle, raste og søge føde. Staten har ansvaret for knapt hundrede bekendtgørelsesfredninger og vildtreservater, som omfatter cirka 330.000 hektar natur, hvoraf godt 90 procent er vådområder. I nogle af disse reservater er der særlige regler for jagt.
 2. Begræsninger i motorbådsjagt
  Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber forbyder motorbådsjagt i visse udpegede områder.
 3. Byzoner og sommerhusområder
  Jagt- og vildtforvaltningsloven forbyder jagt på fiskeriterritoriet inden for en afstand af 500 meter fra grænsen til byzone og 100 meter fra områder, der har status som sommerhusområder.

En bekendtgørelsesfredning sker i henhold til en særlig bekendtgørelse. Disse fredninger kan oprettes på statsejede arealer og i fiskeriterritoriet i henhold til naturbeskyttelsesloven. Formålet er blandt andet at beskytte plante- og dyrebestandene og deres levesteder. Et andet formål med en bekendtgørelsesfredning kan være at beskytte særlige naturtyper, fortidsminder eller kulturspor. 

Vildtreservater oprettes i henhold til lov om jagt- og vildtforvaltning med det formål at beskytte og styrke vildtlevende bestande af fugle og pattedyr.

Vildtreservater kan ud over fiskeriterritoriet og offentlige arealer også omfatte private arealer. I vildtreservater kan jagt og andre forstyrrende aktiviteter være helt eller delvist forbudt af hensyn til dyrelivet. I reservaterne er der typisk et kerneområde med en stram regulering omgivet af områder med en mindre restriktiv regulering.  

Kort over vildtreservaterne

Find afgæsningen af reservater og fredede områder ved at zoome ind på kortet. Vil du have mere detaljerede oplysninger om de begrænsninger, som gælder for jagt og færdsel i et bestemt område, kan du bruge kortet i Natur-GIS og beskrivelserne af de enkelte reservater længere nede på siden. 

Jagtfrie sommerhusområder Jagtfrie sommerhusområder
Jagtfrie byzone-områder Jagtfrie byzone-områder
Motorbådsjagtfrit område Motorbådsjagtfrit område
Natur- og vildtreservater Natur- og vildtreservater

Find reservater og fredninger med Natur-GIS

På Natur-GIS kan du finde detaljerede oplysninger om de reservater, der har din interesse. Brug linket og vejledningen herunder.

Følg dette link: Natur-GIS

Du kan også se vildtreservaterne og deres nøjagtige afgrænsning på din mobiltelefon i appen §3 Natur. Vildreservaterne kan vælges som et kortlag under valget "§ 3 beskyttet natur" i appen.

 1. Klik på linket til Natur-GIS
 2. Tjek at knappen ud for Natur- og vildtreservater i venstre menu viser grønt
 3. Klik på sidste punkt i menuen til venstre: ”Baggrundskort”. En ny undermenu foldes ud
 4. Vælg den ønskede korttype fx Natur og Friluftskort (næstsidste punkt)
 5. Zoom ind for at se afgrænsningen af det område, du er interesseret i
 6. Få mere information ved at klikke på bogstavet "i" i den vandrette menulinje over kortet
 7. Placer derefter din cursor på det område, du vil vide mere om, og venstreklik på musen
 8. Et pop-up vindue giver nu de grundlæggende data om reservatet, herunder reservatets præcise navn
 9. Brug navnet, hvis du vil finde reservatet i foldeudmenuen nederst på siden. Her ligger reservatets bekendtgørelse og eventuelt supplerende materiale såsom foldere og infotavler

På Miljøstyrelsen app for beskyttet natur, kan du til hver en tid få adgang til kort over vildtreservaterne mens du er i felten.

Sådan gør du:

 1. Download: ”§ 3-Natur” fra App Store (Iphone) eller Play Butik (android) – søg fx ”beskyttet natur”
 2. Åben appen og klik på ”start”
 3. Et galleri åbner: Vælg første boks: ”Beskyttede naturtyper”
 4. Nu får du et kort på skærmen. Klik på det midterste ikon for lag i højre side af den grønne bjælke over kortet
 5. I den grå bjælke under kortet vælger du den tredje fane: ”Lag”
 6. På den liste, du nu får frem, skal du markere valgmuligheden ”Natur vildt reservat”
 7. Nu får du et kort med markering af vildtreservaternes ydre grænser og du kan til enhver tid se din egen position i reservatet.

Læs mere om de enkelte fredninger og reservater

Find de enkelte reservater i folde-udmenuen under den landsdel, hvor reservatet ligger. Under hvert reservat findes reservatbekendtgørelsen og i nogle tilfælde også en folder og evt. en info-tavle om reservatet. Bemærk at mange foldere er af ældre dato. De bliver ikke opdateret, så brug i stedet Natur-GIS sammen med bekendtgørelsen, når du søger viden om begrænsninger på jagt og færdsel i et bestemt reservat. 

Farvandet omkring Agerø og Skibsted Fjord er blandt Limfjordens mest velbevarede naturområder og er desuden en del af et større natura 2000-område. Fredning af farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord betyder, at man i visse områder ikke må jage eller forstyrre pattedyr og fugle, og at der er forbud mod motorbådsjagt i hele området. 

Offentlighedens sejlads og anden færdsel er reguleret i flere områder af hensyn til dyreliv. Desuden er fortidsminder beskyttede og fiskeri, tekniske anlæg, råstofindvinding, m.m. er helt eller delvist forbudt. 

Arealet administreres af Naturstyrelsen Thy.

Læs mere om fredningen i bekendtgørelsen

Størstedelen af Agger Tange ligger hen som naturområder beskyttet gennem en naturfredning med bestemmelser for områdets udnyttelse bl.a. til jagt og andre rekreative formål fordi det er et værdifuldt yngle-, raste- og fødesøgningsområde for mange arter af vandfugle. Desuden er området en del af Nationalpark Thy samt et større Natura 2000-område.

Områdernes store betydning for vandfugle har medført, at Danmark gennem sin tiltrædelse af den internationale "Ramsarkonvention" har forpligtet sig til at forvalte området på en sådan måde, at naturværdierne ikke forringes. Området har ligeledes status som fuglebeskyttelsesområde i henhold til et direktiv fra EF. 

Den internationale interesse for området betyder imidlertid ikke, at erhvervs- og fritidsaktiviteter ikke kan finde sted, men indebærer, at naturværdierne og dermed fuglelivet i området skal beskyttes. Det er gjort ved at forbyde al færdsel på tangens vandområder samt visse landområder. Desuden er jagt og sejlads reguleret i visse delområder.

Arealet administreres af Naturstyrelsen Thy.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om fredningen i bekendtgørelsen

Aggersborggård vildtreservat ligger vest for Aggersund ved Limfjorden og omfatter både landarealer, øer, holme og vand.  Reservatet udgør en værdifuld rasteplads for mange vadefugle og derfor har bekendtgørelsen til formål at sikre området som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle.

Jagt, færdsel med våben og forstyrrelse af vandfugle er forbudt. Desuden er færdslen på land også reguleret.

Reservatet administreres af Naturstyrelsen Thy.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Aså-Gerå Vildtreservat er en del af det EF-fuglebeskyttelsesområde, der er udpeget i Ålborg Bugt mellem Lyngså i nord og Dokkedal syd for Limfjorden. Reservatet omfatter 702 ha, heraf er 258 ha landarealer.

Området er af international betydning for flere fuglearter og derfor har bekendtgørelsen til formål at sikre søterritoriet og landarealer ved Aså og Gerå som raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Både jagt og sejlads er reguleret i flere områder i visse perioder. Se mere i bekendtgørelsen nedenunder. 

Reservatet administreres af Naturstyrelsen Kronjylland.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

På grund af det rige fugleliv er dele af Læsø, bl.a. Bløden Hale og Knotterne, samt farvandet syd for Læsø udpeget som internationalt fuglebeskyttelsesområde i henhold til såvel EF-fuglebeskyttelsesdirektivet som Ramsar-konventionen.

Området er således af international betydning for mørkbuget knortegås, gravand, hvinand, ederfugl, sortand og fløjlsand samt et betydningsfuldt rasteområde for sangsvane, pibeand og vadefugle som f.eks. alm. ryle og lille kobbersneppe.

Bekendtgørelsen har derfor til formål at sikre Bovet Bugt og Knotterne som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle. Jagt, færdsel og sejlads er forbudt i flere områder og på visse tidspunkter af året. 

