Beskrivelse - OverdrevsskovenSkovområdet

Overdrevsskoven befinder sig på Falsters vestkyst i et relativt skovrigt område grænsende op til Ny Kirstineberg Storskov mod sydøst. Mod nordvest afgrænses den ca. 250 m brede og 1,6 km lange skov af kysten ud mod Guldborgsund. Mod nord og syd er der åbent landbrugsland. Skoven er 40 ha , hvoraf 8 ha er granbevoksninger.

Skovens jordbund

Som i de andre skove på egnen er dele af Overdrevsskovens jordbund dannet ud fra moræneler, og som sådan er det en meget næringsrig jord. En stor del af skoven står dog på lettere jord i småkuperet terræn.

Træarter

Skoven består hovedsageligt af bøgedomineret løvskov med indblanding af eg, ask og ahorn. Der er også en egentlig egebevoksning, ligesom ask og rødel er de vigtigste arter på nogle af skovens lavtliggende arealer. Desuden findes birk, avnbøg, navr, pil og den sjældne skærmelm.

De fleste nåletræbevoksninger består af sitkagran, men der er også lidt rødgran, lærk og thuja.

Vildt

Råvildtbestanden er høj, og der er et hårdt vildttryk i skoven. Jagten er lejet ud.