Olie- og kemikalieforurening efter havmiljøloven

Maritime Assistance Service, MAS og redningsberedskabet bekæmper olie- og kemikalieforurening på havet, efter havmiljøloven. Se hvem der har ansvaret for udgifterne ved fx olieudslip.

Læs om ansvaret for og udgifterne til beredskabet og bekæmpelsen af forureningen, når uheldet er ude. 

Hvem har ansvaret for beredskabet?

Efter lov om beskyttelse af havmiljøet (havmiljøloven) forestår forsvarsministeren i samarbejde med redningsberedskabet og andre myndigheder bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening på havet.

I tilfælde af olie- eller kemikalieforurening på kommunens kyster og i havne forestås sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne af kommunalbestyrelsen. Råd og vejledning om strandsanering findes i vejledning om strandrensning fra februar 2008.

I tilfælde af særligt alvorlige og omfattende forureninger er der i havmiljøloven åbnet mulighed for, at forsvarsministeren kan bestemme, at sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havnene skal ledes af forsvarsministeren.

Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en beredskabsplan for iværksættelse af sanering af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige forureninger af kyster i kommunen og for bekæmpelse af forurening i havne, og at drage omsorg for at det nødvendige materiel er til rådighed efter havmiljøloven. Til brug for udarbejdelse af beredskabsplan henvises til vejledning om strandrensning fra februar 2008.

Kommunalbestyrelsen kan pålægge havnebestyrelsen at udarbejde beredskabsplan for forurening i havnen og drage omsorg for, at nødvendigt materiel er til rådighed efter havmiljøloven.

Kommunalbestyrelsen underretter miljø- og fødevareministeren og forsvarsministeren om indholdet af beredskabsplanerne og ændringer og tillæg til disse.

Miljøministeren (Miljøstyrelsen) samordner de kommunale beredskabsplaner efter forhandling med de berørte kommuner og opstiller på grundlag af de kommunale beredskabsplaner et samlet beredskab. Samordningen af de kommunale beredskabsplaner sker ved en samlet kontaktliste til de berørte myndigheder.

Når uheldet er ude

Bevisførelse, olieprøver og minutrapporter

Når uheldet er ude, er det vigtigt, at der af hensyn til eventuel bevisførelse tages olieprøver. Det gælder også selv om der ikke er kendskab til en konkret forurener. Det er ligeledes vigtigt, at der udarbejdes rapporter opført i kronologisk rækkefølge over de iværksatte foranstaltninger (minutrapporter).

Olieprøver, opbevaring og analyse

Olieprøver tages som sagt af hensyn til eventuel bevisførelse. Olieprøverne skal helst sendes snarest muligt (især vandholdige prøver) på grund af risiko for forvitring af de let flygtige olieforbindelser. Olieprøverne skal kun analyseres, hvis der er mistanke om eller kendskab til en konkret synder.

Det anbefales at kommuner og beredskaber kontakter et godkendt laboratorium.

Udgifterne

Samordning af kommunale beredskabsplaner

Miljøministeren (Miljøstyrelsen) samordner de kommunale beredskabsplaner efter forhandling med de berørte kommuner og opstiller på grundlag af de kommunale beredskabsplaner et samlet beredskab. Samordningen af de kommunale beredskabsplaner sker ved en samlet kontaktliste til de berørte myndigheder.