Den naturnære fremtid - A/S Nr. Risager PlantageDriftsformålet

Nr. Risager Plantage er familieejet og har været i familiens eje i mere end 100 år. Skovrider Ebbe Løfting overtog i 1932 plantagen efter sin far, og han drev den til sin død i 2005. Ebbe Løfting var kendt og respekteret for sin store viden om og erfaring med skovdyrkning – han forstod som få at kombinere og samle kendskab til økologi, teknik og økonomi i en bæredygtig drift af skoven – mange årtier før bæredygtighedsbegrebet blev alment kendt i samfundsdebatten.

Det er en selvfølge, at det overordnede driftsformål for plantagen er at bevare den i familiens eje.

Herunder er det formålet at drive plantagen videre i Ebbe Løftings ånd. Det betyder, at der skal drives et naturnært, bæredygtigt og eksperimenterende nåleskovbrug med fokus på træproduktion samtidig med, at der skal værnes om ejendommes store natur- og landskabsværdier. Det drejer sig foruden om selve skoven også om ejendommes del af søskrænten ned mod Rørbæk Sø, egekrat samt afgræssede heder og enge. Som helhed skal disse elementer forvaltes, så de danner et varieret skov-landskabs billede.

Skoven skal primært forynges ved naturlig foryngelse. Plantning praktiseres, hvis det er nødvendigt for at få arealerne forynget, eller for at få etableret træarter eller provenienser, der er bedre tilpasset en given lokalitet end de, som forynger sig naturligt på stedet. Der anvendes lokalitetstilpassede træarter, som holder sig sunde i høj alder, og som kan udvikle sig til store værdifulde træer.

Først og fremmest forynges under skærm eller i kulisser og nordrandsforyngelser for derved at bevare og beskytte skovklimaet og de gode kår for foryngelsen. Mindre afdrifter (< 0,5ha) accepteres, mens større kun optræder i forbindelse med stormfald. Brugen af pesticider (ukrudts-, insekt- og svampemidler) holdes på et absolut minimum.