Reservatets areal er 3001 ha og administreres af Naturstyrelsen Vendsyssel 

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

I efterårsmånederne raster store flokke af vadefugle på strandengene. Specielt Buksør Odde er af international betydning for hjejle. Derudover er Dråby Vig en vigtig rasteplads for pibeand, små dykænder, herunder hvinand og taffeland, samt gåsearterne grågås og knortegås.

Reservatordningen omfatter bestemmelser for jagt og færdsel. Reservatet dækker i alt 863 ha, heraf 70 ha landarealer.

Reservatet administreres af Naturstyrelsen Thy.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Ejerslev Røn er et vigtigt område for især den spættede sæl. Derfor er færdsel forbudt i området i visse perioder både på land og i det omgivende søterritorie.

Reservatet omfatter 8 ha og administreres af Naturstyrelsen Thy.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre landarealer og dele af søterritoriet ved Hals og Egense som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle. Området  er af international betydning for lysbuget knortegås, gravand, ederfugl, bjergand, sortand og fløjlsand, og er desuden en vigtig rasteplads for mørkbuget knortegås, pibeand og skarv. Reservatet omfatter i alt ca. 1800 ha, hvor der er jagtforbud på godt 1000 ha.

Reservatordningen indebærer, at jagt og brætsejlads er forbudt i den nordlige og sydlige del af reservatet, mens der er forbud mod motorbådsjagt i mellemområdet. På den sydligste ø på Nordmandshage og på strandengsøer ved Egense er færdsel forbudt fra 1. april til 15. juli af hensyn til ynglende kystfugle. På Korsholmene henstilles det at undgå færdsel i fuglenes yngletid. 

Reservatet administreres af Naturstyrelsen Kronjylland.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Hanstholm Vildtreservat som yngleområde for hede- og hedemosefugle og rasteområde for vandfugle. Bekendtgørelsen skal derudover sikre Hanstholm Vildtreservat som levested for oddere.

Hanstholm Vildtreservat er en af hjejlens få tilbageværende ynglelokaliteter i Danmark og ved reservatets søer og andre vådområder yngler den lille vadefugl, tinksmeden, der ligesom hjejlen er en forholdsvis fåtallig ynglefugl i Danmark. Reservatet er i sin helhed ynglelokalitet for mellem 30 og 40 forskellige fuglearter, hvoraf også kan nævnes rørhøg og trane.

Den centrale del af reservatet med søer, kær og andre vådområder er lukket for færdsel hele året. I reservatets øvrige dele øst for kystvejen er færdsel tilladt til fods fra den 16. juli til den 1. april, det vil sige udenfor fuglenes yngletid. Vest for kystvejen og på stranden er færdsel derimod tilladt til fods hele året. Jagt er forbudt i hele reservatet.

Vildtreservatet omfatter i alt 3.873 ha og administreres af Naturstyrelsen Thy.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Holmene er især kendt for deres rige fugleliv.  I det nordlige Kattegat og dermed omkring Hirsholmene findes nogle af Nordvesteuropas vigtigste overvintringsområder for havdykænder, blandt andet ederfugl, sortand og fløjlsand. Desuden raster ride, alk, lomvie, lom og lappedykker. På øen Hirsholm ruger 500-600 par tejster, hvilket er over halvdelen af landets ynglebestand. Reservatet omfatter et landområde på 45 ha og et havområde på ca. 2.400 ha.

Bekendtgørelsen har til formål at beskytte den naturlige flora og faunas dynamik, beskytte de karakteristiske boblerev ud for øerne og de kulturhistoriske værdier i området, samt at sikre opfyldelsen af Danmarks internationale forpligtelser i henhold til fuglebeskyttelse.

Jagt, færdsel, sejlads, fiskeri m.m. er derfor reguleret i reservatet og er flere steder forbudt. Området administreres af Naturstyrelsen Vendsyssel.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Liv Tap og Blinderøn med omliggende søterritorium som yngle- og tilholdssted for sæler.

Derfor er færdsel på landarealerne forbudt og sejlads er forbudt i en del af området.

Reservatet er 432 ha og administreres af Naturstyrelsen Thy.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Løgstør Bredning og Vejlerne supplerer hinanden som internationalt vigtige fuglebeskyttelsesområder. Bredningen er af international betydning som rasteplads for hvinand og toppet skallesluger, men er også vigtig for pibeand. På landarealerne ved Pytodde findes ynglende vadefugle, bland andet klyde.

Reservatordningen indebærer, at jagt er forbudt i den vestlige del af reservatet, mens der er forbud mod motorbådsjagt og jagt fra ikke-opankret fartøj i den østlige del. Der er forbud mod brætsejlads i hele reservatet. Reservatet omfatter i alt 1842 ha fordelt ligeligt på de 2 jagtzoner.

Området administreres af Naturstyrelsen Thy.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Lønnerup Fjord mod forstyrrelser af hensyn til områdets betydning som rastelokalitet for vandfugle. Derfor er jagt og sejlads forbudt i dele af området.

Reservatet der omfatter både øer, holme og hav er 142 ha stort og administreres af Naturstyrelsen Thy.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Mariager Fjord som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle. Desuden har Mariager Fjords betydning som levested for vandfugle medført, at den ydre del af fjorden samt tilstødende dele af Kattegat er udpeget som såkaldt EF-fuglebeskyttelsesområde. Danmark har dermed en særlig forpligtigelse til at passe godt på naturområdet og beskytte stedets fugleliv. Området er 2194 ha stort, hvoraf langt hovedparten er søterritorie.

Den lysbugede knortegås, der yngler på Svalbard, opholder sig periodevis i området fra september til marts. Der er tale om næsten hele verdensbestanden på ca. 5.000 gæs, som i denne periode, alt afhængig af vejret, veksler mellem Lindisfarne i England og Mariager Fjord, hvor de "tanker op" til den kommende ynglesæson.

Jagt, færdsel og brætsejlads er forbudt i bestemte områder og perioder, både på land og til vands. Området administreres af Naturstyrelsen Kronjylland.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Nibe- og Gjøl Bredning som raste-, fouragerings- og yngelområde for vandfugle. Området er udpeget i henhold til Ramsar-konventionen og er dermed også EF fuglebeskyttelsesområde. Dette forpligtiger os til at passe særlig godt på naturområdet og beskytte stedets fugleliv. Reservatordningen har bevirket, at området har udviklet sig til den vigtigste lokalitet for pibeand i Danmark, idet der undertiden raster over 20.000 fugle i træktiden om efteråret.

Der er indført jagtforbud i et ca. 20 km 2 stort område i Gjøl Bredning. For at beskytte kystfuglene, når de har æg og unger, er der færdselsforbud på øer og holme i perioden fra 1. april til 15. juli. Desuden er der forbud mod brætsejlads i ålegræsbevoksningerne.

Reservatet er 9200 ha stort og administreres af Naturstyrelsen Thy.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Skarrehage Vildtreservat som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle, da området gæstes, i træktiden forår og efterår, af et stort antal trækfugle, både vadefugle og andefugle. Derfor er jagt, færdsel og sejlads reguleret i forskellige områder. Læs mere i bekendtgørelsen nedenunder.

Reservatet dækker 230 ha, og omfatter både hav, søer, strandeng, skov og landbrugsjord. Området administreres af Naturstyrelsen Thy.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Ulvedybet Vildtreservat er en inddæmmet, lavvandet brakvandsfjord der ligger mellem de tidligere limfjordsøer Øland og Gjøl. En vejdæmning med sluse afspærrer Ulvedybet fra Limfjorden. Ulvedybet og Gjøl Bredning supplerer hinanden som vigtige fuglebeskyttelsesområder for vandfugle. Ulvedybet er kendt for at være en betydningsfuld raste- og ynglelokalitet. Blandt ynglefuglene ses ofte klyde og grågås, som begge har været i fremgang de seneste år. Bekendtgørelsen skal sikre beskyttelse af fuglelivet. 

Jagt, fiskeri og færdsel er forbudt i dele af området.

Reservatet dækker 812 ha, hvoraf de 217 ha er offentligt ejede landarealer og administreres af Naturstyrelsen Thy.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Vejlerne er udlagt som et videnskabeligt reservat for pattedyr og fugle. Jagt, indsamling af fugleæg, fiskeri og færdsel er reguleret. Desuden er Vejlerne omfattet af internationale beskyttelsesaftaler om globale vådområder (Ramsar-konventionen) og om fugle- og habitatområder i EU (Natura 2000). Vejlerne rummer i dag Danmarks største, ynglende bestande af bl.a. grågås, rørdrum, atlingand, plettet rørvagtel, vandrikse, klyde, sortterne og skægmejse. Reservatet er desuden et af de få steder i landet, hvor man kan se skestork og dværgmåge. Om efteråret er Bygholmengen landets største overnatningsplads for traner.

