Instruks for jagttegnskursuslærere

Pr. 1. oktober 2013

Rammerne for indholdet af og undervisningen på det obligatoriske jagttegnskursus findes i bekendtgørelse om jagttegn, bilag 1.

Formål

Formålet med det obligatoriske jagttegnskursus er at sikre, at aspiranterne efter endt kursus har et bredt kendskab til jægerhåndværket og har en forståelse for jagten og vildtet. Desuden er formålet, at aspiranterne kan håndtere et jagtvåben på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i alle situationer, herunder ved træning og under jagt, og har den fornødne teoretiske viden om skudafgivelse i forbindelse med jagt.

Aspiranterne skal bl.a. have viden om, hvordan man laver bestands- og terrænpleje, og hvordan man lærer at ramme med sit våben, herunder hvordan man tilpasser og indskyder våben.

Aspiranterne skal desuden have kendskab til, hvordan man håndterer nedlagt og anskudt vildt.

Teori og praksis

Det obligatoriske jagtkursus består af en teoretisk del og en praktisk del. For en del af emnernes vedkommende vil det være muligt og hensigtsmæssigt at kombinere teori og praksis.

Det samlede obligatoriske jagttegnskursus skal indeholde teoretisk og praktisk undervisning over mindst 4 dage. Der er ikke noget til hinder for at sprede undervisningen over flere dage end det angivne minimum og dermed have et mindre antal lektioner pr. undervisningsdag. Den teoretiske del af kurset kan foregå på hold, mens selve våbenhåndteringen kræver individuel undervisning.

Den teoretiske del
Det obligatoriske jagttegnskursus skal omhandle teorien bag de emner, der er beskrevet i retningslinjerne for, hvad der stilles spørgsmål i til den skriftlige del af jagtprøven pkt. 3 – Våben og ammunition og pkt. 9 - skudafgivelse (hvordan lærer man at ramme).

Det obligatoriske jagttegnskursus skal endvidere omhandle teorien bag de emner, der er beskrevet i retningslinjerne for, hvad der stilles spørgsmål i til den skriftlige del af jagtprøven pkt. 2 – Vildtforvaltning, pkt. 6 - Håndtering af nedlagt vildt og pkt. 7 - Jagtetik og –etikette. Den teoretiske undervisning i disse emner kan med fordel kombineres med en praktisk undervisning.


Der skal desuden teoretisk undervises i:

  1. sikker våbenbetjening, herunder ved færdsel i terræn,
  2. korrekt skydeteknik, herunder afgivelse af skud til mindst 50 lerduer i forskellige retninger,
  3. afstandsbedømmelse til vildtfigurer, og
  4. demonstration af haglskud på forskellige afstande, herunder prøveskydning.

Den teoretiske del af det obligatoriske jagttegnskursus skal foregå ved fysisk fremmøde over minimum 2 dage og være på minimum 5 lektioner af 45 minutter pr. dag.

Den praktiske del

Der skal i praksis undervises i

  1. sikker våbenbetjening, herunder ved færdsel i terræn,
  2. korrekt skydeteknik, herunder afgivelse af skud til mindst 50 lerduer i forskellige retninger,
  3. afstandsbedømmelse til vildtfigurer, og
  4. demonstration af haglskud på forskellige afstande, herunder prøveskydning.

Vejledningen i bilag 1 eller tilsvarende øvelser bør anvendes i undervisningen.

Den praktiske del af det obligatoriske jagttegnskursus skal foregå på en godkendt skydebane. Den praktiske del af det obligatoriske jagttegnskursus skal foregå over minimum 2 dage med minimum 5 lektioner af 45 minutter pr. dag.

Aspiranten skal have geværet fysisk i hænderne af flere omgange begge dage. Undervisning i den praktiske del af et hold på 12-16 personer skønnes at ville kræve 12 lektioner.

Indholdet i den teoretiske undervisning

Indholdet er defineret i ”Retningslinjer for, hvad der stilles spørgsmål i til den teoretiske prøve”:

2. Vildtforvaltning
Aspiranterne skal have kendskab til principperne for god vildtforvaltning, herunder både terrænpleje og bestandspleje og skal have en bred forståelse for, hvilke forvaltningstiltag, der gavner hvilke artstyper på forskellige tider af året. Aspiranterne skal således have kendskab til arealers bæreevne, kompensationsprincippet, betydningen af prædatorer og forskellige afskydningsstrategier i forvaltningsmæssig henseende.

