Eksempler på naturnær skovdrift - opdelt efter skovregioner

Skovregion I

En klitregion langs den jyske vestkyst, der også inkluderer Læsø og Anholt.

Skovregion II

En hedeslette/bakkeøregion afgrænset af isens hovedstilstandslinie, omfattende de vestjyske hedesletter og bakkeøer.

Skovregion III

En nord- og midtjysk region, der omfatter de sandede morænelandskaber dannet under NØ-isen nordvest for den østjyske israndslinie (harderske israndslinie).

Skovregion IV

En østdansk region, der omfatter de lerede, kalkrige morænelandskaber dannet under SØ-isen. Til denne region hører også Bornholm.