Kystvandsprojekter

Her på siden finder du en nem indgang til de projekter om kystvande, som Miljøstyrelsen har igangsat for at opnå det bedst mulige faglige grundlag for vandplanlægningen i Danmark. Stort set alle fjorde og kystnære farvande er omfattet af de statslige vandområdeplaner.

Fakta

I Danmark har vi mange øer, fjorde og bugter. Kysterne indgår derfor som en væsentlig del af det danske landskab og Danmark er omkranset af godt 8.750 km kystlinje. Havet og kysten rummer store værdier både kommercielt og rekreativt. Et rent havmiljø er grundlag for en god natur, et godt miljø og den biologiske mangfoldighed i havet.