Bonn konventionen

Bonn konventionen (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)

CMS – også kaldet Bonn-konventionen efter den by, hvor konventionen blev etableret – er en mellemstatslig traktat som har til hensigt at bevare de vildtlevende dyrearter der til lands, på vandet eller i luften, regelmæssigt krydser landegrænser.

Bonn-konventionen blev vedtaget i 1979, trådte i kraft i 1983 og er i dag tiltrådt af over 85 lande. Danmark ratificerede konventionen i 1982.

Bonn-konventionen opstiller rammer for samarbejdet mellem medlemsstater om beskyttelse af specifikke arter i de pågældende arters udbredelsesområder. Konventionen opfordrer således til implementering af strenge beskyttelsesforhold for udrydningstruede dyr, og indgåelse af samarbejdsaftaler mellem stater for en bredere vifte af dyrearter til sikring af deres gunstige bevaringsstatus.

Bonn-konventionen har tilknyttet to lister over trækkende og vandrende dyr til sig. Den første liste (bilag 1 til konventionen) omfatter de vandrende eller trækkende dyr som er i fare for udryddelse i dele af, eller i hele deres totale udbredelsesområde. Den anden liste (bilag 2 til konventionen) omfatter de vandrende og trækkende dyr som har behov for eller vil drage fordel af mellemstatslige aftaler.

Der kan indgås to typer af samarbejdsaftaler mellem stater for de dyr som er opført på konventionens bilag 2. For det første aftaler som har til hensigt at omfatte alle stater i en dyrearts udbredelsesområde uanset om ikke alle stater har tiltrådt selve Bonn-konventionen. For det andet, aftaler der har til hensigt at omfatte dyr, som kun en gang i mellem krydser landegrænser og som ikke nødvendigvis behøver at omfatte alle lande i dyrenes udbredelsesområde.

Danmark hører til den lille håndfuld af lande, som har indgået flest regionale og artsspecifikke samarbejdsaftaler, nemlig 4.

Danmark har således indgået følgende aftaler:

  • Aftale om beskyttelse af Afrikansk-Eurasiske migrerende vandfugle – eller African-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA).
  • Aftale om beskyttelse af småhvaler i Østersøen og Nordsøen – eller The Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas (ASCOBANS).
  • Aftale om beskyttelse af flagermus I Europa – eller the Agreement on the Conservation of populations of European Bats (EUROBATS).
  • Aftale om beskyttelse af sæler i vadehavet – eller Agreement on the Conservation of Seals in the Waddensea.