Den naturnære fremtid for Frejlev SkovDriftsformålet

På grund af de mange selvstændige ejere, er det ikke muligt at formulere et alment dækkende driftsformål for Frejlev Skov. For de fleste står ejerglæde – herunder mulighed for at arbejde, gå tur og gå på jagt i egen skov – sandsynligvis højt på listen over formål med ejerskabet.

Naturnær skovdrift i praksis

Der er indgået aftale med Naturstyrelsen for dele af Frejlev Skov med det formål yderligere at sikre kultur- og naturhistoriske værdier i skoven samt styrke områdets værdi som internationalt fuglebeskyttelsesområde.

Aftalen sikrer bl.a., at skovdriften i de involverede skovparcellers løvskov fremover skal være naturnær. Det vil i dette tilfælde sige, at løvskoven skal drives med plukhugst og naturlig foryngelse i grupper uden anvendelse af jordbearbejdning, pesticider og gødning.

Grøfterne må skånsomt vedligeholdes, men de må ikke uddybes, og der må ikke anlægges nye.

Der er mulighed for at plante naturligt forekommende træarter, hvis naturlig foryngelse af disse arter er utilstrækkelig – og da skal der helst anvendes lokalt genetisk materiale. Der kan i begrænset omfang suppleres med plantning af pionerarter som birk og rødel samt poppel. Ligeledes kan en række nåletræarter plantes i begrænset omfang, hvor den naturlige gruppevise foryngelse ikke lykkes.

Aftalens forskrifter for fremtidens skovdrift i de involverede parceller har formodentlig meget til fælles med og er nogenlunde beskrivende for den naturnære skovdrift, som har været praktiseret gennem de seneste tre-fire årtier i det meste af skoven.

Foryngelsen og bundvegetationen

I det meste af løvskoven er der i reglen en rig foryngelse af ask, bøg og ahorn, som kan vokse frem, hvis lystilgangen øges. Den frodige jordbund kan dog hurtigt invaderes af en meget kraftig vegetation bestående af f.eks. brombær eller græsser.

Det er baggrunden for, at der i aftalen med Naturstyrelsen er lagt vægt på brugen af forskellige hjælpetræarter, hvis situationen for foryngelsen bliver vanskelig – f.eks. i forbindelse med stormfald og større åbninger af kronetaget.

Det er vigtigt til stadighed at bevare og beskytte den gode jordbundstilstand – dvs. en muldbund med god omsætning og uden kraftig bundflora. Desuden er det vigtigt at undgå ureguleret kørsel f.eks. i forbindelse med skovning og transport af effekterne, da det kan fremkalde jordkomprimering og dårlig dræning til skade for træernes rødder.

Opretholdelse og fremme af en underetage er et godt middel til at beskytte skovbunden og dens gode tilstand.