Beskrivelse - Vennerslund SkovdistriktSkovområdet

Skovene under Vennerslund Skove A/S består af seks skove i området mellem Nykøbing og Guldborg: Egeskov ( 26 ha ), Nordskov ( 46 ha ), Sønderskov ( 66 ha ), Dronningehaven ( 39 ha ), Bruntofte Skov ( 87 ha ) og Hestehaven ( 48 ha ). Hestehaven grænser mod syd op til naboskov, og Sønderskoven omfatter en længere kyststrækning ud mod Guldborgsund. Derudover er Vennerslunds skove stort set omgivet af åbent landbrugsland.

Skovens jordbund

Skovjorden er meget næringsrig og med god vandholdende evne. Den består af moræneler og i kombination med et overvejende fladt terræn, er forsumpningsrisikoen relativ stor i skoven.

Træarter

Skovene består hovedsageligt af løvtræ med bøg, eg, ask, ahorn og avnbøg som de vigtigste arter i de mellemaldrende og ældre bevoksninger, iblandet navr og rødel. Der er desuden 29 ha med gran.

Vildt

Der er en stærk råvildtbestand i godsets skove, ligesom der i øvrigt gøres meget for vildtet i driften af godset.

Foryngelsesvilligheden er så stor, at bøg kan forynge sig naturligt uden hegn. Derimod kan det være svært at få ask forynget i ønsket omfang, især i de mest centralt beliggende skove på distriktet. Problemerne med naturlig foryngelse af ask er mindre i skovene ude i periferien, hvor vildttrykket er lavere.