Mere biodiversitet

Foto: Jens Stolt

Strategiske pejlemærker

1. Bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed på særlige lokaliteter

2. Fremme generelle naturhensyn i skovdriften.

Bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed på særlige lokaliteter

Fremme generelle naturhensyn i skovdriften

Handlinger i medfør af Naturpakken:

Udlægge i alt 13.300 nye ha skov til biodiversitetsformål på statens arealer. Heraf udlægges 6.700 ha løvskov og 3.300 ha nåletræsplantager som urørt skov og 3.300 ha primært løvskov som biodiversitetsskov. (2016-2066)

Udlægge op mod 3.300 ha til urørt skov og anden biodiversitetsskov på private arealer på frivillig basis og mod kompensation. Heraf udlægges 900 ha til urørt skov og 2.400 ha til biodiversitetsskov. (2016-2026)

Øvrige handlinger:

Udarbejde offentligt tilgængeligt kortlag over indsatser for naturbeskyttelse i skove. (2015-2017)

Implementere skovhandleplanerne for Natura 2000-områderne frem mod 2021 samt udarbejde nye skovhandleplaner gældende fra 2022.

Videreudvikle og fastsætte grundlag for gunstig bevaringsstatus til brug for EU-rapportering efter habitatdirektivets artikel 17 i 2019. (2017-2019)

Analysere Naturstyrelsens skove for at kortlægge, hvilke arter og naturtyper, der spiller en særlig rolle for biodiversiteten, samt udpege hvor der kan udføres målrettet pleje på den mest omkostningseffektive måde. En del af arbejdet er udført i forbindelse med udpegningen af arealer til biodiversitetsskov i medfør af Naturpakken. (2016-2018)

Handlinger:

Sikre et samlet lovgrundlag for driften af Naturstyrelsens arealer.

Udpege fem livstræer per ha i Naturstyrelsens skove i samarbejde med frivillige.