Viden om blyfri ammunition

Bly fra jagtammunition kan forgifte vilde dyr og hele økosystemer og udgør desuden en sundhedsrisiko for mennesker, der spiser vildt nedlagt med blyammunition. Derfor bliver blyholdig centraltændt riffelammunition forbudt til jagt og regulering i Danmark fra den 1. april 2024. 

Beslutningen om at forbyde blyammunition bygger på forskningsbaseret viden om blys indvirken på miljøet og på menneskers og dyrs sundhed og på grundige undersøgelser af de blyfrie alternativer. 

Praktisk viden om blyfri ammunition

Der er stor forskel på de forskellige typer blyfri ammunition, og det er vigtigt at finde den type, som passer bedst til din riffel og din jagt. 

Danmarks Jægerforbund har gennemføret en omfattende test i Oksbøl sammen med Sektion for direkte skydning ved Danske Artilleriregiments Sikkerhed- og Ballistikafdeling. I testen indgik 18 patrontyper. Der blev lavet hastigheds- og præcisionsmålinger samt skudt i gelatineblokke på henholdsvis 100, 200 og 300 meters afstand.

Læs mere om afprøvnignen og resultaterne på Jægerforbundets hjemmeside

Fordyb dig i forskningsbaseret viden om bly og blyfri riffelammunition

Niels Kanstrup: "THE TRANSITION TO NON-LEAD AMMUNITION: an essential and feasible prerequisite for sustainable hunting in modern society," Doctoral dissertation in Applied Ecology, Aarhus Universitet, 2021

Niels Kanstrups doktordisputats om overgangen fra blyammuntion til de blyfrie alternativer er resultatet af 35 års virke som rådgiver, forsker og aktiv jæger. Den bygger på en syntese af de mange års arbejde, herunder forskningsresultater, der inden for emnet blyholdig og blyfri jagtammunition er publiceret bl.a. i form af de 26 artikler, der indgår i afhandlingen. 

Afhandlingen tager bl.a afsæt i, at samfundet i stigende grad stiller krav om at udnyttelsen af naturressourcerne - også i form af jagt - skal være bæredygtig, og i at der er behov for en bedre forståelse af naturlige systemers evne til at modstå eller tilpasse sig påvirkninger (resistens), og af i hvilken grad de er i stand til at restituere sig efter en påvirkning (resiliens/reversibilitet).

Afhandlingen inddrager det faktum, at der ved jagt spredes ammunitionsrester, og at dette skal ses som en del af jagtens aftryk på naturen og økosystemerne – som en del af begrebet jagttryk, hvormed det bør indgå i vurderingen
af jagtens bæredygtighed på lige fod med andre påvirkninger. Den peger på de alvorlige toksikologiske konsekvenser af spredning af bly fra den traditionelle anvendelse i jagtammunition.

Formålet med afhandlingen er at dokumentere problemer og løsninger i forbindelse med bly i ammunition og fremlægge forslag til en forvaltning, der kan sikre et effektivt skifte fra blyholdig til blyfriammunition i alle forgreninger af jagt. 

Afhandlingen tager især afsæt i danske og europæiske forhold, men data, resultater og konklusioner har relevans overalt, hvor der udøves jagt med skydevåben, og skal ses som en inspiration til at håndtere andre beslægtede miljø- og naturforvaltningsudfordringer.

(På engelsk med dansk resume)

Blyfri ammunition lige så effektiv og sikker til hjortevildt

Læs rapporten EFFEKTIVITETEN AF BLYFRI RIFFELAMMUNITION – ERFARINGER FRA JÆGERSBORG DYREHAVE OG KALVEBOD FÆLLED, 2021

Blyfri riffelammunition er lige så effektiv, sikker og stabil som blyholdig ammunition og egnet til jagt på hjortevildt. Det konkluderer DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet – på baggrund af en sammenlignende afprøvning bestilt af Miljøstyrelsen.

Der er heller ingen væsentlige forskelle i stabilitet og sikkerhed, når man sammenligner blyfri og blyholdig ammunition. Resultatet er dermed lovende i forhold til den udfasning bly i riffelammunition, som skal være gennemført i 2023.

Fem projektiltyper – tre kalibre

Den sammenlignende afprøvning blev gennemført dels i Jægersborg Dyrehave, dels på Kalvebod Fælled. Der blev nedlagt i alt 531 dyr som led i afprøvningen - hovedsageligt dådyr og et mindre antal krondyr og sika.

