Beskrivelse - A/S Nr. Risager PlantageSkovområdet

Nr. Risager Plantage er beliggende på den jyske højderyg ikke langt fra både Skjernåens og Gudenåens kilder. I området har også Hærvejen sit forløb, og landets største egekrat - Tinnet Krat – findes her. De tilbageværende egekrat er rester af den oprindelige midtjyske skov.

Nr. Risager Plantage befinder sig i et stærkt kuperet område i Midtjylland, afgrænset af Rørbæk Sø mod nord og midt mellem byerne Tørring, Give, Thyregod og Nr. Snede.

Ifølge kortet over de fire danske skovregioner befinder plantagen sig i det midtjyske område, hvor Skovregionerne II, III og IV grænser op til hinanden. Plantagen befinder sig i følge kortet i Skovregion IV – dvs. området med de mest næringsrige jorde, som oprindeligt er ført hertil med isen fra Østersøområdet. Imidlertid minder jordbunden og vækstbetingelserne i Nr. Risager Plantage mest om de vækstvilkår, som findes i Færchs plantage, der befinder sig i Skovregion III.

Både næringsstof- og vandforsyningsmæssigt hører skovjorden til blandt de middelgode jorde. Jorden er stort set overalt veldrænet og vækstforholdene er generelt gode for nåletræer. Løvtræer som f.eks. bøg og eg trives også udmærket i det meste af plantagen, men de gror dog ikke særligt hurtigt.

Træarter

Skoven er overvejende nåleskov med rødgran som den vigtigste art. Der er også en del ædelgran, douglasgran, lærk, skovfyr og sitkagran foruden nordmannsgran og nobilis. For nåletræernes vedkommende viser skovkortet (Fig. 1) et utal af små bevoksninger – hvilket afspejler en kompleks og skovdyrkningsmæssigt meget interessant og inspirerende virkelighed. Træarterne ses de fleste steder stå i forskellige blandinger og ofte i bevoksninger med fleretageret og varieret skovstruktur. Træartsblandingerne findes i alle aldre, men især i de yngre bevoksninger og i foryngelserne.

Plantagens struktur og træartssammensætning er skabt af dens ejer gennem mere end 70 år – skovrider Ebbe Løfting – som gennem mere end en menneskealder har drevet et naturnært produktionsskovbrug baseret på blandingsbevoksninger i nåletræ, naturlig foryngelse og lokalitetstilpassede træarter. Plantagen drives under tilsyn af skovrider Jesper Just Nielsen, Skovdyrkerforeningen, Vejle Amt.

Skønt nåletræerne dominerer, er store bevoksninger med egekrat i høj grad også et væsentligt kendetegn for Nr. Risager Plantage. Disse er blevet værnet og plejet med henblik på bevarelse og beskyttelse af natur- og landskabsværdier.

Vildt

Hjortevildtbestanden i Nr. Risager Plantage består af råvildt og kronvildt. Vildttrykket på skoven er moderat og udgør dog ikke et stort problem for skovdriften. Eksempelvis forynger ædelgran sig naturligt uden beskyttelse af hegn. Kronvildtet forårsager dog skrælleskader i nogle af de yngre og mellemaldrende nåletræbevoksninger (Fig. 2)

Risager 2

Fig. 2. Kronvildtskrælning af barken på ung rødgran.