Regulering af skadevoldende vildt

Vildtskadebekendtgørelsen giver mulighed for, at man kan nedlægge eller ombringe  vildtlevende dyr, som gør skade i en række konkrete tilfælde. Deraf kommer betegnelsen "skadevoldende vildt".

Skaden kan ifølge bekendtgørelsen bestå i, at dyrene udgør en fare for mennesker eller menneskers sundhed, kan smitte mennesker eller dyr med sygdom, er til fare for luftfartssikkerheden, er en trussel mod flora og fauna eller gør skade på erhvervsinteresse inden for landbrug, skovbrug og fiskeri. Man kan også få reguleringstilladelse for at forbygge at vildt forvolder alvorlig skade på ejendom. 

I de fleste tilfælde kræver det tilladelse at regulere skadevoldende vildt, og når reguleringen er foretaget, skal man indberette vildtudbyttet.