Fem medarbejderne i de to dyrehaver nedlagde dyrene på pürsch og testede fem projektiltyper fordelt på tre kalibre i en serie med og en serie uden bly.

I forsøget gav kaliber 6,5 x 57 kortere flugtafstand end den tilsvarende blyholdige ammunition. Ved flugtafstand forstår man den distance, dyret løber, fra det bliver ramt, til det falder. Det modsatte viste sig at gælde for kaliber 308 WIN, hvor blyfri ammunition gav længere flugtafstand end blyholdig.

For begge typer ammunition i blyfri såvel som blyholdig version lå flugtafstanden dog inden for de standarder, der er kendt fra andre undersøgelser fra Danmark og andre lande. Derfor konkluderer DCE, at samtlige projektiltyper i forsøget lever op til de gængse krav om effektivitet.

Farligt tungmetal

Bly er et sundhedsskadeligt tungmetal, som ophobes i fødekæden, og derfor er det et miljøproblem, når blyholdig jagtammunition bliver spredt i naturen og forurener vildtkødet.'

Haglpatroner med blyhagl blev allerede forbudt i Danmark som det første sted i verden i 1996, og efter planen skal forbuddet mod bly i riffelammunition træde i kraft i 2023 efter en kort overgangsperiode.

Om publikationen:

Nr. 457: Effektiviteten af blyfri riffelammunition – erfaringer fra Jægersborg Dyrehave og Kalvebod Fælled
Kanstrup, N. & Balsby, T.J.S. 2021. Effektiviteten af blyfri riffelammunition – erfaringer fra Jægersborg Dyrehave og Kalvebod Fælled. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Videnskabelig rapport nr. 457.

Læs sammendrag af rapporten: http://dce2.au.dk/pub/SR457.pdf

DCE´s anbefalinger forud for revision af bekendtgørelsen om våben og ammunition til jagt

Læs notatet "Krav til projektilvægt, anslagsenergi m.v. for riffelammunition, der anvendes til jagt og regulering," DCE Aarhus Universitet, 2020

I et notat udarbejdet af DCE Aarhus Universitet i forbindelse med revisionen af bekendtgørelsen om våben og ammunition til jagt mv. skriver forskerne:

Bly fra jagtammunition kan forgifte arter af vilde dyr og hele økosystemer og samtidig udgør det en risiko for mennesker, der spiser vildt nedlagt med blyammunition.

Derfor skifter et stigende antal danske jægere fra blyholdig til blyfri riffelammunition, ligesom jagtdistrikter planlægger at indføre krav om blyfri ammunition. EU har påbegyndt en proces til udfasning af al blyammunition.

Der findes et stort udbud af blyfri riffelammunition, som kan anvendes under de fleste danske jagtformer. For nogle kalibre findes der kun meget begrænset udbud af fabriksladet blyfri ammunition, der lever op til lovkravene om projektilvægt og anslagsenergi fx til jagt på det store hjortevildt. Blandt disse kalibre er fx 6,5x55 populært blandt danske jægere, og de gældende regler er en begrænsning for, at jægere skifter til blyfri ammunition.

Der foreligger god videnskabelig dokumentation for, at bl.a. kaliber 6,5x55 har tilstrækkelig dræbeevne til at kunne leve op til kravene om dyreværnsmæssig forsvarlig jagt ved anvendelse af blyfri ammunition, der har lavere vægt og anslagsenergi end de gældende regler forudsætter.

Det konkluderes, at den forhindring for at skifte fra blyholdig til blyfri ammunition, der ligger i de gældende krav, kan fjernes ved en justering af kravene, uden at kompromittere hensynet til etisk forsvarlig jagt herunder, at vildt under jagt ikke påføres unødige lidelser.

DCE foreslår, at der i kravene i bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt mv. på arter i klasse 1 i bekendtgørelsens § 3 skelnes mellem blyholdig og blyfri ammunition. Kravene til blyholdig ammunition foreslås uændrede og kravene til blyfri ammunition foreslås ændret til min. 7,8 g (120 gr.) og min. E100 2.000 J.

For jagt og regulering af arter i øvrige klasser er det p.t. ikke nødvendigt at ændre på kravene. En ændring vurderes både at tilgodese jægernes nuværende behov og jagtdistrikters krav om at skifte til blyfri ammunition samt at fremtidssikre regelsættet ved evt. indførelse af et egentligt forbud mod blyholdig riffelammunition fx som følge af kommende restriktioner fra EU. 

