Vejledning om Skovloven § 13 - Erhvervsmæssig hugst

Denne vejeledning er senest ændret den 27. april 2015.

Hent pdf-udgave

Indhold

  1. Formål og definitioner
  2. Skov ejet af juridiske personer
  3. Klage

1. Formål og definitioner

§ 13. stk. 1 Miljøministeren kan beslutte eller fastsætte regler om, at der i de første 10 år efter et ejerskifte regnet fra overtagelsesdagen kun må foretages erhvervsmæssig hugst i skoven på nærmere angivne vilkår. Reglerne kan begrænses til kun at gælde særlige områder.

Bemærkningerne til 1989-loven:

" Den gældende lovs (1935-loven) bestemmelse om det såkaldte "10-årige tilsyn efter ejerskifte" eller "hugstattestordningen" findes i skovlovens § 11, stk. 1, men reglen fandtes allerede i skovforordningen af 1805. Den har tidligere haft en væsentlig betydning for skovenes bevarelse, fordi risikoen for overdreven hugst kan vise sig at være størst i de første år af en ny skovejers tid.

Med bestemmelsen sættes hugstattestordningen i bero. Såfremt der konstateres en udvikling i retningen af "skovslagtning", kan den dog sættes i kraft igen, evt. alene for visse områder eller enkelte ejendomme."

Bemærkningerne til § 13:

"Bestemmelsen viderefører den gældende lovs § 25 med den ændring, at den kun gælder for fredskovspligtige arealer.

Bestemmelsen har som hidtil til formål at undgå overdreven hugst i forbindelse med ejerskifte, hvor risikoen herfor er størst. Såfremt der konstateres en udvikling i retning af »skovslagtning«, kan den »hugstattestordning«, som gjaldt efter tidligere skovlovgivning, sættes i kraft igen, evt. alene for visse områder eller enkelte ejendomme. Der er som hidtil hjemmel til i givet fald at forlange, at de kultur- og bevoksningsarbejder og begrænsninger i hugsten mm., som god skovdrift kræver, udføres både på de arealer, hvor hugsten skal foregå, og i skoven i øvrigt. Hugstattester vil i givet fald kunne opdeles i årlige etaper fordelt på udspecificerede bevoksninger.

Ved erhvervsmæssig hugst forstås hugst til salg eller til industriel udnyttelse.

Bestemmelsen gælder ved ejerskifte i form af både køb, mageskifte, arv og gave.

Bestemmelsen har ikke været anvendt efter 1989.

2. Skov ejet af juridiske personer

§ 13, stk. 2. For fredskov, der ejes af et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller lignende, kan ministeren beslutte eller fastsætte regler om, at der i en periode på indtil 10 år kun på nærmere angivne vilkår må foretages erhvervsmæssig hugst.

Bemærkningerne til § 13:

"Ændring af et selskabs ejerforhold er ikke retligt set et ejerskifte i forhold til selskabets aktiver, fx en skov. Stk. 2 er derfor nødvendig for også at tage højde for risikoen for overdreven hugst, hvis skoven ejes af et selskab."

3. Klage

Afgørelser efter § 13 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen og enhver, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Der henvises til vejledningen om klage §§ 60-64 .

Strategi for skovbrugserhvervet

Læs Strategi for skovbrugserhvervet