Beskrivelse - Agsø SkovSkovområdet

Agsø er beliggende 1- 2 km syd for Åbenrå Fjord og 3- 4 km sydøst for Åbenrå i et meget kuperet og skovrigt terræn. Agsø er omgivet af marker mod øst og vest, mens der er mindre marker og derefter by mod nord og naboskov mod syd.

I Agsø skov er jordbunden mange steder gruset og ikke så leret som normalt i det sydøstlige Sønderjylland. Vækstvilkårene er dog absolut gode for skov og hører til blandt de bedste herhjemme, idet jordbundsmaterialet oprindeligt stammer fra Østersøområdet og således er næringsrigt. Tilmed er nedbøren i det sønderjyske område betydeligt højere end i resten af landet, hvilket bidrager til frodigheden.

Jorden er en næringsrig muld, med god vandholdende evne, samtidig med at den næsten overalt er veldrænet. For løvtræerne byder området på gode vækstvilkår – de trives fint, vokser hurtigt og holder sig sunde. Nåletræerne gror endnu hurtigere, men de fleste nåletræarter lider af de velkendte stabilitetsproblemer, når det blæser kraftigt.

Træarter

Løvtræerne er med bøg i hovedrollen dominerende i skoven, men der findes også nåletræer på ca. 1/4 af arealet. Foruden bøg er de vigtigste træarter ask, ahorn, eg, rødel og birk. Nåletræbevoksningerne er ikke vigtige for skovens målsætning, men passes på traditionel vis. Der findes dog en samling af ældre især nordamerikanske nåletræarter, som har opnået en alder og størrelse der gør, at de passer fint ind i skoven og dens målsætning.

Vildt

Hjortevildtbestanden i Agsø består af råvildt, som findes i betydelig mængde.

Indførelsen af naturnær skovdrift i Agsø

Skoven forvaltes af skovfoged Peter Højer, Skovdyrkerforeningen Syd. Den nuværende naturnære driftsform er af relativ ny dato for ejendommen.

Indtil for ca. 10 år siden blev skoven drevet traditionelt, hvorefter der fulgte en periode med stort set ingen hugst i skoven. Skoven har i den periode skiftet ejer, og der er nu formuleret et driftsformål, som fokuserer på beskyttelse, pleje og fremme af skovens naturværdier – herunder er der særlig fokus på faunaen.

Den naturnære skovdyrkning anses for at være en god overordnet tilgang til at nå målsætningen med skovdriften. Imidlertid er naturnær skovdrift en meget overordnet og bred ramme, hvorfor der på det praktiske og daglige plan er behov for en løbende evaluering og udvikling af skovdriften for at nå målsætningen bedst muligt.