3. Jagtvåben og ammunition
Aspiranterne skal kunne reglerne om skydevåben og ammunition, herunder reglerne for erhvervelse, besiddelse, opbevaring, transport og anvendelse af forskellige typer af skydevåben og ammunition. Det gælder reglerne i bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. kapitel 1 og 2, lov om våben og eksplosivstoffer §§ 2a og 2b, §§ 4-6 d, bekendtgørelse om våben og ammunition mv. §§ 2-4, § 8, § 17-18, § 21-22, § 38 og § 41, og cirkulære om våben og ammunition m.v. § 16.

6. Håndtering af nedlagt vildt
Der skal være kendskab til eksistensen og det overordnede indhold af fødevareministeriets regler om hygiejne og salg af vildt (Vejledning om fødevarehygiejne kapitel 49 (vejl. nr. 9236 af 29. april 2014)). Aspiranten skal kende til affangning, opbrækning og forlægning af de mest almindelige vildttyper.

7. Jagtetik og –etikette
Aspiranterne skal kende de jagtetiske regler, de etiske regler for kronvildtjagt, og de mest almindelige ”etiketter” for respektfuld behandling af vildtet under en jagt.

9. Skudafgivelse med haglgevær (hvordan lærer man at ramme)
Aspiranterne skal kende det teoretiske grundlag for en korrekt skydeteknik med henblik på at lære at ramme med haglgevær (skæftetilpasning, korrekt jagtrealistisk klarstilling, korrekt skuldring af haglgevær, øjendominans og skudafstand). Aspiranterne skal kende de relevante forskelle på lerdueskydning og jagt, og skal kunne redegøre for en korrekt og sikker våbenbetjening. Aspiranterne skal kende til fugles og pattedyrs vitale dele og deres placering.

Afholdelse af obligatorisk jagttegnskursus

Det obligatoriske jagttegnskursus kan integreres i en samlet jagttegnsundervisning, eller det kan holdes separat, f.eks. for aspiranter, der ikke har mulighed for eller ønske om at deltage i jagttegnsundervisning. Der skal foreligge en lektionsplan for det obligatoriske jagttegnskursus, hvis det indgår som en integreret del af et samlet undervisningsforløb.

En forudsætning for at aspiranten indberettes til Miljøstyrelsen for sin deltagelse i det obligatoriske jagttegnskursus er, at aspiranten har deltaget og dermed været fysisk tilstede i samtlige lektioner, såvel de teoretiske som de praktiske.
Jagttegnskursuslæreren indberetter til Miljøstyrelsen, via Mit jagttegn, at aspiranten har deltaget i kurset.

Skydebane og forsikring
Undervisningen i våbenbetjening og skydeteknik, dvs. i de dele af undervisningen, der indebærer afgivelse af skarpe skud og evt. håndtering af geværet med skarpe patroner, skal foregå på en godkendt skydebane eller skydeplads. Det er jagttegnskursuslærerens ansvar, at de fornødne forsikringer til dækning af ulykker, som måtte opstå under jagttegnskurset som følge af lærerens fejl eller forsømmelser, er tegnet (bilag 2).

Våbenbetjening
Der skal undervises i våbenbetjening ved brug af et dobbeltløbet haglgevær. Undervisningen skal foregå på sikkerhedsmæssigt korrekt måde.

Skydeteknik
Undervisningen i skydeteknik skal bibringe aspiranterne en forståelse af de elementære forhold, der er afgørende for at kunne ramme med et haglgevær. Undervisningen tager sit udgangspunkt i bilag 1.

Hver elev skal skyde til min. 50 lerduer i forskellige retninger. Aspiranterne skal benytte høreværn under skydningen.

Våbenbetjeningen under undervisningen i skydeteknik skal ske under iagttagelse af forsigtighedsreglerne som nævnt ovenfor.

Afstandsbedømmelse til vildtfigurer
Undervisningen i skudhold skal omfatte bedømmelse af, om skudafstandene er forsvarlige til følgende vildtarter: Råvildt, ræv, hare, grågås, fasan og gråand.

Der skal benyttes vildtfigurer som ved jagtprøven. Vildtfigurer kan købes gennem Danmarks Jægerforbund. De maksimale skudafstande fremgår af de jagtetiske regler.

Øvelserne skal så vidt muligt foregå under forskellige terrænforhold.

Ved jagtprøven skal svarene falde inden for 5 sekunder – dette indøves.
Bilag 1
Vejledning i undervisning i skydeteknik ved det obligatoriske jagttegnskursus

Bilag 2
Om forsikringsforhold vedrørende det obligatoriske jagttegnskursus