Reservatet dækker 5.428 ha, hvoraf ca. halvdelen er landjord. Størstedelen af arealet ejes af Aage V. Jensens Fonde. Henvendelse ang. reservatbekendtgørelsen henvises til Naturstyrelsen Thy.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre søterritoriet og landarealer ved Voerså og Stensnæs som raste- og fourageringsområde for vandfugle. Voerså-Stensnæs er en del af det EF-fuglebeskyttelsesområde, der er udpeget i Aalborg Bugt mellem Lyngså i nord og Dokkedal syd for Limfjorden. 

Området er af international betydning for lysbuget knortegås, gravand, ederfugl, sort-and og fløjlsand samt betydningsfuld for mørkbuget knortegås, pibeand, krikand og flere vadefugle bl.a. almindelig ryle, hjejle, strandhjejle og rødben.

Derfor er jagt, færdsel og sejlads reguleret, i bestemte perioder, i visse delområder.

Reservatet omfatter 656 ha, heraf er 235 ha landarealer og administreres af Naturstyrelsen Kronjylland.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Fredningens formål er at sikre Anholts østspids og det omgivende søterritorium mod forstyrrelser, af hensyn til områdets værdi som tilholdssted og yngleplads for sæler. Området er desuden del af et større Natura 2000-område. Derfor er jagt, færdsel, sejlads og overflyvninger reguleret eller helt forbudt. 

Fredningen dækker 101 ha og administreres af Naturstyrelsen Kronjylland.

Læs mere om fredningen i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Begtrup Røn mod forstyrrelser af hensyn til områdets betydning som ynglelokalitet for vandfugle. Området er en vigtig lokalitet for ynglende kystfugle, bl.a. ederfugl, sølvmåge og svartbag. Tidligere har der også ynglet splitterne, havterne og dværgterne på Rønnen. Strandengene i Begtrup Vig var desuden et af de sidste steder i Østjylland, hvor den stærkt truede og rødlistede engryle ynglede indtil midten af 90’erne.

Derfor er færdsel og ophold forbudt i perioden fra 1. marts til og med 1. juli. Reservatet omfatter 2 ha og administreres af Naturstyrelsen Kronjylland.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Den østlige, bynære del af Ebeltoft Vig er udlagt som vildtreservat i henhold til en bekendtgørelse fra Miljøministeriet. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Ebeltoft Vig som rasteområde for vandfugle, herunder at undgå jagt og andre forstyrrende aktiviteter i bynære og rekreative omgivelser. Foruden en smal landbræmme på ca. 35 ha omfatter reservatet 345 ha af vigens søterritorium.

I vildtreservatet er der således forbud mod jagt og sejlads med jetski, vandscooter og lignende. Reservatets sydlige del er udlagt som et såkaldt "stilleområde", hvor der også er forbud mod brætsejlads og sejlads med højere hastighed end 5 knob. 

Reservatbekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Kronjylland.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at beskytte et 191 ha stort område ved Endelave som raste- og fourageringsområde for vandfugle. De lavvandede kystområder og strandengene er vigtige områder for rastende og fouragerende fugle.

Det mest betydningsfulde område er strandengen benævnt Flasken, som rummer både tidevandsrender og strandsøer, hvilket giver gode fourageringsmuligheder for specielt vadefugle. Her ses blandt andet hjejle, lille kobbersneppe, almindelig ryle, strandskade samt rødben. Derudover benyttes området af for eksempel mørkbuget knortegås, gråand, pibeand og hvinand.

Jagt, færdsel med våben og forstyrrelse af vandfugle er forbudt. Reservatbekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre naturværdierne samt at beskytte området som  raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle.

Området er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde og RAMSAR-område, og området regnes for en af de vigtigste engfuglelokaliteter i Danmark. Om foråret er Harboøre Tange en vigtig rasteplads for kortnæbbet gås, en arktisk ynglende gåseart, der under trækket her i landet kun ses i Vestjylland.

Reglerne for færdsel på tangerne er især indført for at give fuglene fred i yngletiden. De bedste yngleområder findes på fugtige enge og i rørskovene, hvor de mest karakteristiske arter er knopsvane, gravand, gråand, spidsand og blishøne. 

Jagt, sejlads, kørsel og færdsel generelt er reguleret i bestemte områder.

Fredningen og vildtreservatet omfatter 2.155 ha og administreres af Naturstyrelsen Vestjylland.

Læs mere i reservatfolderen .

Læs mere om fredningen og vildtreservatet i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Hjarbæk Fjord som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle. Området er desuden udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde samt EF-habitatområde. Derfor er jagt og sejlads forbudt i bestemte delområder.

Området er især af betydning for rastende andefugle om efteråret og om vinteren. I denne periode ses mange tusinde vandfugle på lokaliteten. Rørskovene tiltrækker rørhøg, blishøne, skægmejse, vandrikse og rørsanger, der alle yngler her. Rørdrum kan også findes i rørskoven ved udløbet af Skals Å. 

Reservatet dækker 2.461 ha og administreres af Naturstyrelsen Kronjylland

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Reservaterne omfatter 345 ha, hvoraf de 93 ha er landjord. Langs kysten og på holme findes en kraftig bevoksning af tagrør og andre sumpplanter, der giver fuglene gode muligheder for redeskjul. Som noget specielt for området ses alle tre arter af skallesluger; stor-, toppet- og lille skallesluger. Især lille skallesluger er en specialitet for området.

Jagt og færdsel er reguleret eller helt forbudt i visse områder og perioder.  Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Læs mere på informationstavlen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Hov Røn mod forstyrrelser af hensyn til områdets betydning som ynglelokalitet for vandfugle. Derfor er færdsel forbudt i perioden 1. marts til og med 31. juli. Området er desuden en del af et EF-fuglebeskyttelsesområde.

Bekendtgørelsen omfatter 26 ha og administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet. 

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Lerdrup Bugt Vildtreservat omfatter 872 ha, hvoraf 842 ha er søterritorium og 30 ha land. Lerdrup Bugt er karakteristisk ved at være lavvandet med strandenge og tørlagte vader ved lavvande, samt små ubeboede fjordholme. Denne del af Horsens Fjord er, som en følge af områdets store betydning for vandfugle, udpeget som Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområde. De mest almindelige vadefugle er hjejle, alm. ryle og lille kobbersneppe. 

Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Lerdrup Bugt og Horsens Fjord mellem Alrø og Gyllingnæs som yngle, raste- og fourageringsområde for vandfugle. Derfor er jagt, sejlads og færdsel reguleret eller helt forbudt. Læs nærmere i det nedenstående. 

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om fredningen og vildtreservatet i bekendtgørelsen

Møllegrunden og Svanegrunden vildtreservat ligger henholdsvis vest og nord for Endelave og dækker i alt 202 ha. Naturtypen mudder og sandflade blottet ved ebbe, som omringer disse grunde, fungerer som rasteplads for sæler. Især ynglende bestand af spættet sæl som er i fremgang. Området er desuden udpeget som Natura 2000-område. 

Vildtreservatet administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Møllegrunden og Svanegrunden med omliggende søterritorium mod forstyrrelser af hensyn til områdernes betydning som yngle- og tilholdssted for sæler og kystfugle. Derfor er færdsel og sejlads forbudt på et større delareal, og på andre arealer er færdsel reguleret i dyrenes yngleperiode. Læs mere i det nedenstående.

Læs mere om vildtreservatet i bekendtgørelsen

Nissum Fjord og det omkringliggende landskab rummer nogle af Vestjyllands vigtigste fuglelokaliteter. Det er bl.a. Nissum Fjords beliggenhed på trækruten langs Vestkysten, der betyder, at en række fuglearter benytter fjorden som rasteplads. Nissum Fjord er udlagt som vildtreservat for at beskytte både rastende og ynglende vandfugle, og dele af fjordens omkringliggende landskaber er fredede for at beskytte og bevare fuglenes levesteder. Reservatet dækker 7208 ha, hvoraf de 607 ha ligger på land.

Det daglige opsyn og drift af reservatet varetages af Naturstyrelsen Vestjylland. Reservatordningen betyder, at jagt, færdsel og sejlads er begrænset eller helt forbudt i visse områder. Du kan læse mere i det nedenstående.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om fredningen i bekendtgørelsen

Norsminde Fjord Vildtreservat dækker 338 ha, hvoraf de 151 ha ligger på land. Området er særligt beskyttet fordi det er vigtigt lokalitet for ynglende og rastende fugle. Fjorden og store dele af de tilstødende landarealer er udlagt som fuglebeskyttelsesområde. Reservatet administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet. I vildtreservatet er jagt, færdsel og sejlads reguleret eller helt forbudt. Læs mere i det nedenstående.

