Info til kommuner

Reglerne om offentlighedens adgang til naturen findes i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 (lovbekendtgørelse nr. 2409 af 13. marts 2019):

Naturbeskyttelsesloven

Reglerne er udtryk for den umiddelbare ret befolkningen har til at færdes i naturen. Ejeren af et areal kan herefter frit tillade yderligere færdsel. Man skal rette sig efter de anvisninger, der gives af ejerne - også i tilfælde, hvor der er tvivl om lovgivningen.

Der er udstedt følgende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 852  af 27. juni 2016 om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen 

Bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012 om regulering af sejlads med vandscootere m.v.

Samt bekendtgørelser om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Karup Å, Gudenåen og Susåen:

Susåen nr. 1784 af 16. december 2015

Gudenåen nr. 148 af 24. februar 2016

Karup Å nr. 417 af 17. april 2013

Naturstyrelsen har i 1991 udtalt sig om sikring af ”bredejeres og lokalbefolkningens interesser i bådehold”, der har baggrund i lovforberedelserne til naturfredningsloven i 1978:

Naturstyrelsens udtalelse i 1991 om sikring af "bredejeres og lokalbefolkningens interesser i bådehold" (pdf; 0,2 MB)

  Kvinde cykler på markvej

Historisk gennemgang 

Indtil 1992 bliver adgangen til naturen reguleret i naturfredningsloven. Bogen ”Naturfredningsloven, Almindelig fremstilling og kommentarer”, G.E.C. Gad, København 1973, indeholder en beskrivelse af de daværende regler og deres fortolkning.I 1992 overføres reglerne i vidt omfang til kap. 4 i Naturbeskyttelsesloven, som kom til at hedde lov nr. 9 af 3. januar 1992. De vigtigste ændringer knytter sig til offentlighedens adgang til private skove, hvor det nu tillades at cykle på anlagte veje og befæstede stier. Og til samme slags private veje og stier i det åbne land, hvor der åbnes for færdsel til fods og på cykel.

Forberedelser, folketingsbehandling samt andet materiale vedrørende de nye bestemmelser findes i bogen ”Naturbeskyttelsesloven, Lov nr. 9 af 3. januar 1992”, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 1992.

Vejledninger 

Adgangsvejledningen er en vejledning om fortolkningen af adgangsreglerne i naturbeskyttelsesloven.

Adgangsvejledningen

Vejledning om Naturbeskyttelsesloven, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 1993, indeholder en redegørelse for loven og hvorledes den skal opfattes og administreres.

Vejledning om Naturbeskyttelsesloven, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 1993

I det omfang bestemmelserne er uændrede forstås og anvendes de i overensstemmelse med hidtidig praksis, jfr. ”Naturfredningsloven, Almindelig fremstilling og kommentarer”.

Notaterne nederst på denne side og henvisninger til afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet og domstolene er et supplement til vejledningerne.

Adgangsudvalget 

Betænkning fra Adgangsudvalget, ”Adgangen til Naturen”, oktober 2001, indeholder en række generelle overvejelser om adgangen til naturen. Betænkningen gennemgår desuden systematisk de fleste adgangsbestemmelser. Hver gennemgang indeholder en beskrivelse af gældende regler, udvalgets overvejelser og udvalgets forslag til ændringer. Betænkningen førte ikke umiddelbart til ændringer i lovgivningen.

Betænkning fra Adgangsudvalget

Ændringer blev gennemført på grundlag af ”Adgangsaftalen, nov. 2002”.

Adgangsaftalen

Ny Naturbeskyttelseslov 

Reglerne blev med 2004-loven ændret på følgende punkter:

  • Nedlæggelse af rekreative veje og stier i det åbne land kan kun finde sted efter en nærme procedure som godtgør, at den rekreative betydning ikke er væsentlig
  • Alle egnede veje og stier åbnes for færdsel til fods og på cykel. Ejeren kan med skiltning lukke stier for cykling, hvis der opstår problemer. Kommunen kan tilsidesætte lukningen
  • Det præciseres, at ridning er tilladt på bl.a. private veje og stier i det åbne land, medmindre ejeren har skiltet mod ridning. Kommunen kan tilsidesætte skiltningen
  • ”Starttidspunktet” for færdsel i private skove ændres fra kl. 07.00 til 06.00
  • Der gives adgang til hegnede, udyrkede arealer uden græssende husdyr gennem låger mm. Kommunen kan kræve ubegrundede hegn fjernet
  • Ryttere sikres bedre adgang til at ride i havstokken
  • Visse lempelser af reglerne for organiserede aktiviteter

Gennemgang af baggrunden for disse ændringer og deres nærmere indhold findes i forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse mm pkt. 2.3.2 og bemærkninger til nr. 13-18.

De gældende regler findes i dag i lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse.

Søbred

Erstatning for offentlighedens færdsel

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning godtgør grundejere dokumenteret tab ved brand-, tyveri-, og hærværksskader forårsaget af publikums lovlige adgang.

Læs mere:

Se iøvrigt:

Skiltevejledningen

I ”En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen”, gennemgås naturbeskyttelseslovens regler knyttet til skiltning med anbefalede eksempler på skilte.

Læs vejledningen.

Naturbeskyttelsesloven 

I Karnovs Lovsamling, Forlaget Thomson A/S, er de gældende regler om adgangen til naturen meget udførligt gennemgået og kommenteret.

Foldere om adgangsreglerne

Naturen må gerne betrædes – men træd varsomt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet og domstolene 

Bidrag til forståelse af reglerne kan findes i domstolsafgørelser og afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hos Miljø- og Fødevareklagenævnet findes en oversigt over offentlighedens adgang til naturen, samt en oversigt over afgørelser:

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside

Desuden kan andre afgørelser give en idé om praksis indenfor følgende emner:

Kommunens administration i forbindelse med tilladelse til færdsel med vandscootere:

Adgangsforum 

Mellem ejere og bruger af naturen er der løbende dialog omkring adgangsspørgsmål.

I adgangsforummet udveksles erfaringer og drøftes problemer omkring adgangsreglernes funktion i praksis.

Forummet har udarbejdet vejledende notater om følgende emner: