Mere skov og mindre global opvarmning

Foto: Søren Fodgaard

Strategiske pejlemærker

1. Øge Danmarks skovareal og øge den samfundsmæssige nytte af nye skove

2. Øge optag og lagre af kulstof i skove og træprodukter gennem bæredygtig drift

 

Øge Danmarks skovareal og øge den samfundsmæssige nytte af nye skove

Øge optag og lagre af kulstof i skove og træprodukter

Handlinger:

Tilbyde private lodsejere tilskud til at rejse i alt 5.000 ha skov. (2017-2021)

Opkøbe 750 ha landbrugsjord til ny statsskov. (2018-2021)

Arbejde for at finde alternative finansieringskilder og nye partnerskaber til statslig skovrejsning.

Handlinger:

Følge udviklingen i tiltag, som indberettes til EU, og som kan øge eller bevare CO2-optaget i skovene og begrænse eller reducere CO2-udslippet fra skovene.

Følge udviklingen i relevante klimarelaterede fora, herunder den nærmere udmøntning af Parisaftalen og EU’s klima- og energirammer for 2030, med henblik på at vurdere og fremme skov-sektorens potentielle bidrag til at indfri de fastlagte mål.

Overvåge status og udvikling i Danmarks skovareal, vedmasser og kulstoflagre samt skovenes bidrag til de globale kulstofcykler.