Den naturnære fremtid - Agsø SkovDriftsformålet

Agsø skovs driftsformål fokuserer på at beskytte og udvikle skovens natur og dens mangfoldighed. Dette gælder naturværdierne generelt og faunaen især. Skovens fugleliv er genstand for særlig opmærksomhed.

Skoven skal være varieret, spændende og smuk – og dermed byde på de bedste oplevelser som naturen formår; og skovdyrkningen skal bidrage til at hjælpe naturen i den rigtige retning.

Naturnær skovdrift i praksis

Den naturnære skovdrift er valgt som det overordnede middel til at nå målene med skovdriften. Der lægges især vægt på at fremme træartsblandingen i skoven og give mest mulig plads til skovens naturlige dynamik

Tyndinger

Typisk tyndes til fordel for de mindst almindelige træarter i skoven. Fremmede træarter skoves til fordel for hjemmehørende træarter – uden dog at fremmede træarter direkte efterstræbes, hvis de ikke gør skade på træer, der er mere værdifulde i driftsformålets forstand.

Der tyndes også til fordel for markante og specielle træer, f.eks. meget store træer eller træer med en speciel form, eller som er værter for den øvrige flora og fauna.

Dødt ved og afvanding

Det tilstræbes, at give mest mulig plads til skovens naturlige dynamik, ved i stigende grad at efterlade dødt ved – både stående og liggende. Det kan også være træer, hvor sammenbruddet og dermed råddets udbredelse kun er i sin startfase.

Skovens afvanding skal gradvist bringes tilbage til en naturlig tilstand ved at undlade vedligeholdelse af skovens grøftesystem, eller ligefrem tilstoppe dele af grøftesystemet. Dog vedligeholdes gennemgående ledegrøfter, som er nødvendige for den pligtige bortledning af vandet fra skovens naboarealer.

Gruppevis naturlig foryngelse

Foryngelsen af skoven sker stort set udelukkende ved spontan naturlig foryngelse. Det vil sige, at foryngelsen kommer ”helt af sig selv” - uden forudgående jordbearbejdning, som ellers er et almindeligt middel til at fremme fremspiringen af naturlig foryngelse – især i bøg.