Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027

Basisanalysen udgør det faglige afsæt for vandområdeplanerne 2021-2027. I basisanalysen indgår overvågningsdata for vandløb, søer, kystvande og grundvand for perioden 2014-2018.

Hvad er en basisanalyse?

Kort fortalt er basisanalysen en slags ’rigets tilstand’ for kvaliteten af vandet i åer, søer, fjorde, langs kyster og grundvandet. Den beskriver, hvor rent vandet er i dag, og det estimeres, hvad tilstanden forventes at være i 2027.

Basisanalysen for tredje planperiode udgør en revision og ajourføring af de analyser og vurderinger, der er foretaget i den seneste basisanalyse og vandområdeplanerne for anden planperiode (2015-2021). Ny viden om vandmiljøet opnået siden påbegyndelsen af anden planperiode er inddraget. Basisanalysen er bl.a. opdateret med:

  •         anvendelse af nye biologiske kvalitetselementer
  •         tilpasning af vandområdeafgrænsning
  •         seneste overvågningsdata

Den aktuelle basisanalyse skal bruges som grundlag for vandområdeplaner 2021-2027, der skal offentliggøres senest den 22. december 2021. Formålet med basisanalysen er således at skabe grundlaget for overvågningsprogram, miljømål og indsatsprogram.

Læs: Basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 

Hvad indeholder basisanalysen?

Kortbaseret visning af tilstand og risiko

Basisanalysen består af en række interaktive kort, der viser vandløb, søer, kystvande og grundvand. Kortene kan ses i MiljøGIS.

Kortene i MiljøGIS viser under en række overordnede temaer data om oplande samt tilstand og risikovurdering for ikke at opfylde miljømål i 2027 for vandløb, søer, kystvand og grundvand. Baggrunden for temaerne er beskrevet i basisanalysen. I basisanalysen er det også beskrevet, hvori opdateringen består sammenholdt med de gældende vandområdeplaner for anden planperiode.

Se basisanalysens MiljøGIS

Visning af data på Vandplandata.dk

Som noget nyt i basisanalysen for tredje vandplanperiode kan baggrundsdata for Miljøstyrelsens vurderinger også tilgås via brugerfladen Vandplandata.dk.

Da Vandplandata.dk indeholder store tabeller, er siden ikke egnet til visning på mobiltelefoner og tablets.

Se baggrundsdata på vandplandata.dk 

Økonomisk analyse af vandanvendelsen

I forbindelse med basisanalysen skal der foretages en økonomisk analyse af vandanvendelsen. Der er som en del af denne basisanalyse udarbejdet en ny og opdateret økonomisk analyse.

Læs: Økonomisk analyse af vandanvendelsen

Opdatering 30. marts 2020

Bemærk at der den 30. marts 2020 er foretaget en mindre opdatering af notaterne Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 og Retningslinjer for udarbejdelse af basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027, samt en justering af beregningen af indeksværdien for planter i vandløb og en justering af oplysningerne om de foreløbige kvantitative tilstandsvurderinger på grundvand.