Læs mere om fredningen i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Nørskov Vig som yngle- og fourageringsområde for vandfugle. Reservatet omfatter Nørskov Vig, der er på ca. 100 ha samt tangerne Tørs Odde og Bradser Odde, der tilsammen udgør ca. 32 ha. I reservatet yngler eller raster en række arter som spættet sæl, lysbuget knortegås samt den sjældne dværgterne, hvoraf der kun yngler få hundrede par i Danmark. Den øgede færdsel med lystbåde og brætsejlere på har gjort det nødvendigt at beskytte fuglene mod forstyrrelse på deres ynglepladser. Derfor er færdsel og sejlads forbudt fra 1. april til 15. juli i reservatet. Området dækker i alt  160 ha, hvoraf kun 37 ha ligger på land. Henvendelser ang. reservatet skal ske til Naturstyrelsen Vestjylland. 

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om fredningen i bekendtgørelsen

Ringkøbing Fjord er med et areal på næsten 300 km² den største af de vestjyske fjorde. Fjorden er en lavvandet brakvandsfjord, som er omgivet af store strandenge, især ved Tipperne og Værnengene. Ringkøbing Fjord er et værdifuldt naturområde og et vigtigt levested for mange arter af vandfugle. Fjorden er et af Danmarks vigtigste yngleområder for vandfugle og på Tipperne alene yngler mere end tusinde par. Fredningen omfatter 29.100 ha, hvoraf 827 ha er landarealer. Fredningen begrænser jagt og færdsel, herunder sejlads, for at give fuglene fred. To tredjedele af fjorden er desuden udpeget som RAMSAR- og EF-fuglebeskyttelsesområde. 

Naturstyrelsen Blåvandshuk står for opsyn og pleje samt publikumsinformation for Ringkøbing Fjord inkl. Tipperne. Fredningen har bl.a. til formål at bevare Ringkøbing Fjord, Nyminde Strøm og landarealerne Klægbanke og Tipperne samt polde og øer i fjorden som et samlet naturområde af national og international betydning. Derfor er færdsel, herunder jagt og sejlads forbudt eller reguleret i visse områder. Du kan læse mere i det nedenstående.

Læs mere i reservatfolderen om Ringkøbing Fjord

Læs mere i reservatfolderen om Tipperne

Læs mere om fredningen i bekendtgørelsen

Rotholmene ligger ved Mors' vestvendte kyst som et større sammenhængende område med strandengsarealer og holme. Bekendtgørelsen for vildtreservatet har til formål at sikre Rotholmene mod forstyrrelse af hensyn til områdets betydning som ynglelokalitet for vandfugle. Reservatet dækker 32 ha, hvoraf de 10 ha omfatter landområde. På vildtreservatets område er ophold og færdsel forbudt i perioden fra 1. april til og med 15. juli. Den daglige drift og tilsyn med reservatet administreres af Naturstyrelsen Midtjylland. 

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Stavns Fjord vildtreservat og fredning omfatter søterritorie, småøer, holme og visse strandenge, øerne Bosserne og Lindholm samt søterritoriet i Ramsarområde nr. 14. Stavns Fjord danner overgangen mellem Samsøs nordlige og sydlige del, og den lavvandede fjord er karakteristisk ved de mange græs- og kratklædte holme. Vildtreservatet og fredningen omfatter 15.174 ha, hvoraf de 237 ha dækker landjord. Daglig drift og tilsyn foretages af Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Fredningen har bl.a. til formål at fremme beskyttelsen af området som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle og havpattedyr. Derfor er færdsel, herunder jagt, sejlads og snorkling forbudt i visse områder og på bestemte tidspunkter af året. Læs mere i det nedenstående.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om fredningen i bekendtgørelsen

Læs  mere på informationstavlen

Struer Vildtreservat omfatter en brakvandssø, på ca. 334 ha. nordvest for Struer, kaldet Kilen, samt dele af Struer Bugt. Reservatet dækker i alt 448 ha og administreres af Naturstyrelsen Vestjylland. Området har betydning som rasteplads for svømmefugle i træktiden og om vinteren, hvor der lejlighedsvis kan opleves fugle i tusindvis. Reservatet er i dag et af Limfjordsegnenes bedste steder at iagttage vandfugle.

Bekendtgørelsen fastsætter at færdsel, herunder jagt og visse typer sejlads er forbudt i en række delområder. Læs mere i det nedenstående.

Læs mere om området i vandretursfolderen om Kilen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Søby Rev Vildtreservat er en del af  EF-habitatområde nr. 52 der ligger ved Horsens Fjord. Holmene ved Søby Rev består af et par sandrevler, som ligger ca. 2 km. fra kysten. Revlerne er i stadig vækst, og de er bevokset med græs, marehalm strandplanter og enkelte rosenbuske. Reservatet administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet og dækker 23 ha, hvoraf de 6 ha omfatter landjord. Her findes mange forskellige fugle, hvorfor reservatbekendtgørelsen forbyder færdsel fra 1. april til og med 15. juli, samt forbyder indsamling af fugleæg. Læs mere i det nedenstående.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Sødring Vildtreservat er et lavvandet havområde med vader og tilstødende strandenge, der er et vigtigt rasteområde for ande- og vadefugle. Langs kysten ses især i efterårsmånederne store flokke af rastende vadefugle og længere til havs raster flokke på flere tusinde dykænder blandt andet ederfugl og sortand. Området ved Randers og Mariager fjorde er desuden af international betydning for den lille og truede bestand af lysbugede knortegæs. Reservatet administreres af Naturstyrelsen Kronjylland og omfatter 3.264 ha, hvoraf kun de 22 ha er landjord.

Reservatbekendtgørelsen har til formål at sikre området, som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle. Bekendtgørelsen indebærer, at jagt og brætsejlads er forbudt i den sydlige del af reservatet ud for Sødring, mens der er forbud mod motorbådsjagt og opsøgende jagt i den øvrige del af reservatet. Læs mere i det nedenstående.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at beskytte Vind og Tihøje heder som levested for flora og fauna, herunder især som yngleområde for hede- og hedemosefugle. Tihøje Hede var sammen med Vind Hede de sidste levesteder for urfugl i Danmark, hvilket også er baggrunden for reservatudpegningen. Reservatet omfatter 676 ha landjord og administreres af Naturstyrelsen Blåvandshuk. Bekendtgørelsen betyder, at færdsel er forbudt fra  1. marts til 30. juni. og at der er permanent forbud mod færdsel med hund. Se nærmere i nedenstående.

Læs mere om fredningen i bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Vest Stadil Fjord som raste- og fourageringsområde for vandfugle. I 1993 købte staten en stor del af området. Naturgenopretningen gik ud på, at man valgte at hæve vandstanden til 0,5 m under havets niveau på 680 ha af området. Vand bliver derfor stadig pumpet ud af området. Hvis man havde valgt det naturlige niveau, var der blevet dannet én stor vandflade. Men man besluttede, at der også skulle være rørskov og våde enge, hvor mange fuglearter kan yngle, finde føde og raste. Vest Stadil Fjord er endvidere yngleområde for blandt andet rørdrum, rørspurv, skægmejse, vibe, rørhøg og gråand. Vildtreservatet administreres af Naturstyrelsen Vestjylland og omfatter 1.308 ha i alt, hvoraf 922 ha er landareal.

Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. at man ikke må udøve jagt i reservatet. Læs mere i det nedenstående.

Læs mere omkring naturgenopretningsprojektet ved Vest Stadil Fjord

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

<

I den ydre del af Horsens Fjord er der oprettet 2 reservater: Vorsø Naturreservat og Lerdrup Bugt Vildtreservat. Denne del af Horsens Fjord er, som en følge af områdets store betydning for vandfugle, udpeget som Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområde. Vorsø Naturreservat omfatter Vorsø Kalv, Langøerne, samt den omliggende del af fisketerritoriet og  dækker 887 ha, heraf er 63 ha land. Omkring Vorsø er Horsens Fjord lavvandet med en bred tørlagt vade ved lavvande og små ubeboede fjordholme. Fuglelivet på og omkring Vorsø er meget rigt, men mest kendt er Vorsø nok for sin skarvkoloni. Området administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Fredningen har bl.a. til formål at sikre Vorsø med omliggende vandarealer som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle. Derfor er færdsel, herunder jagt og sejlads reguleret i visse perioder og delarealer. Læs mere i det nedenstående.

