Bæredygtig produktion

Foto: Søren Fodgaard

Strategiske pejlemærker

1. Klare rammevilkår for produktion af træ og andre goder

2. Øge efterspørgsel efter og udbud af dokumenterbart bæredygtigt træ

3. Ensartede og operationelle standarder for bæredygtigt træ

4. Fortsætte med at omstille til naturnær skovdrift

Klare rammevilkår for produktion af træ og andre goder

Øge efterspørgsel efter og udbud af dokumenterbart bæredygtigt træ

Handlinger:

Der ses på behovet for eventuelle ændringer af skovloven, så den i højere grad kan tage højde for de ønsker til brug af skovene, som samfundsudviklingen medfører.

Følge udviklingen inden for skatteregler knyttet til skovbruget.

Handlinger:

Styrke efterspørgslen efter bæredygtigt træ i byggeri, møbler og papir, blandt andet ved at revidere og opdatere vejledningen om sikring af bæredygtigt træ i offentlige indkøbsaftaler og udbrede kendskabet til denne og det cirkulære, der fastlægger regler om sikring af bæredygtigt træ i statens indkøbsaftaler.

Fremme kendskabet til mulighederne for at bruge træ og dokumentere bæredygtigt træ i blandt andet byggeri gennem relevante fora og netværk.

Efterspørge forskning og udvikling om bæredygtig produktion og anvendelse af træ. Det sker ved årlige prioriteringer i rammeaftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Efterspørge forskning i og formidling af nye metoder til skovdyrkning, som øger bæredygtig produktion af træ til energi uden at påvirke den langsigtede produktion af træ til materialer. Det sker ved årlige prioriteringer i kontrakt mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Følge udmøntningen af energibranchens rammeaftale om sikring af bæredygtig biomasse med særlig fokus på skovbrugets bidrag hertil

Ensartede og operationelle standarder for bæredygtigt træ

Fortsætte med at omstille til naturnær skovdrift

Handlinger:

Følge og påvirke arbejdet med standarder for bæredygtighed inden for forskellige sektorer, nationalt såvel som på EU-plan. I det nationale arbejde er sigtelinjen operationelle og dokumenterbare minimumskriterier for bæredygtigt produceret træ.

Regeringen støtter kommissionens forslag om fælles bæredygtighedskriterier for fast biomasse i EU og finder i den forbindelse et højt ambitionsniveau med udgangspunkt i kriterier, som bl.a. findes i den danske brancheaftale, vigtigt. Fælles bæredygtighedskriterier vurderes at kunne skabe stabilitet for brug af biomasse til energiformål og understøtte et effektivt og transparent internationalt marked for handel med biomassebaserede brændsler. De endelige EU-regler for bioenergi forhandles stadig.

Handlinger:

Efterspørge forskning i naturnær skovdrift og formidling af de praktiske erfaringer fra driften af de skove, der forvaltes af Naturstyrelsen. Det sker ved årlige prioriteringer i rammeaftalen mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Følge op på evalueringen af omstillingen til naturnær skovdrift i statens skove, blandt andet ved at understøtte skovens naturlige foryngelse med fokus på træartsskifte og i forbindelse med stormfald i de skove, der forvaltes af Naturstyrelsen.

Understøtte skovdyrkningsfaglige arrangementer om naturnær skovdrift.