Den Faglige Referencegruppe

Faglig Referencegruppe for vandplanlægning er etableret for at sikre, at processen for forberedelsen af vandområdeplanerne for tredje planperiode blev tilrettelagt bedst muligt. Referencegruppen har til formål at styrke inddragelsen af relevant viden i forberedelsen af de næste vandområdeplaner, og fungerer som et fagligt supplement til bl.a. Blåt Fremdriftsforum. Referencegruppen kan rådgive i faglige spørgsmål af relevans for vandområdeplanerne på et tidligt stadium, og inden linjen på disse områder fastlægges politisk.

Deltagere i gruppen er relevante repræsentanter for forskningsinstitutioner, rådgivende konsulentfirmaer og interesseorganisationer, der som udgangspunkt hver deltager med én repræsentant, der arbejder særligt med vandplanlægningen.

Generelle dokumenter

Kommissorium for Faglig Referencegruppe for vandplanlægning

Ønsker du at få tilsendt referater fra møderne i den faglige referencegruppe fra perioden 2019 til 2013, så kontakt havogvandmiljoe@mst.dk.

Vandområdeplaner og vandrammedirektiv

Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i det danske vandkredsløb i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 

Lovgivning om vandområdeplaner

EU's vandrammedirektiv

Miljømålsloven