Basisanalysen 2015-2021

Inden man kan gå i gang med en vandområdeplan, analyserer man, hvilken tilstand vandmiljøet er i, og hvordan den har udviklet sig. Det gør man i en såkaldt basisanalyse, hvor man samler tusindvis af data om det danske vandmiljø. Herunder kan du læse nærmere om, hvad en basisanalyse er og indeholder.

Hvad er en basisanalyse?

Kort fortalt er basisanalysen en slags ’rigets tilstand’ for kvaliteten af vandet i åer, søer, fjorde, langs kyster og i grundvandet. Den beskriver, hvor rent vandet er i dag, og det estimeres, hvad tilstanden forventes at være i 2021.

Den aktuelle basisanalyse skal bruges som grundlag for vandområdeplanerne for anden planperiode (2015-2021), der skal offentliggøres senest den 22. december 2015. Formålet med basisanalysen er således at skabe grundlaget for overvågningsprogram, miljømål og indsatsprogram. Basisanalysen vil medvirke til en første grovsortering af vandforekomsterne, efter hvorvidt de enkelte vandforekomster er i risiko for ikke at kunne opfylde miljømålene ved afslutningen af anden planperiode i 2021.

Basisanalysen er lavet ved at revidere og ajourføre allerede eksisterende data for vandmiljøet. De mange data er indsamlet frem til og med 2012.

Der er tale om en videreudvikling af dele af det faglige grundlag, der er anvendt tidligere. Forud for vandplanerne for første planperiode gennemførte de daværende amter i 2004 og 2006 de første basisanalyser. Der er i forhold til det tidligere faglige grundlag bl.a.

  • anvendt nye biologiske kvalitetselementer,
  • foretaget en tilpasning af vandområdeafgrænsningen og
  • sket en opdatering af overvågningsdata.

Hvad indeholder basisanalysen?

Basisanalysen består af en række interaktive kort, der viser vandløb, søer, fjorde og kystvande.

Den web-baserede fremstilling viser under en række overordnede temaer data om oplande samt tilstand og risikovurdering for ikke at opfylde miljømål i 2021 for vandløb, søer, kystvand og grundvand m.v. (Web GIS). Hvert tema er nærmere beskrevet i et tilhørende notat: Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021. Heri beskrives desuden, hvori opdateringen består sammenholdt med det grundlag, der anvendes i det foreliggende udkast til vandplaner for første planperiode.

I forbindelse med basisanalysen skal der for hvert vandområdedistrikt også foretages en økonomisk analyse af vandanvendelsen. Der er som en del af denne basisanalyse udarbejdet en ny og opdateret økonomisk analyse.

Læs: Basisanalysen for Vandområdeplaner 2015-2021

Se basisanalysens Web GIS

Læs: Økonomisk analyse af vandanvendelsen

Det er muligt via temakortene at få adgang til basisanalysen i geografiske områder på forskelligt detaljeringsniveau. Det er således eksempelvist muligt at afgrænse og få vist basisanalysens temakort for hvert af de fire danske vandområdedistrikter eller eventuelt – mere detaljeret – for hvert af de 23 hovedvandoplande eller på kommuneniveau.