Hvor må jeg færdes?

""

I offentligt ejede skove

Man må færdes hele døgnet i Naturstyrelsens skove og i skove ejet af offentlige stiftelser, kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken.

Er man til fods, må man gerne færdes uden for veje og stier.

Er man på cykel skal man holde sig på veje og stier. 

Al motorkørsel i skoven er forbudt.

Man skal rette sig efter skiltningen.

Begrænset adgang

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Det kan også ske, at skovene bliver lukket under kraftige storme eller i tørre sommerperioder med fare for brand.

På nogle af Naturstyrelsens områder skal de besøgende tage specielle hensyn.
De beskyttede skove (B-skove) skal skabe den bedst mulige trivsel for dyr, planter og den stille skovgæst. Naturzonerne giver vildtet områder, hvor de er fredet for menneskers uro og støj.

Læs mere om B-skove og Naturzoner på Naturstyrelsens hjemmeside

Faciliteter

Parkeringspladser ved indgangen til skovene, toiletter og andre publikumsfaciliteter er tilgængelige for alle, og reglerne for brug fremgår af skiltning.

I mange skove findes bål- og grillpladser, borde og bænke, som man frit kan benytte.

I nogle skove er der opstillet shelters hvor man kan overnatte, og der findes også en del såkaldte "primitive overnatningspladser". Desuden er det nu tilladt at overnatte i sit eget telt i et antal udvalgte skove.

Bål- og grillpladser 
Primitive overnatningspladser
Fri teltning  

Organiseret brug af skoven

Der findes særlige regler for organiseret brug af Naturstyrelsens skove og naturområder. Hvis du f.eks. vil afholde cykelløb eller spille rollespil, skal du søge om tilladelse.

Med hund i skoven

I Naturstyrelsens skove er der udlagt et antal skove, hvor hunde må løbe frit, men under kontrol. I resten af skovene skal hundene være i snor, både af hensyn til skovens dyreliv og de andre besøgende i skoven.
Med hund i naturen


I privat ejede skove

I privatejede skove er adgang fra kl. 6 til solnedgang.

Man må færdes til fods og på cykel, men kun på skovveje og stier. 

Al motorkørsel i skoven er forbudt.

Man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.

Man skal rette sig efter skiltningen.

Hvis skoven er under fem hektar, må skovejeren godt lukke den af for offentligheden.

Begrænset adgang

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

Særlig tilladelse

Man skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skove, og der findes særlige regler for organiseret brug.

""

På privatejede arealer

Den største del af Danmark er landbrugsland med marker, græsningsarealer, markstier m.m., som for det meste er privatejede. Overalt skal man tage hensyn til naturen, landbrugsproduktionen og til den private ejendomsret samt respektere de skilte, man møder på sin vej.

Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet.

På private, udyrkede arealer , der ikke er indhegnede, må man færdes til fods fra kl. 6.00 til solnedgang, og kun tage ophold i en afstand af mindst 150 m fra bygninger. Du kan se adgangsmulighederne for de udyrkede arealer på dette  oversigtsskema .

Der er også adgang til indhegnede, udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan komme derind gennem låger, stenter og lignende og hvis der ikke er skiltet mod adgang.


På offentligt ejede arealer

Mange heder, enge, søer og andre udyrkede arealer er statsejede og tilhører os alle. Her må man færdes hele døgnet.

Militærets arealer

Der er ofte særlige regler for militærets arealer. De kan være indhegnede. Flere steder er der åbnet for adgang for publikum - men kun i afgrænsede områder og på bestemte tidspunkter. Reglerne er forskellige fra sted til sted, og man må orientere sig på lokale opslag eller ringe til kasernen og høre nærmere.

""

Regler for ridning på Naturstyrelsens arealer (uddrag af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 852 af 27. juni 2016 om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen):

§11. Ridning er kun tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje og på grusveje over 2,5 m., på andre veje og stier, hvor ejeren har til kendegivet, at ridning er tilladt, og i skovbunden, dog ikke i områder, der er omfattet af § 8, stk. 2, samt i kulturer og unge bevoksninger, herunder selvforyngelser, og på gravhøje og andre fortidsminder.

Stk. 2. Ejeren kan ved skiltning eller på anden måde lukke udvalgte skovområder og veje for ridning.

Stk. 3. Konkurrenceridning og ridning, der udgår fra rideskoler, rideklubber, stutterier eller lign. må kun ske med ejerens tilladelse.

§ 12. Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvise størst muligt hensyn og vige til højre. Hvor boliger, veje og stier passeres, skal det ske i skridt. Ridning på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje må ikke ske i galop og skal fortrinsvis ske i rabatterne. Der må ikke springes over træstabler, tømmer og kævler, diger, grøfter, led og bomme.