Om publikationen: 

Kanstrup, N. & Haugaard, L. 2020. Krav til projektilvægt, anslagsenergi m.v. for riffelammunition, der anvendes til jagt og regulering. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. – Fagligt notat nr. 2020|36 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020_36.pdf

Jægere bliver mere tilbøjelige til at bruge blyfri ammunition, når de kender til blys skadevirkninger

Læs rapporten Bly i riffelammunition – danske jægeres kendskab og holdninger, DCE Aarhus Universitet, 2019

Allerede i 2019 var et skifte fra blyammunition til blyfri ammunition i gang i Danmark. Det konkluderede forskere fra DCE Aarhus Universitet på baggrund af en undersøgelse af danske riffeljægeres viden om og holdning til blyholdig ammunition.

De konkluderede på baggrund af undersøgelsen, at 15-25 % af den riffelammunition, der blev anvendt til jagt og tilhørende træning og indskydning i Danmark allerede i 2019 var blyfri.

Undersøgelsen er baseret på et elektronisk spørgeskema med af 27 spørgsmål udsendt fra Miljøstyrelsen via e-boks i vinteren 2019/2020 til 5.579 danske jægere med tilladelse til riffeljagt.

2.701 (48 %) svarede. Materialet blev vurderet som repræsentativt for danske riffeljægere, dog med en overvægt af særligt aktive jægere (målt på bl.a. vildtudbytte) og med en overrepræsentation af ældre og mandlige jægere.

Flest unge jægere vil være blyfri

Ifølge rapporten om undersøgelsen er unge jægere mere tilbøjelige til at skifte fra blyholdig til blyfri ammunition end ældre.  

Samtidig var der en tendens til, at jo mere de adspurgte vidste om blyholdig ammunition, jo mere tilbøjelige var de til at bruge blyfrie typer.

Jægere, som var blevet introduceret til blyfri ammunition på jagt i Tyskland, var også tilbøjelige til at skifte til blyfri ammunition ved jagt i Danmark.

De øvrige respondenter, der havde skiftet helt eller delvist fra blyholdig til blyfri riffelammunition, lagde vægt på hensynet til jagtens bæredygtighed, men også risikoen for negativ påvirkning af natur og miljø. Desuden svarede de, at de også lagde vægt på at undgå risikoen for forgiftning af rovfugle og af mennesker, der spiser vildtkød.

Mangel på viden en barriere for skiftet

Blandt de respondenter, der ikke var gået over til blyfri ammunition, var der en gruppe, som mente, at risikoen ved at bruge blyammunition er betydelig og så lille, at man kan se bort fra den.  

Andre havde mere konkrete begrundelser for ikke at skifte til blyfri ammunition. De begrundede deres fravalg af blyfri ammunition med, at den ikke har tilstrækkelig dræbeevne, at den er dyrere og at det er svært at opnå tilstrækkelig præcision med blyfrie typer i små kalibre, ligesom det for et populært kaliber som fx 6,5x55 er vanskeligt at finde fabriksladet ammunition, der lever op til de nuværende lovkrav om kuglevægt og anslagsenergi. 

På baggrund af undersøgelsen konkluderede forskerne, at den betydeligste barriere for et skifte til blyfri riffelammunition var mangel på kendskab, dels til de mulige negative effekter af blyholdig ammunition og dels til muligheden for at anvende blyfrie og ugiftige typer. 

Om publikationen

Nr. 381: "Bly i riffelammunition – danske jægeres kendskab og holdning"
Kanstrup, N., Hansen, H.P., Balsby, T.J.S. & Mellerup, K.A. 2020. Bly i riffelammunition – danske jægeres kendskab og holdning. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Videnskabelig rapport nr. 381. http://dce2.au.dk/pub/SR381.pdf

 

Find og læs artiklerne i Ambios særnummer:  "Lead in Hunting Ammunition: Persistent Problems and Solutions", 2019

Det miljø- og samfundsvidenskabelige tidskrift Ambio udgav i 2019 et særnummer, "Lead in Hunting Ammunition: Persistent Problems and Solutions", som giver et overblik over den internationale forskning i en række centrale problemstillinger i forbindelse med bly i riffelammuntion. 

Særnummeret er redigeret af den danske forsker ved DCE - Aarhus Unviersitet Niels Kanstrup i samarbejde med to udenlandske kolleger Vernon G. Thomas og Anthony D. Fox

På tidsskriftets hjemmeside findes en oversigt over alle artikler i særnummeret med indholdsresumeer. Vil man læse artiklerne i deres helhed, kan man købe artiklerne enkeltvis. Alle artikler er på engelsk.