Vandområdeplanerne 2021-2027

Den 15. juni 2023 offentliggjorde Miljøministeriet vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027).

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for tredje planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandområdeplanerne for første og anden planperiode.

Vandområdeplanerne og det tilhørende MiljøGIS-kort er et informationsredskab der beskriver, hvordan Danmark implementerer EU's vandrammedirektiv og er ikke direkte bindende. Det bindende indhold i implementeringen af vandrammedirektivet er udmøntet i bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer og en række andre bekendtgørelser.

Den konkrete vandplanlægning omfatter alle de konkret afgrænsede vandområder, der fremgår af MiljøGIS. For de øvrige vandområder varetages hensynet til tilstanden gennem myndighedernes administration af sektorlovgivningen.

Sammenfatning og kommentering af modtagne høringssvar fremgår af høringsnotatet for vandområdeplanerne. Der er udarbejdet et samlet høringsnotat for overordnede forhold og specifikke forhold for de fire vandområdedistrikter. Høringsnotatet kan findes på Miljøministeriets hjemmeside.

Der er udarbejdet sammenfattende redegørelser for vandområdeplanerne i henhold til lov om miljøvurdering. De sammenfattede redegørelser kan findes på Miljøministeriets hjemmeside.