Beskyttelse af drikkevand

To tilskudspuljer til at beskytte drikkevandet

Med Finanslov 2022 er det aftalt at afsætte 170 mio. kr. fordelt over årene 2022 – 2025 til projekter der beskytter drikkevandet i udsatte områder. Der er oprettet to tilskudspuljer der skal fremme dette formål.

Den ene pulje giver tilskud til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand inden for strategisk vigtige drikkevandsområder og indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

Den anden pulje yder tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer der ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

Tilskud til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand

Formålet med tilskudspuljen er at beskytte grundvandet mod forurening. Tilskud kan søges af kommuner, almene vandforsyninger og vandsamarbejder. Det er en betingelse at projektarealet ligger inden for et strategisk vigtigt drikkevandsområde (se definition i vejledningen) eller inden for et indvindingsopland til en almen vandforsyning. Alle ansøgninger, der opfylder betingelsen bliver prioriteret efter 6 prioriteringskriterier, der fremgår af bekendtgørelsen og som er uddybet i vejledningen.

Der er afsat 29,9 mio. kr. i 2022, 32 mio. kr. i 2023, 29,5 mio. kr. i 2024 og 14,3 mio. kr. i 2025 i puljen.

Drikkevandspulje 1

Ansøgningsrunden for 2023 er nu lukket. Ansøgerne vil senest modtage afgørelse om tilsagn eller afslag inden udgangen af året.

Tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer

Formålet med tilskudspuljen er at sløjfe ubenyttede boringer og brønde som ligger i indvindingsoplande til almene vandforsyninger eller inden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Der gives også tilskud til at sløjfe brønde og boringer, der ikke er sløjfet korrekt. Tilskudspuljen kan søges af private ejere af brønde/boringer. Kommuner, almene vandforsyninger og vandsamarbejder kan søge på vegne af en eller flere private ejere. Alle ansøgninger, der opfylder betingelsen vil blive prioriteret efter ansøgningstidspunktet.

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023 og 1,9 mio. kr. i 2024 til denne pulje.

Drikkevandspulje 2

Ansøgningsrunden for 2023 er nu lukket, da der er ansøgt for meget mere end der er afsat til tilskudspuljen. 

Ansøgninger indsendt inden puljen lukkede vil blive behandlet løbende. Ansøgerne vil senest modtage afgørelse om tilsagn eller afslag inden udgangen af året.

Vejledninger, skabeloner og lovstof

Nedenstående kan du finde information og vejledninger til begge tilskudspuljer, nyttig GIS-information og link til gældende lovgivning.

FAQ - Beskyttelsesforanstatninger til sikring af drikkevand 2023

FAQ - Sløfning af ubenyttede brønde og boringer 2023

Nyheder om drikkevandspuljerne

Kontakt

Har du spørgsmål om tilskudsordningen for drikkevandspuljen kan du kontakte Miljøstyrelsen på tilskud-natur@mst.dk.