Vandløbsforum

I 2016 begynder en ny seksårig vandplansperiode i Danmark, og anden generation vandplaner træder i kraft. Naturstyrelsen har sammensat et vandløbsforum, som skal sikre et godt grundlag for planlægningen og prioriteringen af vandløbsindsatsen i de nye vandplaner.

Vandløbsforummets deltagere er en bred kreds af interessenter på vandløbsområdet, og deres opgave er at forbedre det faglige grundlag for den politiske stillingtagen til vandløbsindsatsen i den næste planperiode.

Vandløbsforum blev skudt i gang med en workshop i december 2012, hvor alle relevante interessenter var inviteret til at drøfte rammer og formål for forummet.

Vandløbsforum består af i alt fem arbejdsgrupper, der arbejder henover foråret og sommeren 2013.

Den 26. marts 2014 blev holdt opsamlingsmøde for gruppe 1-4 under forummet, som har vedrørt forberedelsen af anden generations vandplaner.

Referat fra opsamlingsmøde i Vandløbsforum 

Læs mere om de fem arbejdsgrupper i Vandløbsforum

Vandområdeplaner og vandrammedirektiv

Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i det danske vandkredsløb - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 

Lovgivning om vandområdeplaner

EU's vandrammedirektiv

Miljømålsloven