Læs mere på informationstavlen

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om fredningen i bekendtgørelsen

Augustenborg fjord er et vigtigt raste- og ynglested for mange fugle. Især rørskovene der udgør store dele af området. Derfor har bekendtgørelsen til formål at begrænse jagt og færdsel generelt i visse delområder. Reservatet er i alt 64 ha, hvoraf de 20 ha er landjord, og de 17 ha er ferskvand. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vadehavet. Læs mere i det nedenstående.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Fredericia vildtreservat ligger ud for Fredericias kyst og dækker i alt ca. 1280 ha, hvoraf de 69 ha er landareal. Dele af reservatet ligger i byzone. Bekendtgørelsen skal begrænse jagten i et ellers stærkt befærdet område. Derfor er det forbudt at udøve jagt, færdes med våben, samt ombringe, indfange eller forjage pattedyr eller fugle. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Fyn og Naturstyrelsen Søhøjlandet. Læs mere i det nedenstående.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på  informationstavlen

Haderslev Fjord Vildtreservat omfatter 44 ha på søterritoriet. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Haderslev Fjord som jagtfrit område af hensyn til rastende vandfugle og områdets bynære beliggenhed. Derfor er det forbudt at udøve jagt og færdes med ladte skydevåben. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vadehavet. 

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Hejlsminde Nor er et af Lillebæltområdets vigtigste lokaliteter for vandfugle. Vildtreservat omfatter ca. 288 ha, hvoraf de 87 ha ligger på land. Bekendtgørelsen, der administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet, har til formål at sikre Hejlsminde Nor som raste- og yngleområde for vandfugle. Derfor er jagt og sejlads reguleret og i visse områder helt forbudt. Læs mere i det nedenstående.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på  informationstavlen

De naturlige betingelser i området omkring Kalvø er ideelle for vandfugle, der både kan søge føde, raste og yngle her. Derfor er hele Kalvø og det omgivende vand, samt kanten af fastlandet omkring, udlagt til natur- og vildtreservat. Bekendtgørelsen har til formål at sikre den inderste del af Genner Bugt og øen Kalvø som raste- og yngleområde for vandfugle. Færdsel, herunder jagt og sejlads er reguleret i visse perioder. Reservatet dækker 151 ha, hvoraf de 44 ha ligger på land. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vadehavet. Læs mere i det nedenstående.

Læs mere om øen i Naturguiden

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Kolding Inderfjord Vildtreservat er et vigtigt sted for rastende og fouragerende fugle. Reservatet dækker ca. 230 ha, hvoraf kun 10 ha er landjord. Bekendtgørelsen har til formål at sikre området til gavn for fuglene, samt at undgå jagtudøvelse i et bynært område, hvor der foregår andre rekreative aktiviteter. Derfor er der forbud mod jagt, herunder indsamling af fugleæg i hele reservatet. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på  informationstavlen

Mellem kystlagunen og havet ligger vildtreservatet Nørremaj, bestående af strandenge og mere overdrevsagtige strandenge, hvor der er gode ynglelokaliteter for fugle. Reservatet dækker 117 ha, hvoraf de 97 ha ligger på land og resten er ferskvand. Reservatets formål er at beskytte fuglelokaliteterne Nørremaj og Flovt Sande, og derfor er færdsel forbudt fra 15. marts til 15. juli. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vadehavet.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Reservatet Ribe Å er beliggende syd og sydøst for Ribe by. For vandfugle med tilknytning til ferskvandsbiotoper er området værdifuldt både som raste- og yngleplads. Bekendtgørelsen har til formål at sikre et område ved Ribe Å som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle, hvorfor der i reservatområdet er forbud mod jagt. Reservatet dækker 91 ha, hvoraf de 80 ha ligger på land og resten er ferskvand. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vadehavet.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Det danske Vadehav er et international vigtigt levested for vandfugle og er derfor udpeget som Ramsar-, EF-fuglebeskyttelses- samt habitatområde. Med beskyttelsen af Vadehavet sikres, at området bevarer sit særpræg som et levende og dynamisk naturområde af stor landskabelig værdi og af uvurderlig betydning for Nordsøens fisk og sæler samt for de store fuglebestande på den østlige trækrute. Den danske del af Vadehavet blev i 2010 indviet som nationalpark og i 2014 blev det udpeget af UNESCO som verdensarv.

Bekendtgørelsen fastsætter derfor at færdsel, herunder jagt, sejlads og optagning af organismer på havbunden, er reguleret eller helt forbudt i visse områder og perioder. Læs mere om de præcise regler i bekendtgørelsen nedenunder.

Vildtreservatet og fredningen dækker i alt 124.307 ha (1.243,07 km2), hvoraf de 10.518 ha er landjord og 251 ha er ferskvand. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vadehavet og Naturstyrelsen Blåvandshuk.

Læs mere i Naturguiden

Læs mere på Nationalpark Vadehavets hjemmeside

Læs mere i reservatfolderen om Langli og Skallingen

Læs mere om fredningen i bekendtgørelsen

Kortbilag til bekendtgørelsen:
1. Oversigtskort
2. Området mellem Skallingen og Langli
3. Strækningen mellem Tjæreborg og Kammerslusen
4. Strækningen mellem Vester Vedsted Sluse og Brøns Å
5. Strækningen mellem Brøns Å og Vesterende Ballum
6. Området udpeget til hjertemuslingefiskeri

Reservatet omfatter den inderste del af Vejle Fjord fra en nord-syd gående linje ved Ibæk. Reservatet omfatter også havnearealerne og en del af Vejle Å. Reservatet udgør i alt 682 hektar, hvoraf de 166 ha er landjord. Inderfjorden har stor rekreativ betydning og er det naturlige mål for forskellige friluftsinteresser. Der raster og overvintrer desuden en del andefugle i inderfjorden. Baggrunden for oprettelsen af et vildtreservat i bunden af Kolding Fjord er derfor et ønske om at undgå jagtudøvelse i et bynært område. I hele reservatet er jagt forbudt. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Årø vildtreservat blev oprettet i 2022 ved en sammelænging af tre mindre reservater: Årø Kalv, Bastholm og Linderum.

Årø Vildtreservat omfatter:
1) Årø Kalv afgrænset mod sydvest af skellet mellem matr.nr. 207 og 439 Årø, Øsby.
2) Linderum
3) Bastholm
4) Småholme
5) Tilvækstarealer til de under 1 - 4 nævnte landarealer
6) Søterritoriet inden for en afstand af 50 meter fra højeste, daglige vandstandslinje fra de under 1 - 4 nævnte landarealer.
Mod land afgrænses søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinje

Færdsel er forbudt fra 1. marts til 15. juli på reservatets landarealer og på søterritoriet omkring disse inden for en afstand af 50 meter fra højeste, daglige vandstandslinje.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Arreskov Sø Vildtreservat omfatter i alt 246 ha. Heraf udgør søarealet 216 ha, mens landarealer udgør 30 ha. Arealer omfattet af reservatet ejes af Arreskov Gods. For nogle arter af fugle er Arreskov Sø en vigtig ynglelokalitet og søen har i træktiden stor betydning som raste- og fødesøgningslokalitet. Bekendtgørelsen har derfor til formål at sikre Arreskov Sø mod forstyrrelser. I hele reservatet er det forbudt at udøve jagt eller på anden måde at ombringe eller forjage svømme- og vadefugle. Jagt på andre arter er kun tilladt i jagttiden fra 1. oktober. Sejlads på søen er kun tilladt for lodsejere. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Fyn.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Gamborg Vildtreservat har stor betydning som yngleområde og rasteplads for en lang række vandfugle. Derfor indgår området også i de internationale Ramsar-områder. Reservatet dækker ca. 130 ha, hvoraf de 64 ha er landjord og de 20 ha er ferskvand. Bekendtgørelsen skal sikre områdets fugle og dyreliv og derfor er al jagt forbudt på vandflader i inddæmningen. I en 100 meter bred zone omkring inddæmningen er det forbudt at jage eller forjage svømme- og vadefugle. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Fyn.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

I 2014 blev digerne mellem Store Stegø, Lindholm og Langø fjernet. På den måde er den vestlige del af inddæmningen igen blevet til hav i form af en lavvandet kystlagune, med flere små øer og en større ferskvandssø på den anden side af dæmningen. For at sikre de naturværdier, der er skabt ved naturgenopretningen, og for at sikre naturvidenskabelige
formål, er der oprettet et vildtreservat i den gendannede kystlagune. Der er færdselsforbud i hele reservatet, men der er anlagt stier og andre publikumsfaciliteter i området omkring reservatet. Reservatet omfatter ca. 228 ha. Heraf er ca. 209 ha søterritorie og ca. 19 ha landarealer. 

