Kystvandråd 2023

I projektet Lokalt funderede analyser skal kystvandråd undersøge alternative veje til målopfyldelse for udvalgte kystvande.

Med aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug ”Landbrugsaftalen” af 4. oktober 2021, har regeringen og aftaleparterne besluttet, at der skal gennemføres lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse ved at nedsætte kystvandråd i udvalgte kystvande.

Arbejdet organiseres med en taskforce ved Finansministeriet (formand), Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Taskforcen refererer til forligskredsen bag Landbrugsaftalen.

Kommunale myndigheder har haft mulighed for at ansøge om at nedsætte et kystvandråd på opfordring af en eller flere interessenter. Læs mere i afsnit om ansøgning nedenfor.

Kystvandrådene består af et partnerskab med op til 20 medlemmer fra interesseorganisationer og -foreninger, som har lokal tilknytning til kystvandet og derfor kan sikre inddragelse af lokal viden og forankring.

Kystvandrådene skal bidrage med lokal viden og har til opgave sammen med anerkendte eksperter at klarlægge kystvandets væsentligste udfordringer for at opnå målopfyldelse, samt udarbejde kvalificerede forslag til et indsatsprogram, der sikrer målopfyldelse i kystvandet jf. EU’s vandrammedirektiv. I forbindelse med Landbrugsaftalen, blev det besluttet at gennemføre en Second Opinion, som bl.a. består af en revurdering af kvælstofindsatsbehov og håndtering af resterende indsatsbehov for fjernelse af kvælstof i et genbesøg af vandområdeplanerne i 2023/24. Resultaterne fra kystvandrådets arbejde vil ligeledes kunne indgå i vandområdeplanernes genbesøg.

Denne side indeholder vejledning til kystvandrådsarbejdet samt ansøgningsmateriale til ansøgende kommuner, og vil løbende blive opdateret.

Bekendtgørelse og vejledning til opgaven

Bekendtgørelse om kystvandråd var i offentligt høring på høringsportalen med høringsfrist den 7. oktober 2022. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. februar 2023 og er tilgængelig på retsinformation.dk, se Bekendtgørelse om kystvandråd her.  Med ikrafttrædelse af bekendtgørelsen nedsættes de enkelte kystvandråd på baggrund af ansøgningsproceduren, se nedenfor.

De udvalgte kommuner og kystvandråd skal senest den 31. december 2023 sende en samlet analyse af kystvandets væsentligste udfordringer, forslag til indsatsprogrammer, der sikrer målopfyldelse, som defineret i EU’s Vandrammedirektiv samt en evaluering. Ønsker kommuner og kystvandråd, at de udarbejdede indsatsprogrammer skal have mulighed for at indgå i genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027, så skal indsatsprogrammerne sendes senest den 1. november 2023. Materialet sendes til e-mail kystvandraad@mst.dk 

Datoer og links er blevet opdateret i vejledning til kystvandrådsarbejdet.

Find nyeste version af vejledning til kystvandrådsarbejdet her

Find link til høringsportalen her

Ansøgning (lukket)

På baggrund af ansøgninger fra kommunale myndigheder er der blevet udvalgt 4 ud af 8 ansøgere til at nedsætte kystvandråd.  

Ansøgningsrunden var fra 22. august til 7. oktober 2022. 

Find ansøgningsskema til nedsættelse som kystvandråd her

Deltagerne i projektet Lokalt funderede analyser, er udvalgt efter tre udvælgelsesparametre. 

Find guide til ansøgning om nedsættelse af kystvandråd her

Taskforcen har primo januar 2023 udvalgt projektets deltagere. 

Mere information kan findes i nyheden 'Udvalgte kommuner skal finde nye veje til et rent vandmiljø' fra den 03.02.2023.

Kontakt

Ved spørgsmål til Kystvandråds opgave kan kommuner kontakte Miljøstyrelsens informationscenter og kystvandrådsmedlemmerne kan kontakte deres sekretariatskommune

Mail. Kystvandraad@mst.dk 

Tlf.  72 54 44 66