Beskrivelse HolstenshuusSkovområdet

Holstenshuus Skovdistrikt er beliggende på Sydfyn øst – nordøst for Fåborg i et skovrigt og overvejende bakket område syd for Svanninge Bakker. Skovarealet er fordelt på en række skove i området omkring godsets hovedbygning og avlsbygningerne.

Skovene er hovedsageligt omgivet af åbent landbrugsland. Nogle af skovene grænser dog op til beboelsesområder. Skovrider Gustav Berner leder skovdriften på Holstenshuus Skovdistrikt sammen med ejeren.
Jordbunden er varieret og veldrænet næringsrig morænejord - oftest med god vandholdende evne.
Generelt er jorden en næringsrig muld – et udpræget løvskovsområde, idet løvtræerne trives fint, vokser hurtigt og holder sig sunde. Nåletræerne gror endnu hurtigere, men især rødgran lider af de velkendte stabilitetsproblemer, som særligt viser sig på gode jorde.

Træarter

Knapt 60 % af skovens bevoksede areal består af løvskov, hvoraf hovedparten er bøg ( 175 ha ), mens eg udgør 31 ha og andet løvtræ (f.eks. ask, ær og rødel) udgør 90 ha . Der er 232 ha nål, hvoraf gran udgør 97 ha og pyntegrønt 76 ha .

Vildt

Der har indtil for få år siden været en tæt råvildtbestand på Holstenshuus Skovdistrikt, men den er de senere år blevet reduceret som følge af den generelle bestandsnedgang på Fyn. Tidligere var den årlige afskydning 7-10 dyr pr. 100 ha . Bestandsreduktionen, hvis årsag ikke med sikkerhed kan forklares, har haft væsentlig betydning for skovdyrkningen, idet bøg ikke for tiden behøver hegn.

Fortidsminder

Især skovene Pipstorn og Alléskoven har mange velbevarede fortidsminder. Møller og Staun (1998) betegner de to skove som perler for arkæologisk interesserede skovgæster.