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Gyldensteen Strand som raste-, fødesøgnings- og yngleområde for fugle og administreres af Naturstyrelsen Fyn.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Mejlø Vildtreservat omfatter de to øer Mejlø og Enø og et 50 meter bredt bælte af det omgivende vandareal. Reservatet er på ca. 58 ha, hvoraf ca. 33 ha er landarealer. Øerne er ynglelokaliteter for ande-, vade- og mågefugle. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Mejlø og Enø som yngleområde for vandfugle og derfor er der forbud mod ødelæggelse og indsamling af æg samt adgangsforbud i perioden 1. april til 15. juli. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Fyn.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Mågeøerne vildtreservat omfatter Mågeøerne ud for Bogense, Drætlingen og øerne ved Drættegrund samt en zone på 50 meter af søterritoriet omkring øerne. Reservatet omfatter 37 ha, hvoraf de ca. 6 ha er landjord. Alle øer er vigtige yngle-, raste- og fourageringsområder for fugle. Bekendtgørelsen har derfor til formål at sikre Mågeøerne og Drættegrund mod forstyrrelser af hensyn til områdernes betydning for vandfugle. På vildtreservatets område er færdsel og ophold forbudt i perioden fra 1. marts til og med 31. august. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Fyn.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Nærå-Agernæs vildteservat omfatter 2.298 ha, hvoraf 73 ha er landareal. Af landarealer er omfattet Nørreby Hals samt øer og strandenge på den østlige side af Nærå Strand. Agernæs Flak er en stor vade med forhold næsten som Vadehavet i Sønderjylland. På vaderne ses særligt i sensommeren store mængder af rastende vadefugle. Gennem de senere år raster der et stigende antal bramgæs i området. Desuden yngler mange forskellige vandfugle i reservatet. Nærå Strand og Agernæs Flak er også udpeget som internationalt EF-fuglebeskyttelsesområde. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Nærå Strand og Agernæs Flak som raste- og fourageringsområde for vandfugle. Derfor er jagt og sejlads reguleret eller helt forbudt i visse delområder. Læs mere i bekendtgørelsen herunder. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Fyn.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Reservatet omfatter hele Odense Fjord og udgør 6.282 ha, hvoraf de ca. 200 ha er landareal. En række mindre øer, øen Vigelsø samt strandengene ved Egense Dyb er også omfattet af reservatbestemmelserne. De mange småøer, lavvandede områder og strandengene gør Odense Fjord til et enestående yngle- og rasteområde af international betydning for ande- og vadefugle. Ved Egense Dyb har havørne flere gange haft yngleforsøg. Derfor har bekendtgørelsen til formål at sikre Odense Fjord som raste-, fouragerings- og yngleområde for fugle ved at regulere færdsel, herunder jagt og sejlads. Læs mere om de nærmere færdselsreguleringer i det nedenstående. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Fyn.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Svendborg Vildtreservat omfatter et areal på 698 ha af sundene mellem Svendborg, Tåsinge og Thurø. Reservatet omfatter kun fiskeriterritoriet i området og der indgår ikke landarealer i reservatet. Svendborg Vildtreservat er et såkaldt byreservat og er primært oprettet for at undgå jagtudøvelse i bynære områder, hvor der foregår andre aktiviteter. I vinterhalvåret og i trækperioderne er reservatet rasteplads for store flokke af svømmefugle. I vildtreservatet er det ikke tilladt at udøve jagt eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage fugle.
Færdsel med ladt skydevåben i reservatet er ikke tilladt. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Fyn.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Reservatet omfatter den østlige og mest lavvandede del af øhavet og udgør 22.695 ha, hvoraf 179 ha er landjord og ca. 8 ha er ferskvand. Øhavet fungerer som yngleområde og rasteplads for et stort antal af de almindelige danske kystfuglearter. Reservatet er inddelt i forskellige zoner med begrænsninger i jagt og færdsel. En række øer og holme samt strandenge på større øer og på Monnet er omfattet af reservatbestemmelser med begrænsninger i jagt og færdsel. På søterritoriet er der zoner med forskellige begrænsninger i jagt og færdsel. Formålet er at sikre fuglene uforstyrrede raste-, fødesøgnings- og yngleområder. Der er forbud mod jagt fra motorbåd i hele reservatet. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Fyn.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Vresen Vildtreservat omfatter i alt 123 ha. Heraf er ca. 4 ha landarealer. Landarealerne består af en lille rest af øen Vresen samt sandrevlen Langesand, der tilsammen udgør en ca. 800 meter lang og smal ø. Havområdet er udpeget som Natura 2000-område. Reservatet fungerer som yngleområde og rasteplads for en lang række vandfugle og derfor er færdsel og jagt forbudt fra 1. oktober til 30. juni. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Fyn.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Alleshave Bugt ud for Saltbæk Vig som rasteplads for vandfugle. Alleshave Bugt er et lavvandet område, som på alle årstider tiltrækker store
mængder af ænder og vadefugle. Fuglene veksler under fødesøgningen dagligt mellem bugten og Saltbæk Vig. Reservatet dækker 450 ha på søterritoriet. På vildtreservatets område er det forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle. På dele af søterritoriet må der ikke udlægges lokkefugle eller medbringes ladt skydevåben. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vestsjælland.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Amager Vildtreservat er helt specielt, idet ingen andre reservater i Danmark ligger så bynært. Reservatet er 6.156 ha stort, hvoraf 2.169 ha er landareal og 44 ha er ferskvand. Reservatet består af landarealerne Kalvebod Fælled, Kofoeds Enge og Aflandshage og af søterritoriet fra Sjællandsbroen til Dragør. På søterritoriet overvintrer mange forskellige fuglearter. Særlig knopsvane, skarv, stor skallesluger og troldand er talrige i reservatet om vinteren. For at give fuglene mulighed for at yngle, hvile og søge føde er den offentlige brug af området begrænset. Færdsel, herunder jagt, sejlads, wind- og kitesurfing er reguleret eller helt forbudt. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Hovedstaden.

Læs mere i Naturguiden

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Basnæs Nor Vildtreservat blev oprettet i 1919 og er Danmarks ældste. Det omfatter Øksenæs Fjord, Basnæs Nor, øerne Flintholm og Sandholm samt feddene mellem noret og Smålandsfarvandet. Reservatet udgør i alt 1.116 ha hvoraf 138 ha er landarealer. Basnæs Nor og Øksenæs Fjord er lavvandede og store dele tørlægges i perioder. Sådanne områder kan producere store mængder af fødeemner for blandt andet fugle. Fuglelivet i reservatet og de tilstødende områder er særdeles rigt. Hvert år ynglepar af flere forskellige ande- og vadefugle og reservatet benyttes hvert år af et stort antal trækfugle, der raster i området. Derfor er færdsel, herunder jagt og indsamling af æg, forbudt eller reguleret på anden vis. Læs nærmere i det nedenstående. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vestsjælland.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Dybsø Fjord Vildtreservat er et sammenhængende lavvandet fjordområde, som afskærmes mod Smålandsfarvandet af øerne Dybsø og Enø. Reservatet dækker 1.410 ha, hvoraf 261 ha er landareal. Området er, bl.a. på grund af sit lave vand, et populært rasteområde og i Dybsø Fjord Vildtreservat yngler flere forskellige ande- og vadefugle. Området er også af international betydning som ynglelokalitet for en lang række vandfugle. I perioden 1. april til 15. juli er al færdsel forbudt på dele af Enø Overdrev, den nordøstlige del af Dybsø samt Skakholm og Kyholm. Jagt er forbudt eller reguleret i hele reservatet. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Vildtreservat Ertholmene er udpeget både som fuglebeskyttelsesområde og habitatområde. Det er desuden fredet og har også status af Ramsarområde. Ertholmene består af klippeøerne, Christiansø, Frederiksø, Græsholmene, Tat og Østerskær. Reservatet er en vigtig mellemstation for titusinder af nattrækkende småfugle. Græsholm er en vigtig yngleplads for områdets fugle - heriblandt Danmarks eneste koloni af lomvie og alk. Desuden er flere af øerne vigtige for mange hundreder gråsæler. Reservatet omfatter 1.256 ha, hvoraf de 35 ha er landjord. Fredningens formål er at bevare områdets særlige karakter og beskytte de kulturhistoriske og naturvidenskabelige værdier, og at sikre de naturvidenskabelige interesser på øen Græsholm. Derfor er færdsel, herunder jagt m.m. forbudt eller reguleret på anden vis. Læs nærmere i bekendtgørelsen nedenunder. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Hovedstaden.

Læs mere om forvaltningsplanen for Ertholmene

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Fanefjord-Grønsund Vildtreservat indeholder særlig værdifuld natur og er derfor en del af de internationale Natura 2000-områder. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Fanefjord og en del af Grønsund som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle. Reservatet dækker 716 ha, hvoraf de 80 ha er landareal og 3 ha er ferskvand. I selve Fanefjord raster forskellige svømmeænder og på øen Malurtholm yngler op mod 400 par skarver. Engene omkring Fanefjord tiltrækker hvert år mange ynglende svømmefugle. Derfor er der begrænsninger i jagt, sejlads, wind- og kitesurfing. I perioden 1. april til 15. juli er al færdsel forbudt på Malurtholm. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Guldborgsund Vildtreservat ligger i farvandet mellem Falster og Lolland og omfatter stort set den del af Guldborgsund, som følger Nykøbing Falster by. Reservatet omfatter 429 ha, hvoraf 20 ha er landareal. Området er af national og international betydning for flere arter af vandfugle. Guldborgsund Vildtreservat anses bl.a. for at være en vigtigt ynglelokalitet for rørhøg, og man vurderer, at der yngler ca. 3 par i området. Reservatet er også af stor betydning for havørnebestanden.  Jagt på svømme- og vadefugle er forbudt i hele reservatet. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Helleholm Vejle Vildtreservat omfatter 139 ha søterritorie. Helleholm Vejle er en lavvandet vig med vanddybder på under 2 m. Vigen ligger omkranset af lave strandenge. På strandengene omkring Helleholm Vejle yngler mange vandfugle og i hele vildtreservatet findes mange rastende vandfugle især i træktiden. Derfor har bekendtgørelsen til formål at sikre Helleholm Vejle som raste- og fourageringsområde for vandfugle. Jagt, sejlads og brætsejlads er forbudt eller reguleret. Se de nærmere bestemmelser i bekendtgørelsen nedenunder. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vestsjælland.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Hesselø Vildtreservat omfatter den del af søterritoriet samt de rev, som ligger inden for en afstand af 3 sømil fra Hesselø. Hesselø er en af Danmarks mest isolerede småøer, hvor mange hundrede spættede sæler holder til og en lang række fugle raster eller fouragerer. Derfor er det omgivende søterritorie fredet, og inden for det fredede område er enhver nedlægning, indfangning eller forjagelse af vildtlevende pattedyr og fugle samt indsamling af fugleæg forbudt hele året. På alle rev er al færdsel forbudt i tiden 15/4 - 30/9. Reservatet dækker 11.498 ha og administreres af Naturstyrelsen Nordsjælland.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Holsteinborg Vildtreservat rummer sammen med det tilstødende Basnæs Nor et særdeles rigt fugleliv, hvor både rastende, ynglende og fouragerende fugle holder til. Havørnen yngler fast i området og på Ormø findes en skarvkoloni. Bekendtgørelsen har til formål at sikre fuglelivet og derfor er færdsel, herunder jagt og sejlads, reguleret i visse perioder eller helt forbudt. Læs mere i bekendtgørelsen. Reservatet dækker 659 ha, hvoraf 14 ha er landareal. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vestsjælland.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Hov Vig Vildtreservat er et brakvandsområde med aftagende saltindhold op gennem vigen mod nord. Området består af rørskove, sumpholme, spredt pilekrat og fugtige enge, der giver en lang række vandfugle de ideelle livsbetingelser. Reservatet dækker 229 ha, hvoraf 110 ha er landareal og 73 ha er ferskvand. Der findes mange ynglende, rastende og fouragerende vandfugle og derfor har bekendtgørelsen til formål at sikre Hov Vig, og den tilstødende del af Isefjorden, til fordel for disse fugle. I vildtreservatet er der jagtforbud på vandfugle og færdselsreguleringer på nogle af de steder, hvor fuglene søger føde eller yngler. Adgang er forbudt hele året på den ydre dæmning mod Nykøbing Bugt. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vestsjælland.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Hyllekrog Vildtreservat er det største af de tre reservater og består af ca. 7.500 ha, hvoraf de ca. 165 ha er land, som primært er inddigede arealer. Vandarealet omkring Hyllekrog er fladvandet og næringsrigt. Mod syd afgrænses reservatet af en 5 km lang odde. Området er vigtigt som både raste- og yngleområde for en lang række vandfugle og bekendtgørelsen har derfor til formål at sikre farvandet mellem Hyllekrog Odde, Rødsand og Lollands sydkyst til fordel for disse fugle. På Hyllekrog Odde, Storeager og Lilleager samt Hylleholm, Kalveholm og Tjørneholm er der adgangsforbud i perioden 1. marts til 15. juli. Der er forskellige begrænsninger i jagten og fartbegrænsning på sejlads, som du kan læse mere om i bekendtgørelsen nedenunder. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Majbølle Vildtreservat opstod som følge af en inddæmning af Majbølle Nor i 1923. I dag omfatter reservatet 961 ha, hvoraf nu kun 41 ha er landareal. I årets løb lægger mange forskellige fugle vejen forbi Majbølle Nor, hvor der både er mange rastende og ynglende fugle i området. Bekendtgørelsen har til formål at sikre den nordlige del af Guldborgsund og en del af Majbølle Nor som yngle-, raste- og forurageringsområde for vandfugle. I vildtreservatet er der derfor et generelt jagtforbud samt begrænsninger i færdsel og sejlads. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Maribo Vildtreservat udgøres af de 3 lavvandede søer Søndersø, Hejrede Sø og Røgbølle Sø. Reservatet omfatter 1.264 ha, hvoraf 223 ha er landjord. Maribosøerne er om efteråret blandt Danmarks vigtigste rastelokaliteter for grågæs og svømmeænder. Området er desuden et yndet yngleområde for en lang række vandfugle og bekendtgørelsen skal derfor sikre området til fordel for disse fugle. Færdsel, herunder jagt og sejlads er derfor reguleret eller helt forbudt. Se de eksakte bestemmelser i bekendtgørelsen nedenunder. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Nakskov Vildtreservat består af et lavvandet fjordområde. Reservatet dækker i alt 4.111 ha, hvoraf 278 ha er landareal. Fjorden afskæres fra Langelandsbæltet af den lange landtange Albuen. I fjordområdet findes 10 øer, hvoraf Enehøje, Vejlø og Slotø er de største. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Nakskov Fjord og Indrefjord som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle, da rigtige mange vandfugle hvert år besøger området. I perioden 15. marts til 15. juli er al færdsel forbudt på dele af Albuen, Enehøje, Rommerholm, Dueholm og Smedeholm. Jagt og sejlads er forbudt eller reguleret i hele vildtreservatet. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Syd for Nexø ligger Vildtreservatet Nexø Sydstrand. Området er det eneste sted på Bornholm, hvor der raster vadefugle i et større antal. Vildtreservatet dækker 103 ha, hvoraf 27 ha er landareal. Lokaliteten er desuden Danmarks eneste sandstens-strandeng og området er det bedste sted på Bornholm at observere fugle hele året rundt. En lang række vandfugle gæster området og bekendtgørelsen har til formål at sikre de kystnære arealer med tilstødende søterritorium syd for Nexø som raste- og fourageringsområde for vandfugle. Det er forbudt at gå på jagt i hele reservatet og der er desuden adgang forbudt i centrum af området. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Bornholm.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Nysted Nor har international betydning for en lang række vandfuglearter og er endvidere af stor værdi for den danske bestand af gråsæl og spættet sæl. Nysted Nor Vildtreservat er et ”byreservat” og omfatter 147 ha, hvoraf 76 ha er søterritorium og 71 ha er land. Året rundt gæstes området af en lang række ynglende og rastende vandfugle, og derfor er jagten begrænset i visse delområder. Se nærmere i bekendtgørelsen nedenunder. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

