Hvad siger loven om blyfri ammunition til riffeljagt?

Fra og med den 1. april 2024 skal centraltændt riffelammunition til jagt og regulering være blyfri. Forbuddet mod blyholdig ammunition gælder kun ved jagt og regulering. Det vil fortsat være lovligt at bruge blyholdig ammunition på godkendte skydebaner, som ikke er omfattet af forbuddet. Du skal dog huske, at det er den enkelte skydebanes godkendelse, der afgør hvilke kalibre og ammunitionstyper, du må skyde med på den pågældende bane.

Læs de nye regler for riffelammunition til jagt, som træder i kraft 1. april 2024: ”Bekendtgørelse for våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.” 

De nye regler fremgår af den reviderede fra 1. juli 2022. Den fastlægger også retningslinjerne for overgangsperioden, hvor blyammunitionen bliver udfaset.

I overgangsperioden fra 1. juli 2022 til 31.3.2024 gælder to regelsæt hvad angår krav til jagtriffelammunition: Bruger du blyholdig ammunition, gælder de gamle krav stadig frem til 31.3.2024. Det indebærer bl.a. at kuglevægten har betydning. Bruger du blyfri ammunition, skal du overholde det nye regelsæt, hvor projektilets diameter har betydning. Fra 1. april 2024, når forbuddet træder i kraft, er der selvfølgelig igen kun ét sæt regler – det nye.

Det siger bekendtgørelsen om riffelammunition til jagt:

§ 3. Jagtammunition til riflede våben må anvendes til jagt på og regulering af de i bilag 1 anførte arter, når de anførte minimumskrav er overholdt.
Stk. 2. I jagtammunition til riflede våben til jagt på eller regulering af klasse 1 og klasse 2 vildt, jf. bilag 1, skal projektilet være ekspanderende eller fragmenterende.
Stk. 3. Projektiler i jagtammunition til riflede våben indeholdende en koncentration af bly, der er lig med eller større end 1 vægtprocent, må ikke medtages eller anvendes til jagt eller regulering, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Jagtammunition med randtænding eller jagtammunition afskudt fra luft- og fjedervåben er undtaget fra kravet i stk. 3.
Stk. 5. Der må ikke i forbindelse med jagt og regulering anvendes våben, som kan anvende ammunition i kaliber 50 BMG.

Udfordringen ved at gå over til blyfri ammunition har bl.a. ligget i, at visse blyfrie ammunitionstyper som for eksempel 6,5x55 ikke har kunnet opfylde de hidtidige krav til kuglevægt. Det skyldes, at de materialer, man bruger – eksempelvis kobber - ikke er så tunge som bly.

For at løse det problem er reglerne om kuglevægt blevet erstattet med krav til projektilernes diameter. Det betyder, at du kan benytte mindre riffelkalibre end tidligere til visse vildtarter. Lige som tidligere er der dog stadig krav til anslagsenergi.

De vildtarter, som må jages og reguleres med jagtriffel, er nu inddelt i fem klasser. Kravet til riffelammunition til jagt og regulering på klasse 1- og 2-vildtarter bliver defineret ud fra kuglediameter og anslagsenergi (E100). For klasse 3, 4 og 5 er energikravene ikke ændret.

Du kan se kravene til jagtammunition for de fem vildtklasser i nedenstående tabel.

Forbuddet mod bly gælder ikke randtændt riffelammunition. Det vil sige, at du fortsat må bruge blyammunition til f.eks. salonrifler og til luft- og fjedervåben. De er ikke omfattet af forbuddet, fordi udbuddet af blyfri ammunition til disse våbentyper ikke er tilstrækkeligt endnu.

Jagtammunition til riflede våben der må anvendes til jagt på og regulering af vildt

Klasse Vildtart  Tilladt jagtammunition jf. § 3    
    Kuglediameter mindst 6 mm (. 236') og anslagsenergi E100 mindst 2000 J 1) Kuglediameter mindst 5,5 mm (. 217') og anslagsenergi E100 mindst 800 J  2) Anslagsenergi  E100 mindst 175 J 3) Anslagsenergi E0 mindst 150 J 4) Mundingshastighed Vmindst 200 m/sek.
Hvis drivmidlet er luft, skal kuglediameter være mindst 5,5 mm
1 Kronvildt
Dåvildt, Sikavildt, Muflon, Vildsvin
 x        
2 Råvildt
Sæler
 x  x      
3 Ræv
Vaskebjørn
Mårhund
Hare
Sumpbæver
Skarv
Gæs
 x  x  x    
4 Husmår
Ilder
Mink
Vildkanin
Bisamrotte
Hønsefugle
Blishøne
Ænder
Måger
 x  x  x  x  

5

 

Duer
Kragefugle
Vadefugle
Stære
 x  x  x  x  x

1) Fx kaliber 243, 6,5x55, 270, 308, 30-06.
2) Fx kaliber 22-250, 222, 223.
3) Fx kaliber ·17 Rem, ·22 Hornet, ·221 Rem, ·17 HMR.
4) Fx kaliber ·22 LR.