Landskab i kommuneplanlægningen

En vigtig forudsætning for at bevare og udvikle de landskabelige værdier er, at det åbne land friholdes for andet end samfundsnødvendigt byggeri og anlæg.

Det er kommunernes ansvar at afveje og udpege de landskabelige bevaringsinteresser og værdier, som et vigtigt fundament i planlægningen i det åbne land. Kommunerne opfordres til at bruge en bestemt metode til landskabsanalyse, som kortlægger det karakteristiske og oplevelsesrige i landskabet. Den kaldes landskabskaraktermetoden.

Læs mere om landskabskaraktermetoden

Landskabsinteressen er en del af de nationale interesser i kommuneplanlægningen. Hvert fjerde år offentliggør erhvervsministeren en oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning, som sammenfatter de gældende krav til kommunernes planlægning. Det er en national interesse, at planlægningen af det åbne land er med til at sikre, at de værdifulde landskaber bevares, herunder at de åbne kyster og geologiske værdier fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsværdi.

Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning

Forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt, skal der som udgangspunkt gennemføres miljøvurderinger, som bl.a. omhandler konsekvensen for landskabet. Det gælder på alle niveauer, så som politikker, programmer, planer og projekter.

Visualiseringer Og VVM Behov, Metoder, Teknikker, Eksempler, 2000

APROPOS Kommuneplanlægning