§ 13. Privat lystkørsel med hestekøretøjer er kun tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje. Ejeren kan ved skiltning eller på anden måde forbyde sådan kørsel.

Stk. 2. Erhvervsmæssig lystkørsel eller arbejdskørsel med hestekøretøjer, kørsel med travheste mv. må kun ske med ejerens tilladelse.

§ 14. Ejeren kan gøre ridning eller anden færdsel med heste betinget af en særlig afgift, uanset om sådan færdsel forudsætter ejerens tilladelse.

Stk. 2. Ejeren kan fastsætte yderligere regler for ridning.

§ 15 . Bortset fra privat lystkørsel med hestekøretøjer efter § 13, stk. 1, må kørsel med eller træning af dyr kun ske med ejerens tilladelse.

Under punktet 'På stranden' her på siden kan du se, hvilke regler der gælder for færdsel med heste på stranden.

 

""

Der er adgang til næsten alle danske kyststrækninger hele døgnet rundt, og man må her færdes til fods

På private strande skal der være mindst 50 m til nærmeste beboelsesbygning, hvis man vil tage ophold eller bade.

Teltning forbudt

Det er ikke tilladt at slå telt op på stranden. 

Motorkørsel

Det er forbudt at køre i bil på stranden, undtagen nogle få steder på den jyske vestkyst, hvor skilte fortæller om reglerne.

Til hest

Det er tilladt at færdes til hest på ubevokset strandbred i perioden 1. september til 31. maj.

Hunde

Hunde må gerne være på stranden, men de skal holdes i snor fra 1. april til 30. september, og hvor der er græssende husdyr.

Hvad må man samle

Der findes særlige regler for at samle  sten og sand  på stranden. 

Læs, hvad du må samle på stranden

Bål

Det er tilladt at tænde  bål  på ubevoksede strandbredder, med mindre andet er angivet.  Læs mere om reglerne for bål på stranden

""

På havet er der som udgangspunkt fri færdsel, så længe man overholder sejladsforskrifterne. De gælder for alle fartøjer på vandet - også robåde, kanoer og kajakker.

Husk også altid at holde øje med de lokale regler. De lokale regler offentliggøres oftest kun på opslag og skilte i området. Nogle af de mest almindelige regler er:

  • forbud mod speedbåds-sejlads langs strande og kyster i sommerhalvåret
  • forbud mod sejlads i badeområder

 

Vandscootere, jetski og lignende

Efter vandscooterbekendtgørelsen er ikke-erhvervsmæssig sejlads – dvs. fritidssejlads - med vandscootere, jetski og lignende på søterritoriet som udgangspunkt tilladt.

Der er dog forbud mod sejlads i Natura 2000-områder, i vildtreservater og i fredede områder.

Uden for forbudsområderne er sejlads ikke tilladt i en afstand på 300 m fra kysten - på nær transport ud af 300 meter-zonen, dvs. direkte gennemsejling, som skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed på maksimalt 5 knob. Ved isætning i havne skal fartøjet følge sejlløbet til og fra havnen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra sejladsforbuddet inden for 300 meter-zonen dvs. til arrangementer af interesse for almenheden.

Som noget nyt kan kommunalbestyrelsen endvidere dispensere til sejlads til og på godkendte trænings- og prøveanlæg med henblik på erhvervelse af vandscooterførerbevis.

Se vandscooterbekendtgørelsen

For at sejle med vandscooter m.v. skal du have erhvervet et vandscooterførerbevis. Se vandscooterførerbekendtgørelsen.

Se på et kort, hvor vandscootersejlads er forbudt.

På Arealinformation på Danmarks Miljøportal kan du se et vejledende og mere detaljeret kort over Natura 2000-områder, vildtreservater og fredede områder, hvor det er forbudt at sejle, samt zoome ind på kortet. Du skal huske at slå de relevante kortlag (forbudsområder) til. Du gør sådan her:

Gå til Arealinformation her: https://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Vælg tilføj/fjern kortlag. Husk at slå kortlagene for Naturbeskyttelse og Natura 2000, Jagt og vildt til under temaet Naturbeskyttelse og kulturarv samt fredede områder under temaet Fredninger og kulturarv.

På søer gælder vandløbslovens regler om, at sejlads med motor ikke er tilladt. Sejlads med vandscootere, jetski o.l. er derfor heller ikke tilladt. Du kan læse mere om sejlads på søer under punktet 'På søer og vandløb' her på siden.