I Præstø Fjord kan man året igennem iagttage hovedparten af de vandfuglearter, som raster i Danmark. De interessant områder i Præstø Fjord for fuglene er de lavvandede områder, hvor de kan søge føde. De findes fx. omkring øen Maderne. Maderne og Feddet udgør desuden vigtige ynglelokaliteter for en lang række vandfugle. Vildtreservatets bekendtgørelse har til formål at sikre Præstø Fjord som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle. Derfor er jagt og sejlads begrænset eller helt forbudt i visse områder. Læs nærmere i bekendtgørelsen nedenunder. Reservatet omfatter 693 ha, hvoraf 159 ha er landareal. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Roskilde Fjord er en lavvandet fjord med snævre løb samt små øer og holme, hvilket gør det til et yndet sted for rigtig mange vandfugle. Roskilde Fjord Vildtreservat indeholder
særlig værdifuld natur og den sydlige og vestlig del af fjorden er derfor en del af Natura 2000-områderne, der sikrer international beskyttelse. I 2015 blev Roskilde Fjord også en del af den nye danske nationalpark, Skjoldungernes Land. Vildtreservatets bekendtgørelse har til formål at sikre Roskilde Fjord som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle. Områdets betydning for fuglelivet betyder, at der i store dele af fjorden er forskellige restriktioner for jagt, færdsel, motorbådssejlads samt andre rekreative muligheder. Læs mere i det nedenstående. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vestsjælland og omfatter 8.385 ha, hvoraf 250 ha er landareal.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Læs mere på hjemmesiden for Nationalpark Skjoldungernes Land

Rødsand Vildtreservat er udpeget som Ramsar- og EF-fuglebeskyttelses område og har international betydning for en lang række vandfuglearter, som yngle- og rasteområde. Reservatet er endvidere oprettet af hensyn til en ynglebestand af spættet sæl og gråsæl og omfatter 306 ha af farvandet omkring den vestlige del af Rødsand, samt få ha landareal. I reservatet er landgang, sejlads eller anden form for færdsel forbudt i perioden 1. marts - 30. september. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Rågø vildtreservat ligger i Smålandsfarvandet ca. 2 kilometer nord for Lolland. På selve øen, der ejes af Aage V Jensen Naturfond, er der en bestand på ca. 100 stk. dåvildt, som er med til at pleje naturen til fordel for de ynglende fugle. De mindre øer Rågø Kalv og Rågø Sand udgør også gode ynglelokaliteter for mange vandfugle. Det lavvandede brakvandsområde omkring øerne med spredte holme, småøer og grunde er desuden et vigtigt fouragerings- og rasteområde. For at beskytte fuglelivet er der forbud mod al færdsel på Rågø Kalv og Rågø Sand samt i en 50 meter zone omkring øerne, i perioden 1. marts til 15. juli. Der er forbud mod jagt, sejlads samt wind- og kitesurfing i hele reservatet. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Storstrøm og omfatter 497 ha, hvoraf kun 26 ha er landareal. 

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Saltholm Vildtreservat indeholder særlig værdifuld natur og er derfor en del af Natura 2000-områderne, der sikrer international beskyttelse. Saltholm og de tilstødende småøer Svaneklapperne er fredede. Holmen og det omgivende fladvand er kendt for det rige fugleliv og de mange sæler. I reservatet samles mange tusinde trækfugle hvert år, men også ynglende og fouragerende fugle gør flittigt brug af området og reservatet er især kendt for at have Danmarks største ynglekoloni for edderfugle. Fredningen, der dækker 5.956 ha, heraf 1.700 ha ferskvand, er oprettet med henblik på at bevare områdets nationale og internationale betydning som naturområde. Derfor er bl.a. jagt og sejlads reguleret eller helt forbudt. Læs mere i bekendtgørelsen nedenunder. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Hovedstaden.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Selsø Sø Vildtreservat er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land og er et vigtigt område for fouragerende, rastende og ynglende vandfugle. Reservatet omfatter i alt 134 ha, hvoraf 47 ha er landareal og resten er ferskvand. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Selsø Sø og omliggende landarealer som raste- og yngleområde for vandfugle. Det er forbudt at udøve jagt på reservatet eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle. Derudover er færdsel, herunder sejlads, reguleret eller helt forbudt i visse områder. Læs mere i bekendtgørelsen nedenunder. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vestsjælland.

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Skælskør Vildtreservat, der blev oprettet i 1942, inkluderer Skælskør Fjord og Skælskør Nor, omfatter et areal på ca 550 ha. Heraf er 16 ha landareal. Vildtreservatet har generelt stor værdi for vandfugle. Reservatets betydning for ynglende vandfugle er dog begrænset. Området er optaget på den internationale Ramsar-konventionens liste pga. dets særlige betydning som levested for vandfugle, og bekendtgørelsen har til formål at sikre området som yngle-, raste- og fourageringsområde for disse. Derfor er færdsel, herunder jagt og sejlads, reguleret eller helt forbudt. Læs mere i bekendtgørelsen nedenunder. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vestsjælland.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Tissø er med et areal på ca. 12,3 km2 Danmarks fjerdestørste sø. Søen og de omkringliggende arealer er et vigtigt område for mange rastende og ynglende vandfugle og er derfor også en del af de internationale Natura 2000-områder. Reservatet dækker i alt 670 ha, heraf 60 ha landarealer og bekendtgørelsen har til formål at sikre Tissø som yngle-, raste- og fourageringsområde. Færdsel, herunder jagt og sejlads er derfor reguleret eller helt forbudt i visse delområder. Læs mere i bekendtgørelsen nedenunder. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vestsjælland.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Tårs Vig er sammen med Sakskøbing Fjord en del af et stort lavvandet brakvandsområde. I reservatet ligger også den ubeboede ø, Vigsø, på ca. 14 ha. Tårs Vig er et vigtigt rasteområde for flere vandfuglearter og særligt bramgæs kan opleves i flokke på flere tusinde. Vigsø og Fladet, der også er en del af reservatet, er desuden vigtige ynglelokaliteter for flere vandfugle. Bekendtgørelsen har derfor til formål at sikre Tårs Vig Vildtreservat som yngle-, raste- og fourageringsområde for disse fugle. Reservatet dækker i alt 5.700 ha, hvoraf 52 ha er landareal og 16 ha er ferskvand. I perioden 1. marts til 15. juli er al færdsel forbudt på Vigsø. Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt i hele reservatet og desuden er jagt, færdsel og sejlads reguleret. Læs nærmere i bekendtgørelsen nedenunder. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Ulvshale ligger som en halvø til det nordvestlige Møn. I forlængelse af Ulvshale ligger øen Nyord. Reservatet dækker i alt 10.108 ha, heraf 388 ha landareal og 13 ha ferskvand. Efter at Ulvshale-Nyord blev omfattet af reservatordningen, har området udviklet sig til et af de rasteområder for fugle i Danmark, som tiltrækker flest arter. I reservatområdet ligger bl.a. holmene Ægholm og Tyreholm, som er yngleområde for flere arter af kolonirugende fugle. Bekendtgørelsen har til formål at sikre såvel vand- som landarealer ved Ulvshale og Nyord som raste- og yngleområder for vandfugle. Derfor er færdsel, herunder jagt og sejlads reguleret eller helt forbudt i dele af reservatet. Se nærmere i bekendtgørelsen nedenunder. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Ølene Vildtreservat er et af Bornholms største vådområder på ca. 120 ha og indeholder særlig værdifuld natur. Derfor er det også en del af de internationale Natura 2000-områder. Vildtreservatet er en flad skålformet lavning beliggende 110 meter over havets overflade, og her udspringer også Bornholms længste å – Øleå. I området ses mange ynglende fugle bl.a. tranen. Bekendtgørelsen skal beskytte dyrelivet og sikre reservatets fugleliv mod forstyrrelser. Derfor er al færdsel forbudt på Miljø- og Fødevareministeriets arealer. Jagt er forbudt i hele reservatet. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Bornholm. 

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen

Ølsemagle Revle-Staunings Ø Vildtreservat er raste- og fødesøgningsområde for mange arter af vandfugle. Der er især gode fødemuligheder for arter, som lever af planter og Ølsemagle Revle er kendt for sin store artsrigdom af vadefugle. Om efteråret kan næsten samtlige danske vadefuglearter ses i området. Det store rekreative pres på området betyder dog, at det er svært for kystfuglene at finde tilstrækkelig ro til at yngle. Bekendtgørelsen har til formål at beskytte Ølsemagle Revle, Staunings Ø og det omkringliggende søterritorium samt tilstødende landarealer som yngle- og rasteplads for vandfugle. Derfor er færdsel, herunder jagt og sejlads, reguleret eller helt forbudt. Læs nærmere i bekendtgørelsen nedenunder. Reservatet dækker 514 ha, hvoraf 121 ha er landareal. Bekendtgørelsen administreres af Naturstyrelsen Vestsjælland.

Læs mere i reservatfolderen

Læs mere om reservatet i bekendtgørelsen

Læs mere på informationstavlen