Den naturnære fremtid - OverdrevsskovenDriftsformål

Klodskovgaards driftsformål sigter mod at opretholde og pleje skoven og landskabet med vægt på herligheds- og naturværdier.

Naturhensyn er ikke kun rettet mod at gavne jagtbart vildt, idet det også er målet bevare og fremme oprindelig og autentisk dansk natur og dens flora og fauna.

Det langsigtede mål med skovdriften omfatter ud over stabil, kvalitetsskov også en bæredygtig økonomi.

Den naturnære skovdrift er primært knyttet til de eksisterende løvtræbevoksninger, hvor driftsformen anses for at være oplagt.

Naturnær skovdrift i praksis

Skovdriften på Klodskovgaard er baseret på et naturnært skovbrug med hovedvægt på dyrkning af lokalitetstilpassede hjemmehørende arter, som forynges naturligt, se også eksemplet fra Vennerslund Skovdistrikt på denne hjemmeside.

Ligesom Vennerslund Skovdistrikt drives Overdrevsskoven efter ”Danske retningslinier for bæredygtig skovdrift på ejendomsniveau” (Naturstyrelsen, 2002). Der er i 2001 gennemført en generel beskrivelse af naturværdierne samt registrering af nøglebiotoper. Nøglebiotoper kan f.eks. være eller have tilknytning til enge, vådområder, fortidsminder og bevaringsværdige træer.

Skoveng og sø

De nye muligheder i skovloven for at have åbne arealer i skovene udnyttes til at skabe skoveng med udsigt til det åbne land og de nærliggende kystområder. Desuden bevares store solitærtræer på og ved skovengen.

Ligeledes er det planlagt at anlægge en skovsø på 0,2 ha inde i skoven i afd. 95 (umiddelbart syd for afd. 95c) i foråret 2006.

Målet med skovengen og søen er at forbedre og forøge naturindholdet og vildtplejen samt oplevelsen af en smuk skov og et smukt landskab.

Konvertering fra gran til løv

Overdrevsskoven indeholder en relativ stor andel af både yngre og ældre (60-70 år) granbevoksninger, hvilket man sandsynligvis oprindeligt har valgt at plante på grund af den lettere jord sammenlignet med landsdelen i øvrigt.

Granerne, som oprindelig blev plantet udelukkende med træproduktion for øje, passer ikke længere så godt ind i skovens driftsformål. Gran er ikke særlig stabil i området, ligesom naturindholdet og de æstetiske kvaliteter heller ikke er tilfredsstillende. Det betyder ikke, at gran og nål skal fjernes fra skoven, men granbevoksningerne vil blive afdrevet, når de har nået modenhed og derefter gentilplantet med løvskov.