Info til kommuner

Reglerne om offentlighedens adgang til naturen findes i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 (lovbekendtgørelse nr. 2409 af 13. marts 2019):

Reglerne er udtryk for den umiddelbare ret befolkningen har til at færdes i naturen. Ejeren af et areal kan herefter frit tillade yderligere færdsel. Man skal rette sig efter de anvisninger, der gives af ejerne - også i tilfælde, hvor der er tvivl om lovgivningen.

Der er udstedt følgende bekendtgørelser:

Samt bekendtgørelser om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Karup Å, Gudenåen og Susåen:

Naturstyrelsen har i 1991 udtalt sig om sikring af ”bredejeres og lokalbefolkningens interesser i bådehold”, der har baggrund i lovforberedelserne til naturfredningsloven i 1978:

  Kvinde cykler på markvej

Historisk gennemgang
Indtil 1992 bliver adgangen til naturen reguleret i naturfredningsloven. Bogen ”Naturfredningsloven, Almindelig fremstilling og kommentarer”, G.E.C. Gad, København 1973, indeholder en beskrivelse af de daværende regler og deres fortolkning.

I 1992 overføres reglerne i vidt omfang til kap. 4 i Naturbeskyttelsesloven, som kom til at hedde lov nr. 9 af 3. januar 1992. De vigtigste ændringer knytter sig til offentlighedens adgang til private skove, hvor det nu tillades at cykle på anlagte veje og befæstede stier. Og til samme slags private veje og stier i det åbne land, hvor der åbnes for færdsel til fods og på cykel.

Forberedelser, folketingsbehandling samt andet materiale vedrørende de nye bestemmelser findes i bogen ”Naturbeskyttelsesloven, Lov nr. 9 af 3. januar 1992”, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 1992.

Vejledninger

Adgangsvejledningen er en vejledning om fortolkningen af adgangsreglerne i naturbeskyttelsesloven.

Vejledning om Naturbeskyttelsesloven, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 1993, indeholder en redegørelse for loven og hvorledes den skal opfattes og administreres.

I det omfang bestemmelserne er uændrede forstås og anvendes de i overensstemmelse med hidtidig praksis, jfr. ”Naturfredningsloven, Almindelig fremstilling og kommentarer”.

Notaterne nederst på denne side og henvisninger til afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet og domstolene er et supplement til vejledningerne.

Adgangsudvalget
Betænkning fra Adgangsudvalget, ”Adgangen til Naturen”, oktober 2001, indeholder en række generelle overvejelser om adgangen til naturen. Betænkningen gennemgår desuden systematisk de fleste adgangsbestemmelser. Hver gennemgang indeholder en beskrivelse af gældende regler, udvalgets overvejelser og udvalgets forslag til ændringer. Betænkningen førte ikke umiddelbart til ændringer i lovgivningen.

Ændringer blev gennemført på grundlag af ”Adgangsaftalen, nov. 2002”.

Ny Naturbeskyttelseslov

Reglerne blev med 2004-loven ændret på følgende punkter:

  • Nedlæggelse af rekreative veje og stier i det åbne land kan kun finde sted efter en nærme procedure som godtgør, at den rekreative betydning ikke er væsentlig
  • Alle egnede veje og stier åbnes for færdsel til fods og på cykel. Ejeren kan med skiltning lukke stier for cykling, hvis der opstår problemer. Kommunen kan tilsidesætte lukningen
  • Det præciseres, at ridning er tilladt på bl.a. private veje og stier i det åbne land, medmindre ejeren har skiltet mod ridning. Kommunen kan tilsidesætte skiltningen
  • ”Starttidspunktet” for færdsel i private skove ændres fra kl. 07.00 til 06.00
  • Der gives adgang til hegnede, udyrkede arealer uden græssende husdyr gennem låger mm. Kommunen kan kræve ubegrundede hegn fjernet
  • Ryttere sikres bedre adgang til at ride i havstokken
  • Visse lempelser af reglerne for organiserede aktiviteter

Gennemgang af baggrunden for disse ændringer og deres nærmere indhold findes i forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse mm pkt. 2.3.2 og bemærkninger til nr. 13-18.

De gældende regler findes i dag i lovbekendtgørelse nr. 1217 af 28. september 2016 om naturbeskyttelse.

Søbred

Erstatning for offentlighedens færdsel  
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning godtgør grundejere dokumenteret tab ved brand-, tyveri-, og hærværksskader forårsaget af publikums lovlige adgang.

Læs mere:

Se iøvrigt:

Skiltevejledningen
I ”En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen”, gennemgås naturbeskyttelseslovens regler knyttet til skiltning med anbefalede eksempler på skilte.

Læs mere:

Naturbeskyttelsesloven
I Karnovs Lovsamling, Forlaget Thomson A/S, er de gældende regler om adgangen til naturen meget udførligt gennemgået og kommenteret.

Foldere om adgangsreglerne
Populære udgaver af reglerne om adgangen til naturen findes i pjecen:

Populære udgaver af reglerne findes også i fire pjecer ”Idrættens adgang til naturen” om henholdsvis klatring , sejlads på sø og å, orienteringsløb og ridning , Danmarks Idrætsforbund, 2007.

Natur- og Miljøklagenævn og domstolene
Bidrag til forståelse af reglerne kan findes i domstolsafgørelser og afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet. Hos Natur- og Miljøklagenævnet findes en oversigt over afgørelser om adgang til naturen ordnet efter § ´er, hvor §§ 22 – 29 vedrører offentlighedens adgang til naturen.

Natur- og Miljøklagenævnet orienterer og  Naturklagenævnet orienterer

Der findes også en oversigt over udvalgte domme

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

Desuden kan andre afgørelser give en idé om praksis indenfor følgende emner:

Kommunens administration ifm. tilladelse til færdsel med vandscootere:

Adgangsforum

Mellem ejere og bruger af naturen er der løbende dialog omkring adgangsspørgsmål.

I adgangsforummet udveksles erfaringer og drøftes problemer omkring adgangsreglernes funktion i praksis.

Forummet har udarbejdet vejledende notater om følgende emner: