Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov - § 25 skov

Naturperler
Draved Skov. Fotograf: Per Fløng

Naturen i skovene er en vigtig del af biodiversiteten i Danmark, fordi skovene er levested for mange vilde dyr og planter. Nogle skovområder er naturmæssigt mere værdifulde end andre, fordi de er bedre levesteder for dyr, planter og andre organismer. Kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifulde skove giver viden om hvor disse skove findes og en kort beskrivelse af deres naturtilstand. Kortlægningen skal ses som et supplement til kortlægningen af habitatskov i Natura 2000-områderne.

Projekt Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov

Kortlægningen naturmæssigt særlig værdifuld skov er gennemført i de offentlige skove, både de statslige og de kommunale. Kortlægningsmetoden er systematisk og er foregået i tre trin:

Først findes potentielle arealer ved hjælp af eksisterende kortmateriale. Derefter afgør et feltbesøg, om der er tale om naturmæssigt særlig værdifuld skov i skovlovens forstand. Til sidst indsamles data om naturindholdet.

Det samlede overblik over beliggenheden og tilstanden af de offentlige skoves særlige naturmæssige værdier er et bidrag til, at beskytte skovenes biodiversitet. På dette grundlag kan man målrette og prioritere indsatser til at beskytte skovenes biodiversitet. I Naturstyrelsens skove indgår kortlægningen i arbejdet med at udlægge nye arealer til urørt skov og skov til biodiversitetsformål. Udlægningen i Naturstyrelsens skove og kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifuld skov er en del af regeringens Naturpakke fra 2016.

Se resultater fra den samlede kortlægning her

Se resultater fra kortlægningen på Naturstyrelsens arealer her.

Se online kort med naturmæssigt særlig værdifuld skov her

Du kan finde flere oplysninger om naturmæssigt særlig værdifuld skov på Danmarks Miljøportal.

Specielt til denne kortlægning er der udviklet en Nøgle til kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov.

Hvordan var kortlægningen planlagt 

Projektet er organiseret i Miljøstyrelsen. Projektet har desuden været fulgt af en følgegruppe med repræsentanter fra Skovrådet og skovcertificeringerne PEFC, FSC og SBP.

I 2016 blev Naturstyrelsens skove kortlagt og derefter fulgte andre offentlige skove i 2017.

 

Hvad er ’naturmæssigt særlig værdifuld skov’ - § 25 skov

‘Naturmæssigt særlig værdifuld skov’ er skov med naturværdier, der rækker udover det gennemsnitlige og almindelige. Det vil sige skov, som har særlig stor betydning for bevarelse af biologisk mangfoldighed i Danmark – forstået på både system-, arts- og genniveau. Det kan også være skov, som har anden særlig stor naturhistorisk værdi (fx naturgeografisk eller geologisk). Der er især fokus på:

-Overvejende naturlig skov, dvs. ikke-plantet skov, med særligt store forekomster af store træer, gamle træer, herunder veterantræer, hultræer og andre naturmæssigt værdifulde træer samt dødt ved.

-Skov af eller med særlige træarter som fx småbladet lind, der angiver særlig lang tids skovdække

-Skov på voksesteder, der giver helt særlige naturforhold fx kildevæld, erosion eller kalkbund

-Skove med særlig lang kontinuitet

’Naturmæssigt særlig værdifuld skov’ har ophæng i Skovlovens § 25.