Jagttider og reservater

For at opretholde en bæredygtig vildtbestand er det vigtigt, at jægere overholder jagttiden for de forskellige vildtarter, og at man sætter sig ind i reglerne for jagt på land og til vands.

Hvert fjerde år fastsættes der jagttider for de vildtarter, man må jage. Jagttiderne justeres ud fra overvågningsresultater og forskning. Formålet med jagttider er at give dyrene fred, mens de har unger eller æg og sikre, at der er levedygtige bestande.

For fugle er forårstrækket en særlig følsom periode, hvor det er vigtigt, de får fred:
Se danske fugles yngle- og forårstræktider

Billedet fører dig til fiskeriterriotoriet og reservater

Fiskeriterritoriet og reservater

Alle jægere, der bor i Danmark, må som udgangspunkt drive jagt på fiskeriterritoriet. Læs mere om undtagelserne her. 

Billedet fører dig videre til jagttider

Jagttider

For nogle dyre- og fuglearter er der jagttid hvert år. Her kan du læse mere om jagttider og fredninger af for eksempel arter, ynglesteder og æg.

Nye fredninger

Vær opmærksom på, at husmår er blevet fredet for jagt fra og med jagtsæsonen 2022/23.

Vær yderligere opmærksom på at jagttiden på ringdue først starter den 11. november og ikke som tidligere den 10. november. 

Dertil er det ikke længere tilladt af jage edderfugl i de EF-fuglebeskyttelsesområder hvor arten er på udpegningsgrundlaget. 

Jagttider

Se jagttiderne på alle jagtbare arter i Danmark undtagen då- og kronvildt (særskilt tabel): Jagttabel