Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Mere skov og mindre global opvarmning

Foto: Søren Fodgaard

Strategiske pejlemærker

1. Øge Danmarks skovareal og øge den samfundsmæssige nytte af nye skove

2. Øge optag og lagre af kulstof i skove og træprodukter gennem bæredygtig drift

 

Øge Danmarks skovareal og øge den samfundsmæssige nytte af nye skove

Øge optag og lagre af kulstof i skove og træprodukter

Handlinger:

Tilbyde private lodsejere tilskud til at rejse i alt 5.000 ha skov. (2017-2021)

Opkøbe 750 ha landbrugsjord til ny statsskov. (2018-2021)

Arbejde for at finde alternative finansieringskilder og nye partnerskaber til statslig skovrejsning.

Handlinger:

Følge udviklingen i tiltag, som indberettes til EU, og som kan øge eller bevare CO2-optaget i skovene og begrænse eller reducere CO2-udslippet fra skovene.

Følge udviklingen i relevante klimarelaterede fora, herunder den nærmere udmøntning af Parisaftalen og EU’s klima- og energirammer for 2030, med henblik på at vurdere og fremme skov-sektorens potentielle bidrag til at indfri de fastlagte mål.

Overvåge status og udvikling i Danmarks skovareal, vedmasser og kulstoflagre samt skovenes bidrag til de globale kulstofcykler.