Overtrædelse af sejladsreglerne kan straffes med bøde. Kommunerne er tilsynsmyndighed for vandscooterbekendtgørelsen, og politiet håndhæver reglerne. Hvis du oplever gener fra vandscootersejlads, eller hvis du iagttager sejlads, der muligvis ikke er lovlig, kan du enten henvende dig til den relevante kommune eller til politiet. Kommunernes tilsynsforpligtigelse fremgår af dette notat.

 

Lokale kommunale forskrifter om forbud mod sejlads ved udlagte badeområder

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til § 29, stk. 3 i naturbeskyttelsesloven vedtage lokale forskrifter, hvorefter ikke erhvervsmæssig sejlads – dvs. fritidssejlads - på havet med visse hurtigtsejlende fartøjer som vandscootere, jetski og visse speedbåde forbydes helt eller delvist i badesæsonen ved områder, som i en kommuneplan er udlagt til badeformål.

Lokale forskrifter kan fastsættes for de områder, hvor der erfaringsmæssigt er mange badende og f.eks. kano og kajakroere, robåde eller andre småfartøjer, og hvor et forbud efter kommunalbestyrelsens vurdering er nødvendigt af hensyn til friluftslivet, de rekreative interesser og de badendes sikkerhed.

De nærmere regler om kommunalbestyrelsens fastsættelse af lokale forskrifter fremgår af vandscooterbekendtgørelsen herunder om høring af andre myndigheder, af lokale vandsportsforeninger m.v. og berørte kystgrundejere. Lokale kommunale forskrifter offentliggøres bl.a. på kommunens hjemmeside og søkort, men kan også yderligere være offentliggjort ved skiltning eller afmærkning. 

Herudover kan der lokalt være fastsat regler om sejlads med vandscootere, speedbåde o.l. Reglerne kan være fastsat af politiet i henhold til ordensbekendtgørelsen eller være fastsat i særlige havnereglementer.

 

Natur- og vildtreservater

Der er normalt begrænsninger for færdslen i natur- og vildtreservater. Reglerne er ikke de samme for alle reservater, men typisk gælder der

  • forbud mod sejlads i yngletiden i de særlige sæl- og ynglefuglereservater
  • forbud mod brætsejlads, hurtig sejlads med motorbåd og lignende i de øvrige reservater.

Du kan se reglerne for de enkelte områder under Natur- og vildtreservater

 

Yderligere regler

Som fritidssejler bør du desuden kende til disse regler:

De internationale søvejsregler

Regler for sejlads i visse danske farvande

Søfartsstyrelsen, Vandscootere, jetski og lignende fartøjer


Hvis du vil vide mere 

Søsportens sikkerhedsråd

Dansk Sejlunion

""

Sejlads uden motor

Som udgangspunkt er søer og vandløb åbne for sejlads med småfartøjer uden motor , hvis det ikke er til skade for vandløbet eller for andres jagt eller fiskeri. 

Det gælder dog ikke, hvis vandløbet/søen er "undergi­vet sær­skilt ejendomsret" - typisk hvis der kun er en enkelt ejer af bredden eller søen/vandløbet. I så fald kan ejeren fastsætte andre regler. Ud over det kan vandløbsmyndighederne også regulere sejlads på søer og vandløb.

Husk altid at tjekke de lokale regler, før du begiver dig ud på vandet.

Sejlads med motor

Sejlads  med motor  (herunder vandscootersejlads) er som udgangspunkt ikke tilladt, med mindre dette fremgår af et vandløbsregulativ eller af en sejladsbekendtgørelse.

Regler for Naturstyrelsens søer

Reglerne for nogle af Naturstyrelsens større søer, som man kan sejle på, kan du se her:

Arresø

Bølling Sø

Esrum Sø

Farum sø

Furesøen

Hald Sø

Der er bekendtgørelser for sejlads på følgende vandsystemer:

Susåen og Tystrup-Bavelse Søerne

Gudenåen

Karup Å

For styrelsens øvrige søer er reglerne for forvaltningen fastsat i 2002, hvor Skov- og Naturstyrelsen udstedte vedlagte regel efter bemyndigelse fra Miljøministeren:

Brev fra styrelsens direktør om sejlads på Miljøministeriets søer

Notat om sejlads på Miljøministeriets søer

Når der er is på vandet

Når der er is på vandet, må man som udgangspunkt færdes frit på alle søer og vandløb i skove eller udyrkede arealer, som ejes af staten, kommunerne eller Folkekirken, medmindre andet fremgår af skiltning. Færdsel er på eget ansvar.

Man skal dog være opmærksom på, at i henhold til "Ordensbekendtgørelsen" kan politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil, ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder. På de nævnte vandområder må der ikke hugges våger i isen uden politiets tilladelse. Vågerne skal indhegnes eller afmærkes forsvarligt.