Vandråd 2019-2020

Vandrådene har til formål at styrke interessentinddragelsen og inddrage det lokale kendskab i vandområdeplanerne

Vandrådene blev første gang nedsat i 2014, hvor de gav bidrag til indsatsprogrammet for vandløb, som i dag er indarbejdet i de gældende vandområdeplaner (2015-2021). Vandrådene har igen i 2017 været nedsat for at bidrage til kvalificering af afgrænsningen af vandløbene i vandområdeplanerne 2015-2021 samt udpegningen af vandløb som kunstige og stærkt modificerede. Vandråd 2019-2020 er således tredje gang, at der nedsættes vandråd.

I forbindelse med forberedelsen af vandområdeplaner for tredje planperiode skal vandrådene medvirke til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet. Opgaven for vandrådene er at bidrage til indsatsprogrammet for restaurering af de fysiske forhold i vandløbene med udgangspunkt i rådenes viden om lokale forhold. Rådene bistår kommunerne i at udpege, hvilke indsatser der bør udføres. Bidragene vil herefter blive inddraget i vandområdeplanernes indsatsprogram, som kommunerne fra 2021 til 2027 skal omsætte til konkrete projekter under inddragelse af lodsejerne.

Læs mere om processen for vandrådsarbejdet i 2019-2020