Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurderinger af planer og programmer foregår på niveauet før projektniveau, og dermed også på et tidligere tidspunkt i beslutningsprocessen end miljøvurdering af konkrete projekter.

Miljøvurdering af planer og programmer har til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau og bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse af planer og programmer på et tidligt stadie i planlægningsprocessen. En miljøvurdering omfatter således en vurdering af sandsynlige, væsentlige miljøbelastninger ved gennemførelse af en plan eller et program.

Planer og programmer defineres i miljøvurderingslovens som: Dokumenter, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelse, når disse udarbejdes eller vedtages af en statslig, regional eller kommunal myndighed eller udarbejdes af en myndighed med henblik på Folketingets vedtagelse af planer og programmer via en lovgivningsprocedure og udarbejdes i henhold til love, administrative bestemmelser eller som grundlag for en myndigheds opgavevaretagelse.

Der foretages miljøvurdering af planer og programmer inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse.

Miljøvurdering af planer og programmer fastlægger således rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af bilag 1 og bilag 2 i miljøvurderingsloven.

Lovgivning

Grundlaget for miljøvurdering af planer og programmer er EU’s direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet. Se direktivet. Baggrunden for kravet om miljøvurdering er, at vurderingerne vil forbedre beslutningsgrundlaget i henseende til miljøhensyn i forbindelse med udarbejdelse af planer og programmer med miljømæssige konsekvenser.

Direktivet er i Danmark implementeret i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Se Miljøvurderingsloven.

I medfør af loven er der udstedt følgende bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Se Miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Da lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er en ny implementering af bl.a. miljøvurderingsdirektivet, vil der blive udarbejdet en ny vejledning til hele loven. Høringsversionen af vejledningerne fra 2022 kan findes her for planer og programmer, og her for konkrete projekter.  

Indtil den endelige vejledning er på plads, kan der henvises til lovforslaget med bemærkninger til de enkelte bestemmelser. Se lovforslaget

Som følge af EU-domstolens praksis har den danske regering taget stilling til, hvornår og i hvilket omfang miljøvurderingsreglerne finder anvendelse på generel regulering, dvs. lovforslag og bekendtgørelser. Se den nærmere afgrænsning og baggrunden herfor.

Derudover har Kommissionen i 2003 udsendt en vejledning til brug for medlemsstaternes implementering af EU-direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet. Se vejledningen.